Általános forgalmi adó

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

1. Termékek és szolgáltatások áfa-besorolása

2008. január 1-jétől lépett hatályba az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, amely tartalmában és szerkezetében is jelentősen eltér a régi Áfa-törvénytől. Az új Áfa-törvény a közösségi áfa irányelv felépítését követi, azonban az áfa alapelvei, alapfogalmai és alapvető szabályai változatlanok. 2012-től az általános forgalmi adó mértéke az adó alapjának 27 százaléka.

A 27 százalékos általános kulcs alá tartozó kulturális termékek, szolgáltatások:
- térkép,
- könyv és időszaki kiadvány (újság, lap, folyóirat) kiadás,
- kábeltelevízió, televíziós műsorszórás, rádiós műsorszórás,
- film-, videó- és DVD gyártás,
- film-, videó- és DVD terjesztés
- film-, videó- és DVD vetítés,
- előadó-művészeti szolgáltatás (az előadóművész személyes közreműködésével a közösségi rendezvényeken nyújtott hangos élőzenei szolgáltatás kivételével),
- bábszínházi szolgáltatás,
- művészeti alkotótevékenység,
- cirkusz műsor,
- könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális szolgáltatás

A 18 százalékos kedvezményes kulcs alá tartozó kulturális szolgáltatások:
- a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 2012. január 1. napján hatályos állapota szerint meghatározott alkalmi szabadtéri rendezvényre történő, kizárólag belépést biztosító szolgáltatás.

Az 5 százalékos kedvezményes kulcs alá tartozó termékek:
- könyv,
- kotta,
- bármely más fizikai hordozón (nem papíron megjelentetett) könyv, kotta (pl. hangos könyvek),
- napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány),
- egyéb újság, folyóirat (évente legalább egyszer megjelenő kiadvány)
- az előadóművész személyes közreműködésével a közösségi rendezvényeken nyújtott hangos élőzenei szolgáltatás.

A tevékenységi adómentesség alá tartozó szolgáltatások:
- közszolgálati rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtása, ide nem értve az annak keretében nyújtott kereskedelmi jellegű szolgáltatásokat,
- népművészeti, népi iparművészeti és iparművészeti termékek kiállításának, vásárának és bemutatójának szervezése, rendezése és az ahhoz szorosan kapcsolódó, jogszabály által meghatározott minősítés szerint zsűriszámmal ellátott, egyedi vagy meghatározott példányszámban, nem ipari gyártástechnológiával előállított népművészeti, népi iparművészeti és iparművészeti termék értékesítése, amelyet közszolgáltató – ilyen minőségében – teljesít.

2. A jogdíjak áfa-besorolása

A közös jogkezelő szervezetek által évente közzétett díjszabások (jogdíjközlemények) kimondják, hogy az ott meghatározott jogdíjak az áfát nem tartalmazzák és azt a mindenkor hatályos Áfa-törvény szerinti általános forgalmi adó terheli. A díjközleményekben meghatározott díjtételek tehát mindig nettó összegként értendők, amelyhez 27 százalék áfát hozzá kell számítani.

A NAV 2018 elején kiadott tájékoztatója szerint a magánmásolási díj (ideértve a reprográfiai jogdíjat is), illetve ebből a közös jogkezelő szervezet által a jogosultaknak fizetett összeg nem minősül az Áfa-törvény hatálya alá tartozó ellenértéknek (vagyis nem áfa-köteles), amennyiben az ügylet teljesítési ideje 2018. január 1-re, vagy azt követő időpontra esik. Az adóhatóság azt is rögzíti, hogy azokban az esetekben, amelyeknél az Áfa-törvény szerinti teljesítési időpont 2018. január 1-jét megelőző napra esik, nem kifogásolható, ha az érintett adóalanyok az üres hordozó, reprográfiai jogdíjat, illetve az ezen jogdíjbevételből a közös jogkezelő szervezet által fizetett összeget – a korábbi jogértelmezési gyakorlat szerint – az Áfa-törvény hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtás ellenértékeként kezelik.

3. A szerző és az előadóművész választási lehetősége

Az Áfa-törvény nem tartalmaz a korábbi Áfa-törvény 16. § (9) és (10) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel azonos tartalmú szabályt, amely lehetővé tenné, hogy egyrészt a szerző, illetve előadóművész, valamint a művész jogutódjának (örökösének) áfa-kötelezettsége csak a közös jogkezelőtől kapott jogdíj-értesítés kézhez vételekor álljon be, másrészt ugyanez a "teljesítési határidő"a közös jogkezelő szervezet esetében csak a felhasználó által fizetett jogdíjnak számlájára való érkezése legyen. A korábbi törvénybe is e szabályok hosszas lobbizó, magyarázó, APEH és PM állásfoglalások sorától kísért folyamat után kerültek be. Az adóhatóság tájékoztatása szerint az új törvény értelmében a szerző, előadóművész, illetve jogutódjuk (örökösük) Áfa kötelezettségének időpontja megváltozott: 2008-től kezdődően tehát ez a kötelezettség nem a díjról szóló értesítés kézhezvétele napján, hanem a fizetési határidő napján áll be.

A számlázás és áfázás alól három kivétel lehetséges:

1. Az egyik az az eset, ha az áfa-körbe bejelentkező jogosultak az alanyi adómentességet választották. Erre akkor nyílhat lehetőség, amennyiben éves árbevétele – várhatóan vagy bizonyosan – 6 millió forint alatt marad. Mindazonáltal a jogdíjjövedelemre igényt tartó jogosultnak a számla kibocsátásához új, önálló tevékenységet folytató magánszemélyt illető adószámot kell beszereznie akkor is, ha már van egy társasági formában működő vállalkozása (pl. betéti társasága), amely cégnek természetesen van adószáma. (2012-től viszont az alanyi adómentességet választó, illetve az adómentes tevékenységet folytató adóalany is havi áfa-bevallásra kötelezett.)

2. A másik kivételi szabály szerint, a szerző, az előadóművészi tevékenységet folytató adóalany, illetve ezek természetes személy örököse mentesül az ezzel járó számlakibocsátás alól, ha ezt a kifizető adóalany (pl. közös jogkezelő szervezet) helyette átvállalja.

3. A harmadik kivételt pedig az az eset jelenti, amikor a szerző munkaviszony mellett egyedi vagy állandó megbízási, illetve felhasználási szerződés alapján szakfolyóiratokban, szakkönyvekben publikál, tanfolyamokon oktat, konferenciákon előad, stb. Nem minősül ugyanis áfa-alanyiságot megalapozó önálló gazdasági tevékenységnek, ha a szerző a munkát olyan munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzi, amely a megbízó felelősségével alá- és fölérendeltségi helyzetet jelent a teljesítés feltételeiben és díjazásában. Itt tehát a kivételt a megbízó irányító, "uralmi" pozíciója alapozza meg, függetlenül attól, hogy a megbízási vagy felhasználási szerződés alapján létrejött mű (előadás) szerzői jogi védelem alatt áll vagy sem.

4. Támogatások áfája

A 2004-es és 2005-ös szabályozás szerint az adóalany köteles volt a levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított adó összegét nyilvántartásában egymástól elkülönítetten kimutatni (tételes elkülönítés). Ezt követően az adóalany az egyedi termék beszerzéséhez kapott támogatás esetén a termék áfájának csak azt a hányada igényelhette vissza, amekkora részt a nettó beszerzési árból a saját forrás fedezett.

2006-tól viszont megszűnt az államháztartási támogatás miatti arányosítási kötelezettség, ami rendkívül kedvező változás (lényegében a korábbi állapot helyreállítását jelenti) a nagyobb összegű támogatásokból élő kulturális intézmények számára. Az új rendelkezéseket a 2005. december 31-ét követő beszerzésekre, igénybe vett szolgáltatásokra kell először alkalmazni, vagyis az arányosítás hatályon kívül helyezése nem visszamenőleges hatályú. Ezzel párhuzamosan hatályon kívül kerültek a más törvényekben szereplő, az arányos adómegosztás alóli kivételeket megfogalmazó jogszabályhelyek. Megmaradt az arányos adómegosztás azokban az esetekben, amikor az adóalany adólevonásra jogosító és nem jogosító tevékenységet egyaránt végez, és az ehhez történő beszerzéseit (igénybe vett szolgáltatásait) tételesen elkülöníteni nem tudja.

5. A szolgáltatások teljesítésének helye

2010. január 1-jétől az adóalanyok közötti szolgáltatásnyújtás esetén főszabály szerint a szolgáltatás igénybe vevőjének a székhelye (telephelye) a teljesítési hely. Közösségi adószámmal rendelkező, de nem adóalany (külföldi is) jogi személy is adóalanynak minősül e tekintetben. Tárgyévet megelőzően, vagy tárgyévben 10 ezer eurót meghaladó termék beszerzés miatt közösségi adószámmal rendelkező nem áfa alany jogi személy is adóalanyként viselkedik, ha a közösségen belül szolgáltatást vesz igénybe. Közösségi adószámát megadva a külföldi nem számít fel áfát a szolgáltatása után, ő viszont önadózóként bevallja és megfizeti.

A fentiekkel ellentétben, 2011. január 1-jétől hatályos szabály szerint áfa-alanynak nyújtott kulturális, (előadó-)művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport- és hasonló szolgáltatás esetén a teljesítés helyének az számít, ahol a szolgáltatást igénybe vevő gazdasági céllal letelepedett, székhely-telephely hiányában pedig a lakóhelye vagy a szokásos tartózkodási helye (kivételt képez a felsorolt események belépőinek értékesítése, illetve a nem áfa-alany felé történő értékesítést, ahol továbbra is a szolgáltatásnyújtás helye számít a teljesítés helyének).

Az áfa tárgyi hatályán kívül eső tevékenységet is végző adóalanyoknak ezen tevékenységükhöz kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele után is önadózóként adót kell fizetniük. A saját vagy dolgozói részére magánszükségleteik kielégítésére nyújtott szolgáltatás után továbbra is a juttató cég fizeti az adót.
2010-től változtak a nemzetközi viszonylatban nyújtott szolgáltatások áfa kezelését meghatározó szabályok. Bevezetik a fogyasztás helye szerinti adózás alapelvét, továbbá növekszik azon szolgáltatások köre, melyek – amennyiben nemzetközi viszonylatban nyújtják őket – nem tartoznak a magyar áfa hatálya alá. A fogyasztás helye szerinti adózás alapelvével összhangban a változtatások fő célja annak biztosítása, hogy a szolgáltatások nyújtása egységesen a fogyasztás helyén adózzon, azonban az adókezelés különbözhet azokban az esetekben, amikor a szolgáltatást adóalanynak és nem adóalanynak nyújtják. A szabályok a szolgáltatás jellegétől, illetve a szolgáltatás igénybevevőjétől függően is változhatnak.

Adóalanyok közötti szolgáltatás nyújtás esetén főszabály szerint a szolgáltatás igénybe vevőjének a székhelye, telephelye, állandó lakóhelye, szokásos tartózkodási helye a teljesítési hely. Több állandó telephely esetén az igénybe vétellel legközvetlenebbül érintett telephely a teljesítés helye. Állandó telephelynek számít az adóalany kereskedelmi képviselete is. Unión kívüli szolgáltatásnyújtás esetén is a szolgáltatást igénybe vevő adóalany adózik. Az adóalanyiság hatósági igazolással, a letelepedése szerinti állam által kiadott adószámmal illetve hasonló azonosító számmal igazolható. Kivétel az Áfa-törvényben felsorolt szolgáltatások (tanácsadás, pénzügyi szolgáltatás), ahol csak azt kell igazolnia, hogy harmadik országban letelepedett.

6. 2016-tól hatályos változások

2016-tól a sertés tőkehúsok és meghatározott méret alatt az új lakások áfakulcsa 27-ről 5 százalékra csökkent.

2016-tól jelentősen változott az időszakos elszámolású ügyletek adózása. Az új szabályozás lényege, hogy az időszaki elszámolású ügyleteknél a korábbi fizetési határidőtől eltérően főszabály szerint a teljesítési időpont az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja. A főszabály azonban az esetek elenyésző részében lesz alkalmazható, előrefizetés esetében ugyanis, ha a számla kibocsátás is megelőzi az időszak végét, a teljesítési időpont a számla kibocsátásának napja; utólagos fizetés esetében pedig a fizetés esedékessége, de legkésőbb az időszak végét követő 60. nap a teljesítési időpont.

7. 2017-től hatályos változások

2017-től a baromfihús, a friss tej, a tojás áfakulcsa 27 százalékról 5 százalékosra csökkent. Az éttermi szolgáltatások áfája (a helyben készített, nem alkoholos italok áfakulcsával együtt) és az internet-előfizetések áfakulcsa 18 százalékosra csökkent; az éttermi szolgáltatások forgalmi adója 2018-ban tovább, 5 százalékosra mérséklődik.

A kata választására jogosító bevételi értékhatár emelésére tekintettel az alanyi adómentesség értékhatára 6 millió forintról 8 millió forintra emelkedett. Az átmeneti szabályozás szerint a 2016-os évben a 6 millió forintos árbevételt meghaladó, de a 8 milliós árbevételt meg nem haladó adóalanyok is élhetnek az alanyi adómentesség választásának lehetőségével. Amennyiben az alanyi adómentesség értékhatárát valaki a megelőző 2 évben lépte túl, de a 8 millió forintos értékhatáron belül maradt, az is választhatja az alanyi adómentességet.

8. 2018-tól hatályos változások

2018-tól az internet hozzáférés áfakulcsa 18 százalékról, míg az emberi fogyasztásra alkalmas hal adókulcsa 27 százalékról 5 százalékra csökkent. A módosítás időszakos elszámolású ügyletek esetében arra az ügyletre alkalmazható először, amikor mind az elszámolási időszak, a fizetési esedékesség és a számla kibocsátásának időpontja 2017. december 31-ét követő időpontra esik.

Az éttermi szolgáltatások áfakulcsa, amely 2017 januárjától 27 százalékról 18 százalékra csökkent, 2018-tól kezdődően 5 százalékra mérséklődött. Ezzel egyidejűleg azonban bevezetették a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást.

Utoljára módosítva: 2018. április 3-án

 

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk

A stand-up több mint vicceseket mondani a színpadon

A jó stand-up strukturált, több rétegű, érzelmeket ébreszt, gondolkodásra ösztönöz. Erre pedig tudatosan kell készülni, mert ez már írói és előadói képesség, amit lehet és kell is fejleszteni. - Interjú Litkai Gergellyel

A jó társulat szakmailag és emberileg is felemel

A közönséget mindig érezni lehet. Maga a színház is: energia, energiaáramlás egymás és a közönség között. Keserves, ha semmi nem jön a nézőtérről. - Interjú Pálmai Anna színésznővel

A jó szinkronszínész dobbantó nélkül ugrik

Amikor szinkronizálunk, nincs idő a felkészülésre. Abban a pillanatban hozni kell az adott karaktert, nincs lehetőség időkérésre, hogy tessék adni nekem öt percet, hogy felhergeljem magam.

A határokat feszegetem, de csak így van értelme!

Amikor a világ dübörög mögöttem, le kell tudom csendesíteni magamat. Számomra erre a naplóírás ad lehetőséget. Muszáj megőrizni ezeket a gondolatokat, mert ősi erőt és természetes energiát jelentenek.

Ahol a szó ereje véget ér, ott kezdődik a táncé

A tánc magánvélemény – vallja Földi Béla.  Az igazi táncos az előadás során önmaga mélységét és magasságát, a világhoz és a pillanathoz való viszonyulását is feltárja, átadja. 

A jazz az életem

Tizenöt éves lehettem, amikor a televízióban sugárzott jazzfesztiválokat nézve megfogott a műfaj nyelvezete, ritmikája és hangulata. Ekkor dőlt el: a jazz-zenének szentelem az életem.

Színpadra lépni csak teljes odaadással lehet

Előadások alatt a takarásból szoktam nézni a közönséget, fantasztikus látni, hogy miként lényegülnek át. Mindig felemelő érzés, ha sikerül eljutnunk az emberek lelkéig.

Magyar hangja Csőre Gábor

Sokan úgy gondolják, hogy a művészekre a rebbenékenység és szenzibilitás jellemző. Ez igaz, ugyanakkor felkészültnek kell lenni minden eshetőségre. A színházhoz kötél idegek és rugalmasság kell. 

A felkészülést nem lehet befejezni

A célunk az, hogy felborzoljuk az érzékeket, elvarázsoljuk, és egy különleges utazásra repítsük a koncertre érkezőket. Dalaink ebben a közegben születnek újjá és nyernek új értelmet. - Jónás Vera, énekes

A tánc a pillanat művészete

A családom és a mestereim is mindig a maximalizmusra neveltek, arra, hogy félgőzzel nem érdemes semmit sem csinálni. Ez egyébként nem csak a táncművészetre igaz. - Kiss János, a Győri Balett igazgatója

A boldogság egy képesség

Azért vagyok színész, mert szeretek az lenni. A színház lehetőséget ad arra, hogy a szerepeimen keresztül közelebb kerülhessek önmagamhoz. A szakma elismerése, a közönség szeretete plusz jutalom, jóleső ráadás.

Horváth Kornél a világ legjobb ütőse

Decemberben a világ legjobb ütőhangszeresévé választották Horváth Kornélt a rangos brit Rhythm zenei magazin internetes szavazásán. Ezt követően készült interjúnk.

Recirquel: a cirkusz újragondolva

Egyik legnagyobb mesterem többször hangsúlyozta: van egy jó ötleted? Dobd el messzire! A Recirquel alapítója, Vági Bence a közönség és az artisták közötti különlegs lelki kapcsolatról mesél a vele készített interjúban.

Kereszt és karma

Szűcs Gabi 2007-ben vált ki a Cotton Club Singers-ből, hogy szólókarriert kezdjen. Az idén Fonogram Díjjal kitüntetett művésszel az őszi koncertek és fellépések mellett hivatástudatról, születőben lévő új dalokról és az alkotás öröméről is beszélgettünk.

Marie Antoinette a BMW új márkanagykövete?

Színes és mozgalmas világ az, amiben Polyák Lilla színművész és popénekesnő éli mindennapjait. A néhány hete debütált Marie Antoinette musical előkészületeiről, mondanivalójáról és fogadtatásáról kérdeztük.


Eseménynaptár

2019
02/
28

Hangfelvételek regisztrációs határideje

2019
03/
28

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak)

2019
06/
28

Jogdíjkifizetés (2018. évi rádiós, televíziós sugárzási jogdíjak, kiegészítő díjak, háttérzenei jogdíjak)

2019
08/
15

Televíziós ismétlési játszási adatok előzetes publikálása

2019
09/
16

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje