Általános rendelkezések

I. Rész
Általános rendelkezések


1. A jogkezelési megbízás

1.1 Az EJI – függetlenül attól, hogy az előadóművész tagja-e vagy sem – köteles a jogkezelési körébe tartozó előadóművészi jogok kezelésére irányuló megbízást elfogadni, kivéve, ha a hatályos jogszabályok vagy azok keretein belük az Alapszabály másként rendelkezik.

1.2. A jogkezelési megbízás létrehozását az előadóművész, illetve az előadóművész örököse az EJI által e célból rendszeresített formanyomtatvány benyújtásával, írásban kezdeményezheti. A jogkezelési megbízás létrehozására vonatkozó igény bejelentésével az előadóművész, illetve örököse kifejezetten elfogadja az EJI jelen Felosztási Szabályzatát. A jogkezelési megbízás azon a napon jön létre, amikor a megbízás elfogadásáról az EJI az előadóművészt, illetve örökösét írásban tájékoztatja.

1.3. Az EJI köteles a jogkezelési megbízást elutasítani, ha az előadóművész, illetve örököse a megbízásban foglaltakkal azonos előadóművészi teljesítményekre és jogokra vonatkozóan egy másik közös jogkezelő szervezet számára már adott olyan jogkezelési megbízást, amely a megbízás kezdeményezésének időpontjában még hatályos. Az EJI nem fogad el olyan jogkezelési megbízást, amely nem terjed ki Magyarország területére.

1.4. A jogkezelési megbízás – ha az előadóművész, illetve örököse az EJI által rendszeresített formanyomtatványon kifejezetten más nyilatkozatot nem tesz – a világ valamennyi országára, és valamennyi közösen kezelt előadóművészi jogra kiterjed. Ellenkező esetben a jogkezelési megbízás Magyarország területén kívül kizárólag az előadóművész által a formanyomtatványon megjelölt országokra és előadóművészi jogokra terjed ki.

1.5. Jogkezelési megbízás kizárólag az előadóművész valamennyi előadóművészi teljesítményére kiterjedő hatállyal adható.

1.6. Az EJI a jogkezelési megbízás elfogadását megelőzően az előadóművészt igazolható módon tájékoztatja a közös jogkezelésre vonatkozó lényeges feltételekről.

1.7. Az előadóművész a jogkezelési megbízást legalább hat hónapos felmondási idővel, az EJI-hez címzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásos nyilatkozatával felmondhatja. A jogkezelési megbízás felmondása annak közlése szerinti pénzügyi év végét követő első napon lép hatályba.

1.8. Az előadóművész a jogkezelési megbízást – felmondás helyett – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával, legalább hat hónapos határidővel egyoldalúan korlátozhatja is meghatározott országok, illetve előadóművészi jogok tekintetében. A jogkezelési megbízás kizárólag a jogosult valamennyi előadóművészi teljesítményére kiterjedő hatállyal korlátozható. A jogkezelési megbízás korlátozása annak közlése szerinti pénzügyi év végét követő első napon lép hatályba.

1.9. A jogkezelési megbízás korlátozása, illetve felmondása nem érinti azon jogkezelési tevékenységeket, amelyeket az Egyesület kötelező közös jogkezelés keretei között, a Kjkt. 17.§-a alapján végez (kiterjesztett közös jogkezelés).


2. Az előadóművészi jogdíjigény érvényesítése

2.1. Az előadóművésznek – függetlenül attól, hogy képviseletét az EJI tagsági jogviszony, jogkezelési megbízás vagy kiterjesztett közös jogkezelés útján látja el – díjigénye érvényesítéséhez be kell nyújtania az EJI által meghatározott, az előadóművészi teljesítmények, a felhasználások és a felhasználással érintett előadóművészek azonosítását, valamint az előadóművésszel való kapcsolattartást szolgáló adatokat. Az adatokat az erre a célra létrehozott formanyomtatványon (a továbbiakban: adatlap) kell benyújtani, figyelembe véve az egyes jogdíjak felosztására vonatkozó külön részbe foglalt rendelkezéseket is.

2.2. A személyi adatlap benyújtásával az előadóművész

a) hozzájárul ahhoz, hogy a jogdíjak felosztása az általa közölt adatok, illetve a jelen felosztási szabályok szerint történjen, továbbá nyilatkozatot tesz arról is, hogy az általa közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatlapokon tett valótlan nyilatkozatokért az előadóművész kárfelelősséggel tartozik.
b) adatkezelési hozzájárulást ad ahhoz, hogy az általa közölt személyes adatokat az EJI a közös jogkezelés céljára felhasználja, illetve közös jogkezelés céljából belföldre, vagy külföldre harmadik személy részére továbbítsa.
c) kötelezettséget vállal arra, hogy adatai módosulásáról legkésőbb tizenöt munkanapon belül új adatlap benyújtásával tájékoztatja az EJI-t.

2.2./A.1 Az EJI a hangfelvételek felhasználásával érintett előadóművészek azonosítását szolgáló adatok benyújtása érdekében önálló hangfelvételi, az audiovizuális előadások felhasználásával érintett előadóművészek azonosítását szolgáló adatok benyújtása érdekében pedig önálló audiovizuális adatlapot rendszeresít.

2.2./A.2. Az előadóművész által benyújtott hangfelvételi, illetve audiovizuális adatlapokon a rögzített előadásnak a jogdíjak felosztásához szükséges adatait kell megjelölni, így mindenekelőtt azoknak a rögzített előadásnak az adatait, amelyeken az előadóművész szerepelt. Az adatlapok további tartalmát, illetve a benyújtásukra és feldolgozásukra vonatkozó részletes szabályokat az Elnökség állapítja meg.

2.2./A.3. Az előadóművészi jogok nyilvántartásba vett örököse (haszonélvezője) vonatkozásában az örökhagyó előadóművész által – életében – benyújtott adatlapokat figyelembe kell venni. Az örökös (haszonélvező) szükség esetén jogosult az örökhagyó előadóművész által – életében – benyújtott adatlapokat további rögzített előadásokra vonatkozó adatokkal kiegészíteni. Több örökös esetében az adatlapot elég egy ízben benyújtani, az adatlapokon tett valótlan nyilatkozatért az adatlapot benyújtó örökös (haszonélvező) valamennyi örökösre (haszonélvezőre) kiterjedő kárfelelősséggel tartozik.

2.3. A jogosult által benyújtott adatlapokat az EJI csak a formai követelmények megléte szempontjából ellenőrzi, minden egyéb tekintetben az előadóművészek nyilatkozatainak megfelelően köteles eljárni, így saját hatáskörben jogosultságot nem hozhat létre, azt nem módosíthatja vagy szűntetheti meg. Ha az előadóművész által benyújtott adatlapon szereplő adatok hiányosak, egymásnak ellentmondóak, vagy egyébként alapos kétely merül fel arra vonatkozóan, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelőek, az érintett előadóművésszel való kapcsolatfelvétel útján vagy más, hitelt érdemlő módon meg kell kísérelni azok, az előadóművész által történő kiegészítését vagy pontosítását. Ennek érdekében az érintett előadóművészt (előadóművészeket) az EJI ismételten nyilatkozat tételre hívhatja fel. Az adatlap jogdíjfelosztásban való figyelembe vételét az EJI felfüggesztheti mindaddig, amíg az adatlapok kiegészítése, vagy pontosítása megtörténik. Az EJI az adatlapokon az előadóművész által feltüntetett adatok közül kizárólag a nyilvánvaló elírásokat javíthatja.

2.4. A jogdíjak felosztása és kifizetése során csak azok az adatlapok vehetők figyelembe,

a) amelyeket az Elnökség által erre vonatkozóan megállapított határidőig benyújtottak, és
b) amelyekkel kapcsolatban a benyújtást követően nem volt szükség a 2.3. pontban említett eljárásra vagy ez az eljárás még a határidőn belül eredményre vezetett.

2.5. Az adatlapok benyújtásának határidejéről az EJI – honlapján, illetve az előadóművészek e-mail címére küldött üzenettel – az előadóművészeket minden felosztási időszakra vonatkozóan megfelelően tájékoztatja. Az EJI nem köteles vizsgálni, hogy az elektronikus levél a fogadó érdekkörében bekövetkező ok miatt a címzetthez megérkezett-e.

2.6. Azokat az adatlapokat, amelyeket késedelmesen nyújtottak be, illetve, amelyekkel kapcsolatban az 2.3. pontban említett eljárás a határidőn belül nem vezetett eredményre, abban a soron következő felosztási időszakban kell első ízben figyelembe venni, amelyre vonatkozóan már teljesülnek a 2.4. pontban meghatározott feltételek.

2.7. Az 2.4. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő adatlapokat mindaddig figyelembe kell venni, amíg az azon szereplő adatokat az előadóművész – új adatlap benyújtásával – módosítja vagy kiegészíti. Az adatlapok módosítására vagy kiegészítésére, illetve az ilyen adatlapok benyújtásának határidejére a fenti szabályok az irányadók.

2.8. Ha az adatlap, illetve a jogkezelési megbízás adattartalma eltér egymástól, a jogkezelési megbízás területi, illetve időbeli hatálya szempontjából a jogkezelési megbízást, az előadóművész egyéb adatai (pl. lakcím) szempontjából az adatlapon feltüntetett adatokat kell figyelembe venni.

2.9. Ha az előadóművész elhunyt, a részére megállapított jogdíjat az örökösének (örököseinek) kell kifizetni. Előadóművészi jogok haszonélvezettel terhelt öröklése esetén a jogdíjat a haszonélvezeti jogosultnak kell kifizetni mindaddig, ameddig a haszonélvezet megszűntéről az EJI-t nem tájékoztatják.

2.10. Előadóművészi jogok öröklése esetén az alábbi eljárás követendő:

a) Előadóművészi jogok örökösei az ˝örökös adatlap˝ kitöltésével jelentik be igényüket az EJI-nek, melyen nyilatkoznak a hagyatékba tartozó előadóművészi jogokról, illetve annak esetleges terheiről (például haszonélvezet).
b) Az örökös nyilvántartásba vételéhez szükséges az öröklés tényének megfelelő igazolása is, melyre elsősorban az eljáró közjegyző hivatalból az EJI-nek megküldött kivonatos hagyatékátadó végzése szolgál. Amennyiben a rendelkezésre álló hagyatékátadó végzés nem tartalmaz kifejezett rendelkezést a hagyatékba tartozó előadóművészi jogok örökléséről, úgy az EJI tájékoztatja az eljáró közjegyzőt arról, hogy a hagyatékba előadóművészi jogok is tartoznak, mely örökléséről önállóan szükséges rendelkezni. Amennyibe a fenti eljárás eredménytelen marad, de a hagyatékátadó végzés egyéb rendelkezéseiből alappal valószínűsíthető az örökös személye és az öröklés aránya, úgy az EJI az örököst külön nyilatkozata alapján veszi nyilvántartásba. E nyilatkozatában az örökös kifejezetten felelősséget vállal a nyilatkozatával okozott kár megtérítésére, illetve tudomásul veszi, hogy az öröklésre vonatkozó új igény bejelentése esetén a jogdíjak kifizetését az EJI felfüggeszti, és azt csak jogerős hagyatékátadó végzés birtokában – annak megfelelően – folytatja. Az örökös személye, illetve az öröklés aránya alappal valószínűsíthető, amennyiben az minden tekintetben a törvényes öröklés rendje szerint történt, illetve végrendeleti öröklés esetén ha a végrendelet általános örököst jelölt meg, több örökös esetén pedig a hagyatékot minden vagyontárgy esetében azonos arányban osztja meg az örökösök között és a felek között jogvita nem volt.
c) Hagyatékátadó végzés bemutatásától el lehet tekinteni, ha a jogosult 1994 előtt hunyt el és a végzés felkutatása az örökös számára indokolatlan terhet jelentene. Ilyen esetben – mindaddig, amíg más ugyanerre jogosultságát hitelt érdemlően nem igazolja – a törvényes öröklés rendjét kell alkalmazni, ha az öröklés tényét az örökös megfelelően, okirattal (pl. öröklési bizonyítvány) igazolja.
d) A jogutódok vonatkozásában a jelen felosztási szabályzat előadóművészekre vonatkozó szabályait – annak eltérő rendelkezése hiányában – eltérés nélkül kell alkalmazni.

2.11. Előadóművészek zenei- és táncegyüttese esetén az alábbi szabályok alkalmazandóak:

a) Tíz főnél kisebb létszámú együttes esetén a jogkezelési megbízást , illetve a jogdíjigény bejelentéséhez szükséges adatlapot kizárólag az érintett előadóművészek nyújthatják be.  Ha az előadóművész helyett képviselője jár el, a képviselő a hangfelvételi adatlapon jogosult és köteles nyilatkozni arról is, hogy a képviselt előadóművész az adatlapon megjelölt hangfelvételeken a II. rész 1. bekezdésének d) és e) pontjai alapján vezető előadóművészként vagy közreműködőként vett részt.
b) Tíz főnél nagyobb, de húsz főnél kisebb létszámú zenei-, illetve táncegyüttes esetén a jogkezelési megbízást, illetve a adatlapokat az érintett előadóművészeken kívül az együttes képviselője is benyújthatja.
c) Húsz főnél nagyobb létszámú zenei-, illetve táncegyüttes esetén a jogkezelési megbízást, illetve az adatlapokat kizárólag az együttes képviselője nyújthatja be.
d) Ha az együttes létszáma az egyes rögzített előadások esetén nem azonos, az önálló jogkezelési megbízásra jogosult személyének megállapítása során a legkisebb létszámot kell figyelembe venni.
e) Ha a jogkezelési megbízást, illetve az adatlapot a képviselő nyújtja be, az együttes valamennyi tagját közreműködőnek, illetve szereplőnek kell tekinteni. Ha az együttes létszáma az egyes rögzített előadások esetén nem azonos, a jogdíjra jogosult közreműködők, illetve szereplők számának megállapítása során a legnagyobb számot kell figyelembe venni.
f) A közös néven szereplő és önálló intézményként vagy más önálló jogi személyként, illetve ilyen intézmény vagy jogi személy keretében működő együttesek (különösen a szimfonikus zenekar, operazenekar vagy kórus) esetében, illetve, ha a jogkezelési megbízást, illetve adatlapokat az együttes képviselője nyújtja be, az adatlapokon a kifizetéshez szükséges adatnak minősül a képviselő nyilatkozata a jogdíjnak az együttesen belül történő felosztásáról vagy felhasználásáról és a képviselő szervezet adatairól.
g) A képviselő által képviselt együttesek vonatkozásában a felosztási szabályzat előadóművészekre vonatkozó szabályait – annak eltérő rendelkezése hiányában – eltérés nélkül kell alkalmazni.
h) A felosztási szabályzat jelen pontjának hatálybalépését megelőzően nyilvántartásba vett szimfonikus zenekar és operazenekar esetén – ha a közreműködők létszáma a benyújtott adatlap(ok), illetve a fenti e) pont alapján nem állapítható meg – 90, kórus esetén pedig 50 közreműködő előadóművész jogosulti létszámot kell vélelmezni mindaddig, míg a szimfonikus zenekar, operazenekar vagy kórus képviselője eltérő nyilatkozatot nem tesz.
i) A b)-c) pontok nem korlátozzák az előadóművészt abban, hogy önálló jogkezelési megbízást adjon, illetve önálló adatlapot nyújtson be az EJI-nek a b)-c) pontok hatálya alá nem tartozó előadóművészi teljesítményei vonatkozásában.

2.12. A közös jogkezelés elleni tiltakozás (Kjkt. 18.§ (1) bekezdés) kezelésének részletes szabályait, valamint az ennek során alkalmazandó adatlapok formátumát az Elnökség határozza meg. Az előzetes tiltakozás kizárólag az Alapszabályban meghatározott feltételek betartásával, az előadóművész valamennyi előadására kitejedő hatállyal tehető, hat hónapos határidővel, teljes bizonyító erejű magánokiratban. A tiltakozó nyilatkozat az annak közlése szerinti pénzügyi év végét követő év első napján lép hatályba.

3. A felosztandó jogdíj meghatározása

3.1. Az EJI az Alapszabály szerinti tevékenységével, így elsősorban az előadóművészi jogdíjak megállapításával, a felhasználások engedélyezésével, a jogdíjak felosztásához szükséges adatbázisok kialakításával és üzemeltetésével, valamint a jogdíjak előadóművészek közötti felosztásával összefüggésben felmerült kiadásokat a jogdíjakból levont indokolt kezelési költségből fedezi.

Az EJI által kezelt valamennyi jogdíjból indokolt kezelési költséget kell levonni. A kezelési költség mértéke – ha a Küldöttgyűlés másként nem dönt – a jogdíj általános forgalmi adót nem tartalmazó összegének tizenhét százaléka. A kezelési költséget elkülönített számlán kell kezelni.

3.2. Ha a jogszabály vagy a Támogatási Politika szerint bármely jogdíj valamely részét a jogosultak érdekét szolgáló – elsősorban szociális, szakmai-közösségi, illetve kulturális – célok elérése érdekében történő felhasználásra kell elkülöníteni, úgy a jogdíj rendelkezésre állását követően intézkedni kell e jogdíjrész elkülönített kezeléséről.

3.3. A jogdíjból a levonásokat az alábbi sorrendben kell teljesíteni:
a) a jogdíjból elsőként a kezelési költséget kell levonni;
b) ezt követően kell sort keríteni annak az összegnek a levonásáról, amelyet a hatályos jogszabályok, illetve a Támogatási Politika (VII. Rész) alapján a jogosultak érdekét szolgáló – elsősorban szociális, szakmai-közösségi, illetve kutlurális – felhasználására kell fordítani;
c) ez után kell a felosztást követően keletkezett és megalapozott igények kielégítését szolgáló tartalékokat (I. Rész 5. 6. pont) létrehozni.

3.4. Ha a jogdíjból jelen felosztási szabályzat I. Rész 3. 1. pontja alapján levont kezelési költségből a gazdasági év végén maradvány áll rendelkezésre, úgy azt a felosztási szabályzat egyes Részei szerint felosztandó jogdíjak arányában, a levonással érintett év, vagy ha erre már nincsen mód, úgy a soron következő év jogdíjával együttesen kell felosztani.

4. A felosztás lezárása és a jogdíjak kifizetése

4.1. Az EJI az általa beszedett jogdíjat legkésőbb a beszedés évét követő év szeptember 30. napjáig osztja fel és fizeti ki, kivéve, ha a jogdíjak felosztása vagy kifizetése, vagy más közös jogkezelő szervezetnek való átadása az EJI-n kívül álló okból e határidőn belül nem lehetséges A más közös jogkezelő szervezet által beszedett és átadott jogdíjat az EJI legkésőbb a jogdíj átadását követő hatodik hónap utolsó napjáig osztja fel és fizeti ki, kivéve, ha a jogdíjak felosztása vagy kifizetése az EJI-n kívül álló okból e határidőn belül nem lehetséges. A jogdíj felosztása során az EJI a szükséges számításokat legalább fillér pontosságig végzi el, az egy fillérnél kisebb jogdíjat az EJI egy fillérre kerekíti.

4.2. A felosztás eredményes lezárásának időpontjáról az Elnökség dönt. A jogdíj kifizetését a felosztás eredményes lezárását követően meg kell kezdeni.

4.3. A jogdíjakat forintban, forintra kerekítve kell kifizetni. Ha a jogdíj nem éri el az 1 forintot, úgy a jogdíjat egy forintra kell kerekíteni. A jogdíjakat minden esetben bankszámlára történő átutalással vagy postai átutalással kell kifizetni, a jogosultak nagy számára tekintettel készpénzben történő kifizetésnek nincs helye.

4.4. A felosztás lezárultának napját követően a jogdíjakat 30 napon belül kell kifizetni.

4.5. A jogdíjakat az adójogszabályokban, illetve a jogdíjak kifizetésére vonatkozó más jogszabályokban előírt általános szabályok alkalmazásával kell kifizetni mindaddig, amíg az érintett előadóművész másként nem nyilatkozik. Ugyancsak az általános szabályokat kell alkalmazni akkor, ha a nyilatkozat tartalma nyilvánvalóan jogszabályba ütközik. Az EJI a nyilatkozatokat csak formai szempontból ellenőrizheti, tartalmi ellenőrzést nem végez. Ha az előadóművész a jogdíjat saját nevére kéri kifizetni, úgy – figyelemmel a 4.8. pont utolsó mondatára is – a jogdíj kifizetése során az érintett előadóművészt és az EJI-t, mint kifizetőt terhelő közterheket (pl. egészségügyi hozzájárulás) egyaránt abból az összegből kell megállapítani és levonni, amelyet az EJI a jogdíjfelosztás eredményéről szóló értesítésében jogdíjként megjelöl.

4.6. Amennyiben az előadóművész az adatlapon úgy nyilatkozik, hogy a jogdíjat nem saját nevére, hanem – pl. e jogának harmadikszemélyre (betéti társaságra, kft-re, stb.) történő átruházása miatt – más javára kéri kifizetni, a kifizetésre kerülő jogdíj összege semmilyen okból nem növelhető a többi jogosult hátrányára (pl. az olyan ÁFA összegével, amely a jogdíjak begyűjtésekor a hatályos jogszabályokra figyelemmel nem került felszámításra). Ha az adatlapon az előadóművész úgy rendelkezett, hogy a jogdíjat nem saját nevére, hanem más javára kéri kifizetni, akkor a jogdíj kifizetéséhez szükséges bizonylatot a jogdíj-felosztási értesítő megküldését követő harminc napon be kell nyújtania az EJI részére. A határidő elmulasztása esetén e korábbi rendelkezés hatályát veszti és a jogdíjat az előadóművész új rendelkezése (pl. személyi jövedelemadó-előleg nyilatkozat, számla) alapján kell kifizetni.

4.7. Ha az előadóművész jogdíját bírósági, illetve adóhatósági végrehajtás során lefoglalják, a jogdíj lefoglalásáról írásban tájékoztatni kell az előadóművészt. A jogdíj végrehajtás alól mentes részét – a jogszabályok szerint levont közterhek érvényesítésével – közvetlenül a jogosultnak, míg a végrehajtás alá eső részt a végrehajtó részére kell kifizetni. A végrehajtás tényéről, illetve a végrehajtónak kifizetett összegről az EJI nyilvántartást vezet. Ha a jogdíj kifizetésére azért nem kerülhet sor az előadóművész irányába, mert az érintett előadóművész az EJI írásbeli felszólítása ellenére sem tett meg valamilyen nyilatkozatot, illetve nem bocsátott az EJI rendelkezésére a kifizetéséhez szükséges valamely dokumentumot vagy bizonylatot, az EJI a jogdíjat a személyi jövedelemadóra vonatkozó általános szabályok szerint fizeti ki, függetlenül attól, hogy korábban az előadóművész a jogdíj kifizetésével kapcsolatban milyen nyilatkozatot tett az EJI-nek.

4.8. Késedelmes kifizetésnek csak az alábbi feltételek együttes fennállása minősül:

a) a felosztással érintett rögzített előadásokkal, továbbá az azokon szereplő előadóművészekkel kapcsolatos valamennyi adat hiánytalanul rendelkezésre áll, ideértve a kifizetéshez szükséges technikai adatokat és a kifizetés módjára vonatkozó nyilatkozatokat is;
b) a felosztás és kifizetés alapjául szolgáló adatok tartalmával és értelmezésével kapcsolatban kétely vagy más vitás kérdés nem merül fel;
c) a felosztás a fentiek alapján eredményesen lezárható és kifizetéssel kapcsolatban ezt követően sem merül fel technikai, jogi vagy más akadály;
d) a késedelmes kifizetés oka kizárólag az EJI felelősségi körébe tartozó, jelen szabályokkal ellentétes eljárásból eredő gondatlanság vagy mulasztás.

Amennyiben a jogdíjak kifizetése a fenti feltételek együttes fennállása esetén sem történik meg a felosztás lezárultának napját követő 30 napon belül, a késedelem tartamára a jogszabályban meghatározott (Ptk. 6:48.§ [Késedelmi kamat] (1) bekezdés) mértékű késedelmi kamatot kell fizetni. Kamatfizetésnek semmilyen ettől eltérő esetben nincs helye.

4.9. A jogdíjfelosztás eredményéről minden olyan előadóművészt tájékoztatni kell, akinek a jogdíjfelosztás során jogdíja keletkezett. A jogdíjfelosztásról szóló tájékoztatóban meg kell jelölni

a) az előadóművész azon elérhetőségi adatait amelynek használatára a jogosult felhatalmazta az EJI-t
b) az előadóművész számára felosztott jogdíjat, a részletes adatokban fillérre, az összesítő adatokban forintra való kerekítéssel, a felosztási szabályzat I. Rész 8. 1. pontja szerinti bontásban, jogdíjnemenként és felhasználási módonként, az előadóművészt előadásai magáncélú másolására tekintettel megillető díjat elkülönítve;
c) azt az időszakot, amelyben a felosztás alapjául szolgáló felhasználásra sor került, kivéve, ha a felhasználó adatszolgáltatásának hiánya vagy egyéb külső, objektív ok miatt ez az adat az EJI számára nem ismert;
d) a kezelési költség címen történt levonásokat;
e) azt az összeget, amelyet az EJI a jogdíjak közösségi célra történő – ideértve különösen a szociális, szakmai-közösségi és kulturális célokat – felhasználás érdekében levont;
f) az előadóművész számára korábban már felosztott, de bármilyen ok miatt még ki nem fizetett jogdíj összegét.

4.10. A felosztás eredményéről szóló értesítést elsősorban az érintett előadóművész által megjelölt értesítési címére, ilyen hiányában állandó lakcímére küldött postai levéllel kell megküldeni. A felosztási értesítő elektronikus úton, illetve az e célból létrehozott számítógépes rendszeren (ügyfélportál) belül is megküldhető az érintett előadóművésznek. A felosztás eredményéről az EJI – a részesedésre jogosult személy (I. Rész 9. pont) kivételével – harmadik személynek csak az érintett előadóművész erre vonatkozó, írásos hozzájárulása alapján ad tájékoztatást. A jogdíjfelosztás eredményéről szóló értesítésben a jogdíjnak azt az összegét kell megjelölni, amelyet az EJI a jogdíjfelosztás eredményeként, vagyis az érintett előadóművész és az EJI, mint kifizető által fizetendő közterhekre (pl. személyi jövedelemadó, általános forgalmi adó, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás) vonatkozó jogszabályok alkalmazását megelőzően megállapított.

4.11. Ha a felosztás eredményeként a jogdíj összege nem haladja meg az 1.000 Ft-ot, úgy a jogdíjat kizárólag az érintett előadóművész erre vonatkozó eseti nyilatkozata alapján lehet kifizetni. Ilyen nyilatkozat hiányában a jogdíjat mindaddig az érintett előadóművész nevén, elkülönítetten kell nyilvántartani, ameddig annak összege a jelen pontban meghatározott összeget meg nem haladja. A jogdíjfelosztás eredményéről az EJI akkor is köteles az érintett előadóművészt értesíteni, ha a jogdíj kifizetésére a jelen pont szerint nem kerül sor. Az értesítésben fel kell tüntetni minden olyan korábban keletkezett és az EJI által az érintett előadóművész nevén, elkülönítetten nyilvántartott jogdíj összegét, melynek kifizetésére a jelen pont szerint nem kerülhetett sor. A jogdíj kifizetésére vonatkozó elévülés szünetel mindaddig, amíg a jogdíj kifizetésére azért nem kerülhet sor, mert annak összege a jelen pontban meghatározott összeget nem haladta meg.

4.12. Az EJI a jogdíjat a felosztás eredményes lezárását követő öt évig tartja nyilván azon előadóművész nevén, akinek neve és tartózkodási helye is ismert a felosztás lezárásakor. A jogdíjat az ötéves időszakon túl is az előadóművész nevén kell nyilvántartani, ha azzal összefüggésben az érintett előadóművész olyan igényt jelentett be, amellyel kapcsolatba az 5. fejezet szerinti eljárások még nem zárultak le. Az ötéves időszak eredménytelen leteltét követően a nem kifizetett jogdíjat az adott jogdíjnem soron következő felosztásával egy eljárásban, ez utóbbi jogdíjfelosztásban érintett jogosultak között kell felosztani.

4.13. Az előző ponttól eltérően, ha a jogdíjat az EJI-vel kölcsönös képviseleti szerződést kötő külföldi közös jogkezelő szervezet utalja át az EJI-nek, úgy azt az EJI csak az említett szerződésben meghatározott időpontig tartja az érintett előadóművész nevén nyilván. Ha a jogdíj kifizetésére az érintett előadóművész érdekkörébe tartozó ok miatt nem kerülhetett sor az említett időpontig, úgy azzal kapcsolatban később az EJI-vel szemben igényt érvényesíteni nem lehet.

5. A felosztás eredményes lezárását követő eljárás

5.1. Az EJI érintett előadóművész, illetve az előadóművész tartózkodási helyének ismeretlensége miatt nem kifizetett jogdíjként az EJI a felosztás eredményes lezárását követően elkülönített számlán tartja nyilván

a) arra az előadóművészre eső jogdíjat, amelyre a 2.4. pontban meghatározott eljárással az érintett előadóművész nem jelentett be igényt, ha a felhasználó adatszolgáltatása, vagy a jogdíjfelosztás során a jelen Felosztási Szabályzat alapján felhasználható egyéb adat valamelyike önmagában is alkalmas a jogdíjak egyedi felosztására; önmagában is alkalmas a felosztásra az adatszolgáltatás, ha az adatszolgáltató (pl. felhasználó) – az EJI hatályos díjszabása, illetve az adatszolgáltatóval (pl. felhasználóval) kötött szerződés szerint – a rögzített előadás elkészítése során közreműködő valamennyi előadóművész nevét köteles átadni az EJI-nek;
b) azon kereskedelmi hangfelvétel (II. Rész 1. a) pont) vezető előadóművészére (II. Rész 1. d) pont) eső jogdíjat, amely hangfelvétellel összefüggésben egyetlen vezető előadóművész sem jelentett be igényt;
c) arra a rögzített előadásra eső jogdíjat, melyre a 2.4. pontban meghatározott eljárással egyetlen előadóművész sem jelentett be igényt, ha a felhasználó adatszolgáltatása önmagában nem alkalmas a jogdíjak egyedi felosztására; önmagában nem alkalmas a felosztásra az adatszolgáltatás, ha a felhasználó – az EJI hatályos díjszabása, illetve a felhasználóval kötött felhasználási szerződés szerint – nem köteles a rögzített előadás elkészítése során közreműködő valamennyi előadóművész nevét átadni (például ha a felhasználó csak azt az ún. vezető előadó nevet köteles átadni, amellyel az adott rögzített előadás a kereskedelmi forgalomban azonosítható).

5.2. Az EJI az érintett előadóművész, illetve az előadóművész tartózkodási helyének ismeretlensége miatt nem kifizetett jogdíjak elkülönített számlán történő kezelése ideje alatt a rendelkezésére álló eszközökkel megkísérli az érintett előadóművészt, illetve tartózkodási helyét felkutatni. Az EJI az érintett előadóművész lakcímére vonatkozó adatot az állampolgárok lakcímnyilvántartójától akkor kísérli meg beszerezni, ha az ehhez szükséges adatok rendelkezésére állnak és az érintett előadóművész nevén nyilvántartott összeg eléri az Elnökség által - az eljárás költségeire is figyelemmel - időről időre meghatározott minimumösszeget.

5.2.1. Az EJI a felosztás lezárását követő legkésőbb három hónapon belül tájékoztatást tesz közzé honlapján azokról az előadásokról, melyek tekintetében az előadóművész személye vagy tartózkodási helye ismeretlen. A tájékoztatást meg kell adni az EJI tagjai és az EJI-vel kölcsönös képviseleti szerződést kötő más közös jogkezelő szervezetek részére is. Feltéve, hogy a tájékoztatáshoz szükséges adat az EJI rendelkezésére áll, a honlapon közzétett tájékoztatásnak tartalmaznia kell legalább

a) a rögzített előadás címét, vagy az azonosításra alkalmas más adatot;
b) az előadóművész nevét;
c) a rögzített előadást előállító személy nevét;
d) minden egyéb olyan rendelkezésre álló információt, amely az előadóművész azonosítását elősegítheti.

5.2.2. Ha az előadó személye ismert, de a jogdíj az előadó tartózkodási helyének ismeretlensége miatt nem kifizethető, az EJI az 5.2.1. pont szerinti tájékoztatás érdekében a kifizetéshez szükséges adatok beszerzése céljából felveszi a kapcsolatot azokkal a külföldi közös jogkezelő szervezetekkel, amelyekkel kölcsönönös képviseleti szerződést kötött.

5.2.3. Ha a jogosult azonosítására és felkutatására tett intézkedések nem jártak eredménnyel, az 5.2.1. pont szerinti tájékoztatás közzétételét követő egy évvel az EJI ennek tényét közzéteszi honlapján. E tájékoztatást az EJI legalább további három éven át, vagyis az 5.2.1. pont szerinti tájékoztatás közzétételét követő négy évig folyamatosan hozzáférhetővé teszi.

5.3. A jogdíjak jelen fejezet szerinti elkülönített számlán történő kezelésének utolsó napjáig az érintett előadóművész bármikor benyújthatja adatlapját. Az adatlapok benyújtása tekintetében egyébként a jelen felosztási szabályzat általános rendelkezéseit kell alkalmazni. Az adott rögzített előadásra eső és elkülönítetten kezelt jogdíjat fel kell osztani, ha az érintett előadóművészek nyilatkozatai alapján, továbbá a rendelkezésre álló egyéb adatok alapján egyértelműen és kétség nélkül megállapítható, hogy a rögzített előadás valamennyi érintett előadóművésze adatlapját már benyújtotta. Az adott rögzített előadásból az érintett előadóművészre eső és elkülönítetten kezelt jogdíjat fel kell osztani akkor is, ha az érintett előadó nyilatkozatot tesz arról, hogy rajta kívül hány további előadóművész működött közre az előadás elkészítése során, továbbá a nyilatkozata esetleges hibájával okozott kárért kifejezett felelősséget vállal. Ellenkező esetben az elkülönített számlán kezelt jogdíjakat az előadóművészek igénybejelentésére nyitva álló határidő lejártakor, vagyis az elkülönített kezelés utolsó napját követően kell felosztani, függetlenül attól, hogy az adatlapot az elkülönített kezelés ideje alatt mikor nyújtották be.

5.4. A Kjkt. 42.§ (1) bekezdése alapján nem feloszthatónak kell tekinteni azt a jogdíjat, amelyet az EJI – az 5.2. pont szerinti eljárás lefolytatása ellenére – a jogosult, illetve tartózkodási helyének ismeretlensége miatt nem tud a jogdíj jogosultja részére kifizetni. A nem felosztható jogdíj összegét az Elnökség állapítja meg. A nem felosztható jogdíj 90%-át az EJI a Kjkt. 42.§ (2) bekezdésével összhangban, a Támogatási Politika szabályai szerint köteles a Nemzeti Kulturális Alap számára átadni.

5.5. Ha a felosztáshoz szükséges valamennyi regisztrációs adatlapot megfelelően benyújtották, és a jogdíjra való jogosultsággal, a jogdíj mértékével, illetve esedékességével kapcsolatban a felosztás lezárását követően merül fel megalapozott igény, ennek kielégítése csak az erre a célra tartalékolt jogdíjrész terhére történhet.

5.6. A felosztást követően keletkezett és megalapozottnak bizonyuló igények kielégítésére megfelelő tartalékot kell képezni. Tartalékként – ha az Elnökség indokolt esetben másként nem dönt – a felosztás megkezdésekor a jogdíj öt százalékát kell elkülöníteni. Ha a felosztási szabályzat vagy bármely jogszabály alapján a felosztással összefüggésben további igény már nem nyújtható be az EJI-hez, továbbá ilyen vitatott igény elbírálása sincs folyamatban, a jelen pont szerinti tartalék fel nem használt részét – az Elnökség döntése alapján – az azonos jogcímen keletkező jogdíjak soron következő felosztásával együtt, azzal egy eljárásban kell felosztani.

5.7. Az ilyen megalapozott igény kielégítése során a felosztás általános szabályait kell alkalmazni, azzal, hogy a kifizetésre kerülő jogdíj mértéke nem haladhatja meg azt a jogdíjösszeget, amelyre az érintett abban az esetben lett volna jogosult, ha az adott teljesítménnyel kapcsolatos valamennyi előadóművészi igény a felosztás lezárását megelőzően válik ismertté. Ha az igény olyan teljesítménnyel kapcsolatos, amely a játszási listán nem szerepelt, a jogdíj összegét a játszási listán szereplő másik, műfaját, percidejét, továbbá az azon szereplő előadóművészek összetételét tekintve azonos vagy hasonló teljesítmény alapulvételével kell megállapítani. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha az igény olyan teljesítménnyel kapcsolatos, amely a játszási listán szerepelt, de a felosztás során nem került feldolgozásra. Az ilyen igények kielégítése során az EJI Panaszkezelési Szabályzata szerinti eljárást kell alkalmazni, a megállapított jogdíjat pedig az I. Rész 5.6. pontja szerinti tartalék terhére kell kifizetni.

5.8. Ha az előadóművész olyan jogdíjat vett fel, amely őt a jelen felosztási szabályzat alapján nem illette meg, köteles azt visszafizetni. Az előadóművészt nem megillető jogdíjnak kell tekinteni, ha a jogdíjfelosztás során az EJI hibás felhasználói adatszolgáltatás, hibás tartalmú előadóművészi nyilatkozat (pl. adatlap) alapján járt el vagy a jogdíjkifizetést a jelen felosztási szabályzattól való eltérés okozta. Ha az érintett előadóművész az EJI döntésével nem ért egyet, úgy az EJI írásos felszólításának kézhezvételét követő 15 napon belül, a Panaszkezelési Szabályzat rendelkezéseinek betartásával jogorvoslatért a jogdíjbizottsághoz fordulhat. A jogdíjbizottság döntése ellen az EJI szervezetein belül további jogorvoslatra nincsen mód. Ha az érintett előadóművész a jogdíjat az EJI felszólítására – illetve a jogdíjbizottsághoz történő fellebbezés esetén a jogdíjbizottság e körben hozott döntése ellenére – nem fizeti vissza, az EJI jogosult az érintett előadóművész jövőben keletkező jogdíjai terhére követelését beszámítani.

5.9. Ha a felhasználó a játszási lista adatait a felosztás megkezdését követően kívánja módosítani, a módosítást az EJI akkor köteles figyelembe venni, ha az ezzel felmerülő költségek megfizetéséről a felhasználó az EJI-nek nyilatkozatot tesz, vagy a felmerülő költségek behajtása érdekében az EJI peres, vagy peren kívüli eljárást kezdeményezett.

5.10. Ha a jogdíjat az EJI az érintett előadóművész, illetve az előadóművész tartózkodási helyének ismeretlensége miatt nem kifizetett jogdíjként kezeli, azonban a felosztást követően rendelkezésre álló adatok alapján az állapítható meg, hogy a játszási listán szereplő felvétel adott felhasználása nem tartozik az EJI jogkezelési tevékenységi körébe (pl. a felhasználó tévesen jelezte egy hangfelvételről, hogy az kereskedelmi célból megjelent felvétel, de a valós adatok alapján megállapítható, hogy a felvétel soha nem került kereskedelmi forgalomba), úgy az ekként kezelt jogdíjat az I. Rész 5.6. pontja szerint az adott jogdíjból képzett tartalék kiegészítésére kell fordítani és azzal együttesen kell kezelni.

5.11. Az olyan igények esetében, amelyek a jelen felosztási szabályok alapján nem bírálhatók el egyértelműen, vagy a döntéssel az érintett nem ért egyet, a jogdíjbizottság határoz. A jogdíjbizottság döntése az EJI-re kötelező érvényű.

5.12. Az igény megalapozottságával kapcsolatos bizonyítás minden esetben az érintettet terheli.

5.13. A jogdíj mértékével, illetve esedékességével kapcsolatos igény a felosztás eredményes lezárásának hónapját követő öt éven belül nyújtható be. Ha a jogdíj kifizetésére azért nem került sor, mert a jogosult előadóművész vagy annak tartózkodási helye nem volt ismert, a jogdíj kifizetésére nem nyújtható be igény az elévülési időt követően.

6. Vitarendezés módja egymásnak ellentmondó előadóművészi nyilatkozatok, illetve az előadóművészek egymás közötti jogvitája esetén

6.1. Előadóművészek jogdíjjal kapcsolatos (pl. a hangfelvétel készítése során közreműködő előadók személyét érintő) nyilatkozatainak ellentmondása esetén, vagy más természetű egymás közötti jogvitájában az EJI ügydöntő hatáskörrel nem rendelkezik, a nyilatkozatok valóságtartalmát nem bírálhatja el, illetve az ügy érdemi eldöntésében nem vehet részt. Ennek megfelelően mindaddig, ameddig az érintett előadóművész nyilatkozatát nem kívánja módosítani, vagy annak tartalmát a bíróság jogerős határozatával meg nem változtatja és az említett határozat az EJI birtokába nem kerül, a felosztás során a korábbi nyilatkozatát kell figyelembe venni.

6.2. Az EJI az 6.1. pontban említett vita esetén az alábbi szolgáltatásokkal közreműködhet a vita rendezésében:

a) Elősegítheti az érintett előadóművészek egymás közötti kapcsolatfelvételét.
b) Értesítést küldhet a kifogással érintett előadóművésznek, amelyben jelzi, hogy a korábban benyújtott adatlapja tartalmával kapcsolatban egy ugyancsak érintett előadóművész kifogást emelt, ezért az EJI a korábbi adatok megerősítését vagy kijavítását kéri.
c) Az érintett előadóművészeket, amennyiben azok erről bármilyen okból még nem bírnának tudomással, tájékoztathatja, hogy felosztási szabályok szerint az adatlapon tett valótlan nyilatkozatokért előadóművész kárfelelősséggel tartozik.
d) A korábban teljesített adatszolgáltatás ellenőrzésére, pontosítására illetve kiegészítésére kérheti a rögzített előadás felhasználóját (pl. televíziót, rádiót).

Az Elnökség különösen indokolt esetben elrendelheti, hogy az EJI az ellentmondással, illetve jogvitával érintett rögzített előadásra (pl. hangfelvételre, televíziós műsorra) eső jogdíjat vagy annak vitatott tételeit helyezze elkülönített számlára, és csak azt követően fizesse ki, ha a jogvita peren kívüli rendezéséről az érintett előadóművészek együttes írásbeli bejelentést tesznek, vagy a jogvita peres úton történő rendezéséről született jogerős határozat az EJI birtokában kerül.

7. Külföldi előadóművészek

A jelen felosztási szabályokat a külföldi előadóművészekre is megkülönböztetés nélkül alkalmazni kell, kivéve, ha a külföldi előadóművészeket képviselő közös jogkezelő szervezettel, illetve szervezetekkel kötött két- vagy többoldalú megállapodás, illetve jogszabály vagy az Európai Unió által kibocsátott jogi norma ettől eltérően rendelkezik. A külföldi előadóművészek esetében a jogdíj felosztására, illetve kifizetésére a hazai jogosultakkal egy eljárásban, azonos szabályok szerint kerül sor, kivéve, ha a külföldi előadóművészeket képviselő közös jogkezelő szervezettel kötött megállapodás ettől eltérően rendelkezik.

8. A jogdíjak megosztása

8.1. Ha a Küldöttgyűlés másként nem dönt,

a) a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy arról készült másolatnak a földi vagy műholdas sugárzásáért, vezetékes illetve bármilyen más módon történő átvitelen alapuló nyilvánossághoz közvetítéséért (például rádiós, televíziós, illetve webcasting jellegű nyilvánossághoz közvetítés) [Szjt. 77. § (1) bekezdés] beszedett előadóművészi jogdíjat a jelen felosztási szabályzat II. Része ("Rádiós játszási jogdíj") szerint;
b) a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy arról készült másolatnak az a) pontba nem sorolható, az EJI megbízásából Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által érvényesített felhasználása (például vendéglátóhelyeken, üzletekben történő lejátszás) [Szjt. 77. § (1) bekezdés] beszedett előadóművészi jogdíjat

i) ha az adott felhasználó által fizetett előadóművészi jogdíj mértéke és az érintett felhasználó által a díjfizetési időszakban felhasznált hangfelvételek listája egyidejűleg az EJI rendelkezésére áll, úgy a jelen felosztási szabályzat V. része ("Háttérzenei felhasználások") szerint,
ii) ha az adott felhasználó által fizetett előadóművészi jogdíj mértéke vagy az érintett felhasználó által felhasznált hangfelvételek játszási listája nem áll egyidejűleg az EJI rendelkezésére, úgy a jelen felosztási szabályzat II. Része ("Rádiós játszási jogdíj") szerint;

c) a rögzített előadás vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon történő olyan nyilvánosság közvetítéséért beszedett jogdíjat, mely esetében a hozzáférés helyét és idejét a nyilvánosság választhatja meg [Szjt. 73.§ (1) bekezdés e) pont], a jelen felosztási szabályzat II. Része ("Rádiós játszási jogdíj") szerint;
d) a rádió- vagy televízió-szervezet, illetve a saját műsort a nyilvánossághoz vezeték útján vagy másként közvetítő műsorában sugárzott, illetve közvetített

i) hangfelvételben rögzített előadások sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon - az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával - a nyilvánossághoz történő egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítéséért fizetett jogdíj [Szjt. 28. § (2) bekezdés] 90 százalékát a jelen felosztási szabályzat II. ("Rádiós játszási jogdíj"), 10 százalékát pedig a jelen felosztási szabályzat IV. Része ("Audiovizuális jogdíj") szerint;
ii) filmalkotásban rögzített előadások sugárzással, vezeték útján vagy egyéb módon - az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával - a nyilvánossághoz történő egyidejű, változatlan és csonkítatlan továbbközvetítéséért fizetett jogdíj [Szjt. 28. § (2) bekezdés] 10 százalékát a jelen felosztási szabályzat II. ("Rádiós játszási jogdíj"), 90 százalékát pedig a jelen felosztási szabályzat IV. Része ("Audiovizuális jogdíj") szerint;

e) rádió- és a televízió-szervezetek műsorában sugárzott, a saját műsort vezeték útján a nyilvánossághoz közvetítők műsorába belefoglalt, valamint a kép- vagy hanghordozón forgalomba hozott előadások magáncélú másolására tekintettel fizetett díjat [Szjt. 20. § (1)] az alábbi megosztás szerint kell felosztani

Üres hordozó típusa

A felosztás során figyelembe veendő szabályok fejezetszáma

 

II. Rész
("Rádiós játszási
jogdíj")

III. Rész
("Ismétlési jogdíj")

IV. Rész
("Audiovizuális
jogdíj")

VI. Rész
("Kiegészítő díj")

HDD audio

70,5 %

23 %

5 %

1,5 %

HDD video

6,5 %

47 %

45 %

1,5 %

DVD audio

70,5 %

23 %

5 %

1,5 %

DVD video

6,5 %

47 %

45 %

1,5 %

Videókazetta

6,5 %

47 %

45 %

1,5 %

CD audio

70,5 %

23 %

5 %

1,5 %

Pendrive audio

70,5 %

23 %

5 %

1,5 %

Pendrive video

6,5 %

47 %

45 %

1,5 %

Set top box audio

70,5 %

23 %

5 %

1,5 %

Set top box video

6,5 %

47 %

45 %

1,5 %

Audiókazetta

70,5 %

23 %

5 %

1,5 %

Optikai disc

6,5 %

47 %

45 %

1,5 %

Integrált tárolóeszköz audio

70,5 %

23 %

5 %

1,5 %

Integrált tárolóeszköz video

6,5 %

47 %

45 %

1,5 %

Mobilra integrált tárolóeszköz audio

70,5 %

23 %

5 %

1,5 %

Mobilra integrált tárolóeszköz video

6,5 %

47 %

45 %

1,5 %

Minidisc

70,5 %

23 %

5 %

1,5 %

Memória kártya audio

70,5 %

23 %

5 %

1,5 %

Memória kártya video

6,8 %

47 %

45 %

1,5 %

Zenelejátszók

78,5 %

20 %

0 %

1,5 %

A jelen pontban nem szereplő olyan üres hordozó esetén, amelynek jogdíját az EJI aszerinti bontásban kapja meg a díjat érvényesítő közös jogkezelő szervezettől, hogy mely részét kell audio és mely részét audiovizuális előadások rögzítésére fordítottnak tekinteni, az alábbi felosztást kell alkalmazni:

Üres hordozó típusa

A felosztás során figyelembe veendő szabályok fejezetszáma

 

II. Rész
("Rádiós játszási
jogdíj")

III. Rész
("Ismétlési jogdíj")

IV. Rész
("Audiovizuális
jogdíj")

VI. Rész
("Kiegészítő díj")

Üres hordozó audio

70,5 %

23 %

5 %

1,5 %

Üres hordozó video

6,5 %

47 %

45 %

1,5 %

Abból a jogdíjból, amelyet a jelen pont szerint a Felosztási Szabályzat II. Része („Rádiós játszási jogdíj”) alapján kell felosztani, 1,5%-ot e II. Rész 3. pontja („Lehívásos („interaktív”) jogdíjak felosztására vonatkozó szabályok”) figyelembevételével kel felosztani.

f) az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült felvételének ismételt sugárzásáért vagy nyilvánossághoz közvetítésért fizetett jogdíjat [Szjt. 74. § (1) bekezdése] a jelen felosztási szabályzat III. Része ("Ismétlési jogdíj") szerint
g) az első ízben ötven évnél régebben forgalomba hozott, vagy – ha erre nem került sor - nyilvánossághoz közvetített és még védett hangfelvételben rögzített előadás ismétlődő díjazásra nem jogosult előadóművészét a hangfelvétel többszörözésére, terjesztésére és lehívásos nyilvánossághoz közvetítésére tekintettel megillető [Szjt. 74/A.§] éves kiegészítő díjat a jelen felosztási szabályzat VI. Része ("Kiegészítő díjazás") szerint kell felosztani.

8.2. A Küldöttgyűlés az Egyesület Szekciói közötti egyeztetést követően, indokolt esetben – tekintettel a felhasználással érintett előadóművészek jellemző csoportjára (például színművészek, zeneművészek) – a 8.1. ponttól eltérő módon is jogosult meghatározni, hogy az adott felhasználási móddal összefüggésben beszedett jogdíjakat a jelen felosztási szabályzat mely Része szerint kell egyedi módon felosztani. Ha az adott felhasználási mód az előadóművészi jogosultak több csoportját is érinti, a Küldöttgyűlés arra is jogosult, hogy az Egyesület Szekciói közötti egyeztetést követően, az adott felhasználási módra tekintettel beszedett jogdíjat az egyedi felosztás során megossza a jelen felosztási szabályzat egyes Részei között.

8.3. A felhasználó által fizetett jogdíjjal együttesen, azzal azonos eljárásban kell felosztani a felhasználó által a hibás teljesítés okán és a jogdíjfelosztás lezárását megelőzően megfizetett összegeket (pl. kötbért és késedelmi kamatot).

8.4. Az előadóművészek attól függetlenül jogosultak a jelen felosztási szabályzat minden Része szerinti egyedi jogdíjfelosztásban részt venni, illetve a jogdíjból részesedni, hogy az Egyesület mely szekciójához tartoznak, vagy jellemzően milyen előadóművészi teljesítményt (például zeneművészeti előadás, színművészeti előadás, stb.) nyújtanak.

8.5. A külföldi közös jogkezelő szervezetek által, az EJI-vel kötött kölcsönös képviseleti szerződések alapján az EJI számára átutalt jogdíj akkor kifizethető, ha a jogdíj mellett annak egyedi felosztásához szükséges adatok is az EJI rendelkezésére állnak. Ha a külföldi közös jogkezelő szervezet által az EJI részére átutalt jogdíj kifizethető, az EJI köteles az azonos jogcímen, belföldön keletkező jogdíjak soron következő felosztását követő eljárásban, azzal együtt kifizetni. Ha a külföldi közös jogkezelő szervezet által az EJI-nek átutalt jogdíj kifizethető, az Elnökség indokolt esetben úgy dönthet, hogy az EJI a soron következő belföldi jogdíjkifizetést megelőzően fizesse ki a jogdíjat.

8.6. Ha a külföldi közös jogkezelő szervezet által az EJI-nek átutalt jogdíj azért nem kifizethető, mert a jogdíj egyedi kifizetéséhez szükséges adatok nem állnak az EJI rendelkezésére, továbbá az ilyen adatok beszerzése a jogdíjkifizetés indokolatlan késését eredményezné, az Elnökség úgy dönthet, hogy a jogdíjat az azonos jogcímen, belföldön keletkező jogdíjak soron következő felosztásával egyidejűleg, a felosztás alapjául szolgáló adatok alapján kell felosztani. Ha a külföldi közös jogkezelő szervezet a jogdíj jogcímeit megjelöli, de azok belső arányát nem adja át az EJI-nek, továbbá az ilyen adatok beszerzése a jogdíjkifizetés indokolatlan késedelmét eredményezné, akkor a külföldi jogkezelő szervezet által megfizetett jogdíjat abban az arányban kell az egyes jogcímek között megosztani, amilyen arányt az egyes jogcímen szerzett bevételek a beszedést megelőző naptári évben egymáshoz viszonyítva belföldön képviseltek. Abban az esetben, ha a külföldi közös jogkezelő szervezet a jogdíj jogcímét sem jelöli meg, továbbá az ilyen adatok beszerzése a jogdíjkifizetés indokolatlan késését eredményezné, a külföldi jogkezelő szervezet által megfizetett jogdíjat abban az arányban kell az egyes jogcímek között megosztani, amilyen arányt az egyes jogcímen szerzett bevételek a beszedést megelőző naptári évben az összes jogdíjbevételhez viszonyítva képviseltek.


9. A részesedésre jogosult személyekre vonatkozó szabályok

9.1. Arra a részesedésre jogosult személyre, aki (amely) az előadóművészi jogok gyakorlására vonatkozó igényét nyilatkozatában az EJI Alapszabályában meghatározott feltételeknek megfelelően bejelentette, a jelen felosztási szabályzat rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni, hacsak e szabályzat másként nem rendelkezik. A részesedésre jogosult személy igényét az érintett előadóművésszel közösen tett nyilatkozatával jelentheti be az EJI részére.

9.2. A részesedésre jogosult személy részére olyan jogdíj nem fizethető ki, amely vonatkozásában a hatályos jogszabályok szerint az előadóművész díjáról csak a felosztás követő hatállyal, a rá jutó összeg erejéig mondhat le.

9.3. A részesedésre jogosult számára az előadóművész részére a jelen felosztási szabályzat alkalmazásával megállapított jogdíj azon része fizethető ki, amelyet az előadóművész és a részesedésre jogosult személy között írásbeli szerződés megállapít. Ha az említett szerződés tartalma e tekintetben nem állapítható meg egyértelműen, az előadóművész számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni. A részesedésre jogosult személy számára az előadóművész jogdíjának legfeljebb ötven százaléka fizethető ki.

9.4. Az érintett előadóművész önállóan is jogosult arra, hogy az EJI részére bejelentse, ha a részesedésre jogosult személlyel kötött szerződése hatályát veszítette.

Utoljára frissítve: 2019. június 04. napján

 

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk

A Vígszínház Európában is tájékozódási pont lett

Amikor a férfi maszkom elkészült nem néztem tükörbe, hogy ne tudjam magamról, hogy nézek ki. Abban biztos voltam, ha a figura identitását megtalálom, és ahhoz a megfelelő hangot is, az annyira a szerepé lesz, hogy be sem rekedek tőle. Így is lett.

Minden dal egy kicsit olyan, mintha a gyermekem lenne

Az Illés-együttes volt a kezdet, a lázadó kamaszkor, az első nagy szerelmek és csalódások korszaka. A Fonográf idején értem igazán tudatos művésszé és az első szólólemezem sikere avatott engem önálló előadóvá. 

Hiszek a dalok erejében

Rájöttem, a dalokkal olyan eszköz van a kezemben, amellyel kifejezhetem, kiénekelhetem azt, hogy milyennek látom a világot. - Interjú Koncz Zsuzsával

A stand-up több mint vicceseket mondani a színpadon

A jó stand-up strukturált, több rétegű, érzelmeket ébreszt, gondolkodásra ösztönöz. Erre pedig tudatosan kell készülni, mert ez már írói és előadói képesség, amit lehet és kell is fejleszteni. - Interjú Litkai Gergellyel

A jó társulat szakmailag és emberileg is felemel

A közönséget mindig érezni lehet. Maga a színház is: energia, energiaáramlás egymás és a közönség között. Keserves, ha semmi nem jön a nézőtérről. - Interjú Pálmai Anna színésznővel

A jó szinkronszínész dobbantó nélkül ugrik

Amikor szinkronizálunk, nincs idő a felkészülésre. Abban a pillanatban hozni kell az adott karaktert, nincs lehetőség időkérésre, hogy tessék adni nekem öt percet, hogy felhergeljem magam.

A határokat feszegetem, de csak így van értelme!

Amikor a világ dübörög mögöttem, le kell tudom csendesíteni magamat. Számomra erre a naplóírás ad lehetőséget. Muszáj megőrizni ezeket a gondolatokat, mert ősi erőt és természetes energiát jelentenek.

Ahol a szó ereje véget ér, ott kezdődik a táncé

A tánc magánvélemény – vallja Földi Béla.  Az igazi táncos az előadás során önmaga mélységét és magasságát, a világhoz és a pillanathoz való viszonyulását is feltárja, átadja. 

A jazz az életem

Tizenöt éves lehettem, amikor a televízióban sugárzott jazzfesztiválokat nézve megfogott a műfaj nyelvezete, ritmikája és hangulata. Ekkor dőlt el: a jazz-zenének szentelem az életem.

Színpadra lépni csak teljes odaadással lehet

Előadások alatt a takarásból szoktam nézni a közönséget, fantasztikus látni, hogy miként lényegülnek át. Mindig felemelő érzés, ha sikerül eljutnunk az emberek lelkéig.

Magyar hangja Csőre Gábor

Sokan úgy gondolják, hogy a művészekre a rebbenékenység és szenzibilitás jellemző. Ez igaz, ugyanakkor felkészültnek kell lenni minden eshetőségre. A színházhoz kötél idegek és rugalmasság kell. 

A felkészülést nem lehet befejezni

A célunk az, hogy felborzoljuk az érzékeket, elvarázsoljuk, és egy különleges utazásra repítsük a koncertre érkezőket. Dalaink ebben a közegben születnek újjá és nyernek új értelmet. - Jónás Vera, énekes

A tánc a pillanat művészete

A családom és a mestereim is mindig a maximalizmusra neveltek, arra, hogy félgőzzel nem érdemes semmit sem csinálni. Ez egyébként nem csak a táncművészetre igaz. - Kiss János, a Győri Balett igazgatója

A boldogság egy képesség

Azért vagyok színész, mert szeretek az lenni. A színház lehetőséget ad arra, hogy a szerepeimen keresztül közelebb kerülhessek önmagamhoz. A szakma elismerése, a közönség szeretete plusz jutalom, jóleső ráadás.

Horváth Kornél a világ legjobb ütőse

Decemberben a világ legjobb ütőhangszeresévé választották Horváth Kornélt a rangos brit Rhythm zenei magazin internetes szavazásán. Ezt követően készült interjúnk.

Recirquel: a cirkusz újragondolva

Egyik legnagyobb mesterem többször hangsúlyozta: van egy jó ötleted? Dobd el messzire! A Recirquel alapítója, Vági Bence a közönség és az artisták közötti különlegs lelki kapcsolatról mesél a vele készített interjúban.

Kereszt és karma

Szűcs Gabi 2007-ben vált ki a Cotton Club Singers-ből, hogy szólókarriert kezdjen. Az idén Fonogram Díjjal kitüntetett művésszel az őszi koncertek és fellépések mellett hivatástudatról, születőben lévő új dalokról és az alkotás öröméről is beszélgettünk.

Marie Antoinette a BMW új márkanagykövete?

Színes és mozgalmas világ az, amiben Polyák Lilla színművész és popénekesnő éli mindennapjait. A néhány hete debütált Marie Antoinette musical előkészületeiről, mondanivalójáról és fogadtatásáról kérdeztük.


Eseménynaptár

2018
11/
23

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak és 2017. évi audiovizuális jogdíj)

2019
02/
28

Hangfelvételek regisztrációs határideje

2019
03/
28

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak)

2019
06/
28

Jogdíjkifizetés (2018. évi rádiós, televíziós sugárzási jogdíjak, kiegészítő díjak, háttérzenei jogdíjak)

2019
09/
23

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje

2019
10/
30

Jogdíjkifizetés (ismétlési és audiovizuális jogdíjak, külföldi jogdíjak)