Rendkívüli szociális támogatás (COVID-19; 2021/I.) szabályzata

A rendkívüli szociális támogatás igényléséhez szükséges űrlap letölthető ide kattintva.

Az Elnökség a COVID 19 vírusjárvány miatt elrendelésre került hatósági intézkedésekkel összefüggésben keletkezek károk enyhítését célzó segélykeret felhasználásának részletes szabályait, a kérelmek elbírálásának szempontjait az alábbiak szerint határozza meg. („Rendkívüli szociális támogatás 2021/I.”)

1. Előzmények, feladat- és hatáskörök

1.1. A Küldöttgyűlés a K/8/2020-09-29. számú határozatával felhatalmazta az Elnökséget arra, hogy a 2020. szeptember 29. követően esetleg elrendelésre kerülő hatósági korlátozások miatt az előadóművészek helyzetében bekövetkező károk enyhítésére - terhére – szükség esetén a szakmai-közösségi célokhoz rendelt források felhasználásával is – 100 millió forintos segélykeretet határozzon meg a szociális, illetve szakmai-közösségi célra elkülönített jogdíjrészek terhére.

1.2. Az Elnökség az 1.1. pont szerinti felhatalmazás alapján a rendkívüli szociális támogatás kereteként közel 100 millió forintot határoz meg. Az Elnökség úgy határoz, hogy a 2020. november 11-én a Zeneművész és Táncművész Jogdíjbizottság, és a Színművész Jogdíjbizottság szakmai-közösségi támogatások és szociális célokra elkülönített számlán megjelenő összegek 77%-ának terhére, összesen 99.691.169 Ft-ot (azaz Kilencvenkilencmillió-hatszázkilencvenegyezer-százhatvankilenc forintot) kell biztosítani.
Az Elnökség úgy dönt, hogy a rendkívüli szociális támogatás céljára az EJI 2020-ban a jelen pontban meghatározott keretösszeg hatvan százalékát használhatja fel, a fennmaradó részt tartalékolja a 2021. év első hónapjaira.

1.3. A Küldöttgyűlés említett határozata szerint rendkívüli szociális támogatásban a Támogatási politikában meghatározott feltételeknek megfelelő előadóművész részesülhet, ha
a) személyi adatlapját 2020. szeptember 29. napját megelőzően benyújtotta az EJI-hez és az EJI-nél nyilvántartott felvétellel, vagy
b) 2020. szeptember 29. napját megelőzően előadóművészként tagsági jogviszonyt hozott létre az EJI-vel együttműködési megállapodást kötő, előadóművészeket jelentős számban képviselő, önsegélyező feladatot is ellátó érdekvédelmi egyesülettel.
A rendkívüli szociális támogatás egyéni kérelmek alapján kerülhet megállapításra és kifizetésre.

1.4. Az Elnökség határozatban állapítja meg a kérelmek benyújtására szolgáló formanyomtatványt és a rendkívüli szociális támogatás összegének megállapítására vonatkozó objektív feltételeket. Az Elnökség a Jogdíjbizottságok javaslata alapján dönt a kérelmekről, ideértve a kérelem alapján megállapított rendkívüli szociális támogatás összegét is.

1.5. A Jogdíjbizottságok feladata a rendkívüli szociális támogatás iránti kérelmek befogadása és a döntésre vonatkozó javaslatok Elnökség részére történő előterjesztése.

2. A kérelmek elbírálásának alapelvei

2.1. A rendkívüli szociális támogatás lehetősége valamennyi előadó-művészeti ág jogosultjait azonos feltételek mellett illeti meg, nincsen lehetőség szakmák szerinti elkülönítésre vagy eltérítésre. A rendkívüli szociális támogatás az előadóművészek egységes érdekeit szolgáló jogintézmény, függetlenül a gyakorolt előadóművészi ágtól.

2.2. A rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó szabályozás és gyakorlat valamennyi az EJI által képviselt (regisztrált) előadóművészre kiterjed, függetlenül állampolgárságtól, állandó lakhelytől, illetve egyéb, a jelen szabályzatban kifejezetten nem említett körülménytől. Ha a rendkívüli szociális támogatás megítélésre rendelkezésre álló forrásokat meghaladják a benyújtott igények, úgy előnyben kell részesíteni azokat a kérelmező előadóművészeket, akik a 2020 márciusában, illetve a 2020. novemberében elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt nem kaptak az EJI-től rendkívüli szociális támogatást, illetve azokat, akik magukon kívül más személyeket is eltartanak.

2.3. Rendkívüli szociális támogatást az EJI írásban, az Elnökség által meghatározott formanyomatványon előterjesztett kérelem alapján állapít meg.

2.4. A jelen szabályzatot az EJI a honlapján történt közzététellel, továbbá a képviselt előadóművészek e-mail címére küldött hírlevéllel hirdeti ki.

2.5. Az érintett a kérelem benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy teljes nevét és a számára megállapított rendkívüli szociális támogatás összegét az EJI a honlapján, továbbá az Elnökség által meghatározott egyéb módon nyilvánosságra hozza. A támogatásban részesülő előadóművészek nevéből képzett monogramot az EJI a jogszabályok által megkövetelt beszámolóiban is közzéteszi. A kérelem benyújtásával az érintett kifejezetten hozzájárul a kérelem elbírálásához szükséges személyes adatai kezeléséhez. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés önkéntes, az adatok megjelölése, illetve az adatkezeléshez adott hozzájárulás nélkül ugyanakkor az EJI kizárja a szociális támogatás lehetőségét. A személyes adatokat az EJI a vonatkozó számviteli és közteherviselési jogszabályokban megállapított határidőig tartja nyilván.

2.6. A jelen szabályzat alapján az Elnökség minden esetben egy összegben kifizetésre kerülő szociális támogatást állapít meg.

3. A kérelem elbírálásának szempontjai és azok összegei

3.1. Rendkívüli szociális támogatásban részesíthető a kérelmező előadóművész, ha

a) nem áll munkaviszonyban (közalkalmazotti jogviszonyban) se előadóművészként, se más munkakörben,
b) a családi pótlék kivételével nem részesül semmilyen társadalombiztosítási vagy más rendszeres ellátásban (nem nyugdíjas, nem részesül művészeti járadékban… stb.);
c) előadóművészeti tevékenységét főfoglalkozásszerűen folytatta, egyéb tevékenységből, vállalkozásból nincs jövedelme, bevétele;
d) nem kötött olyan megállapodást megbízóval, amelynek alapján a jövőbeli előadás hatósági korlátozás megszűnése utáni megtartásának feltételével a díjazásának egészét vagy egy részét a megbízó megelőlegezte,
e) a kérelmező nyilatkozik arról, hogy a kérelem benyújtásakor nincs havi 100 ezer forintot meghaladó egyéb bevétele, vagy bármely jogon alapuló díjbevétele (pl. ingatlan bérbeadás, kamatbevétel, jogdíj), vállalkozási bevétele, továbbá saját, vagy vele egy háztartásban élő közvetlen hozzátartozója nevén nincs olyan bankszámla, megtakarítás, értékpapír, amelynek az összege a kérelem benyújtása napján eléri a 200 ezer forintot.

3.2. A rendkívüli szociális támogatás iránti kérelmet az EJI által rendszeresített formanyomtatványon, kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A szociális kérelem benyújtási határideje 2021. március 10.

3.3. Az EJI munkaszervezete nem továbbítja azokat a kérelmeket a Jogdíjbizottságok számára, amelyek valamelyik fent említett objektív feltételnek nem felelnek meg.

3.4. A Jogdíjbizottságok a beérkezett, az objektív feltételeknek megfelelő kérelmeket az EJI munkaszervezete által feldolgozottan kapják meg legkésőbb 2021. március 19-én. A feldolgozás során az EJI munkaszervezete megvizsgál minden, az adatlapon szereplő kérdésre adott választ és ennek alapján a kérelmezőt besorolják a saját kérelemébe beírt adatok alapján a megfelelő segély-csoportba. Az adatlap megfelelő és valós adatokkal való kitöltése a kérelmező felelőssége.
A Jogdíjbizottságok a feldolgozott kérelmekből képzett adatokat táblázatos formában kapják meg, amely tartalmazza a kérelmező nevét és a kérelem alapján megítélhető támogatás megállapításához szükséges egyéb adatokat. A Jogdíjbizottsági üléseket legkésőbb 2021. március 19-ig szükséges megtartani. A Jogdíjbizottságok indoklással ellátott javaslatot tehetnek az Elnökség számára, hogy a kérelmező javára a 3.9. pontban meghatározottnál magasabb összegben kerüljön megállapításra, vagy arra, hogy ne kerüljön megállapításra rendkívüli szociális támogatás. Ha a Jogdíjbizottságok a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem tesznek javaslatot, úgy a kérelmeket az EJI munkaszervezete jogdíjbizottsági javaslat hiányában is az Elnökség elé terjeszti.

3.5. Az Elnökség az erre vonatkozó előterjesztések kézhezvételét követően hozza meg határozatát a rendkívüli szociális támogatásról. Az Elnökség a rendkívüli szociális támogatásra vonatkozó hatáskörét – egyhangú szavazással – az Elnökre ruházhatja át.

3.6.  A járványveszély miatt az EJI kifejezetten kizárja a rendkívüli szociális támogatás pénztári, illetve postai küldeményként történő kifizetését. E rendelkezésből következően a bankszámlaszám megjelölése a kérelem olyan kötelező kelléke, amely hiányában a kérelmet nem lehet elbírálni.

3.8. Az Elnökség a megállapítható rendkívüli szociális támogatás mértékét az 1. számú melléklet alapján állapítja meg. A beérkezett kérelmek számától és jellegétől függően az Elnökség az 1. számú mellékletben meghatározott csoportoktól, illetve az azokhoz rendelt támogatás összegétől – az 1.2. pont szerinti keretösszegén belül – eltérhet.

3.9. Az Elnökség a Jogdíjbizottságok egyedileg meghatározott kérelmezőre vonatkozó indokolt javaslatára a rendkívüli szociális támogatás 3.8. pont szerinti összegtől eltérhet.

1. számú melléklet az E/1/2021-02-25 számú elnökségi határozathoza szociális segély iránti kérelmet benyújtók egyes csoportjai számára megállapítható segély havi mértékéről

 A rendkívüli szociális segélyezés kategóriái és az azokhoz rendelt segélyek havi összege

Segélyezés kategóriája Segély összege
1 eltartott, van házastárs/élettárs jövedelemmel 50.000 Ft
2 eltartott, van házastárs/élettárs jövedelemmel 60.000 Ft
3 eltartott, van házastárs/élettárs jövedelemmel 70.000 Ft
4 eltartott, van házastárs/élettárs jövedelemmel 80.000 Ft
5 eltartott, van házastárs/élettárs jövedelemmel 100.000 Ft
nincs eltartott, egyedülálló, házastárs/élettárs nincs vagy van, de jövedelem nélkül 50.000 Ft
1 eltartott, egyedülálló, házastárs/élettárs nincs vagy van, de jövedelem nélkül 80.000 Ft
2 eltartott, egyedülálló, házastárs/élettárs nincs vagy van, de jövedelem nélkül 100.000 Ft
3 eltartott, egyedülálló, házastárs/élettárs nincs vagy van, de jövedelem nélkül 120.000 Ft
4 eltartott, egyedülálló, házastárs/élettárs nincs vagy van, de jövedelem nélkül 130.000 Ft
5 eltartott, egyedülálló, házastárs/élettárs nincs vagy van, de jövedelem nélkül 140.000 Ft

A rendkívüli szociális támogatás igényléséhez szükséges űrlap letölthető ide kattintva.

Azon előadóművészek névsora, akik az elnökség döntése alapján rendkívüli szociális támogatásban részesülnek, letölthető ide kattintva.

Utoljára frissítve: 2021. április 6. napján

 

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2024
02/
29

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
07/
04

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings

2024
09/
26

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális és online jogdíjak) / Payout for audiovisual and online royalties

2024
10/
31

Regisztrációs határidő (jogosultkutatás) / Deadline for registration (rightholder research)

2025
02/
28

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms