Hangfelvételek kiegészítő díjazása

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása a hangfelvétel nem visszatérő díjazásra jogosult előadóművészeit megillető éves kiegészítő díjazásról és annak felosztásához szükséges adatszolgáltatásról (KD19)

Az EJI a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 74/A. §-a, valamint a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 57. § (1) és 146.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az alábbiak szerint állapítja meg a hangfelvételben rögzített előadás nem visszatérő díjazásra jogosult előadóművészeit megillető éves kiegészítő díjazás megfizetésének és e kiegészítő díjazás felosztásához szükséges adatszolgáltatás teljesítésének feltételeit:

1. Hatály

1.1. A jelen díjszabás hatálya arra a hangfelvételben rögzített előadásra terjed ki, amely megfelel az alábbi együttes feltételeknek:
a) az előadás rögzítésére vonatkozó, a hangfelvétel-előállítóval kötött szerződés az érintett előadóművész számára nem ismétlődő díjazásra biztosít jogot,
b) a hangfelvételt 1963. január elseje és 1967. december 31. napja között hozták először forgalomba vagy – ha erre nem került sor – 1963. január elseje és 1967. december 31. napja között közvetítették először nyilvánossághoz.

1.2. Az Szjt. 74/A. § (1) bekezdésében meghatározott éves kiegészítő díjazás megfizetésére, valamint a (2) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás teljesítésére az a személy köteles, aki (vagy amely) a hangfelvétel-előállítói jogok jogosultja (a továbbiakban: „hangfelvétel-előállító”). Ha a hangfelvétel többszörözésére, terjesztésére, illetve az Szjt. 76.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti hozzáférhetővé tételére vonatkozó vagyoni jogoknak – például e jogok részleges átruházása okán – egyidejűleg, vagy egy díjfizetési időszakon belül egymást követően több személy is jogosultja, úgy az éves kiegészítő díjazás megfizetésére, valamint annak felosztásához szükséges adatszolgáltatás teljesítésére minden jogosult önállóan, saját felhasználási cselekménye vonatkozásában köteles.

2. Az előadóművészi jogdíj mértéke

2.1. A hangfelvétel-előállító az Szjt. 74/A.§ (2) bekezdésében meghatározott díjat, vagyis az érintett hangfelvételben rögzített előadás többszörözéséből, terjesztéséből és az Szjt. 76. § (1) bekezdés c) pont szerinti hozzáférhetővé tételéből, továbbá az ilyen felhasználásokra vonatkozó engedélyek ellenértékeként az előző naptári évben keletkezett együttes bevételének (2.3. pont) 20%-át köteles kiegészítő díjként megfizetni.

2.2. A bevétel megállapítása során a bevétel a hangfelvétel-előállítónál felmerült költségekkel nem csökkenthető.

2.3. a) A jelen díjszabás szempontjából „bevételnek” minősül jogcímétől és megszerzésének módjától függetlenül minden olyan vagyoni előny, amely a jelen díjszabás 2.1. pontja szerinti felhasználással összefüggésben a hangfelvétel-előállítónál, illetve a vele gazdasági kapcsolatban álló személynél keletkezett, ha e személy a számviteli szabályok szerint a felhasználó kapcsolt vállalkozásának vagy a felhasználó szempontjából kapcsolt félnek minősül. A jogdíjalap megállapítása során a bevétel általános forgalmi adót nem tartalmazó összegét kell alapul venni. Bevételnek minősül különösen
- a bármilyen forrásból származó mindazon befizetés és dolog átadásával vagy tevékenység végzésével teljesített szolgáltatás, amelyre az adott hangfelvétel-előállító, illetve – a kapcsolt vállalkozást is ideértve – a vele gazdasági kapcsolatban álló személynél beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed (pl. reklám- és szponzorációs bevétel);
- a hangfelvétel-előállítónál ingyenes vagyoni előnyként megszerzett bevétele (pl. költségvetési vagy fenntartói támogatás);
- az előfizetői díj.
b) Reklámszolgáltatásért vagy reklám közzétételéért kapott bevétel esetén az a) pontban említett reklám- és szponzorációs bevételnek a megrendelő (a reklám közzétételéről a felhasználóval vagy – a kapcsolt vállalkozást is ideértve – a vele gazdasági kapcsolatban álló harmadik személlyel saját nevében szerződő fél) által fizetett díjat kell tekinteni.

2.4. Ha a hangfelvétel-előállító bevételén belül a jelen díjszabás tárgyi hatálya alá tartozó és abba nem tartozó hangfelvételben rögzített előadások után keletkezett bevétel-részek – például a hangfelvétel-előállító és a felhasználó között létrejött felhasználási szerződés sajátosságai okán – a hangfelvétel-előállító számvitelében nem különíthetőek el egymástól egyértelműen, úgy az egy hangfelvételre eső jogdíjat oly módon kell megállapítani és megfizetni, hogy a bevétel összegét el kell osztani a felhasznált és még védett hangfelvételek összesített számával.

2.5. Ha a bevételt a hangfelvétel-előállító számára nem a Magyarország hivatalos pénznemében írják jóvá, úgy a hangfelvétel-előállító számára jóváírt jogdíjat a bevétel meghatározása során a Magyar Nemzeti Bank által a jóváírás hónapjának első napjára meghatározott árfolyamon kell magyar forintra váltani.

2.6. A kiegészítő díjazás nem tartalmazza az általános forgalmi adót, azt a hangfelvétel-előállítóknak e díjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megfizetnie.

2.7. A jelen díjszabás alapján fizetendő kiegészítő díjat a hangfelvétel-előállító évente egy összegben, az EJI által kiállított díjfizetési értesítő alapján, az azon feltüntetett fizetési határidőig teljesíti. A hangfelvétel-előállítót legalább nyolc napos fizetési határidő illeti meg. Amennyiben a hangfelvétel-előállító bizonyítja, hogy a jogdíjfizetési értesítő kézhezvételekor az értesítőn feltüntetett fizetési határidőből nyolc napnál kevesebb volt hátra, a határidőt a jogdíjfizetési értesítő kézhezvételétől kell számítani. A teljesítés napja – vita esetén – az átutalás keltének napja.

3. Adatszolgáltatás

3.1. Ha a hangfelvétel-előállítóval a jelen díjszabás végrehajtásáról szóló szerződés másként nem rendelkezik, a hangfelvétel-előállító adatot köteles szolgáltatni a kiegészítő díjazás alapjául szolgáló bevételeiről, továbbá a tárgyidőszakban felhasznált hangfelvételekről.

3.2. A hangfelvétel-előállító adatszolgáltatási kötelezettségét legkésőbb a bevétel megállapítása során figyelembe veendő naptári évet követő év április 15. napjáig teljesíti. A hangfelvétel-előállító a jogdíjfizetés alapjául szolgáló, április 15-ét megelőzően megszerzett bevételeit, számviteli nyilvántartásától függetlenül, az EJI számára az előző naptári év bevételeként, az április 15-én vagy azt követően – a következő adatszolgáltatási időszak végéig – megszerzett bevételeit pedig tárgyévi bevételként mutatja ki. Az előzőektől eltérően, ha a hangfelvétel-előállító magával szemben felszámolási-, végelszámolási- vagy csődeljárást megindítását kezdeményezi, úgy a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles a tárgyév január első napját követő időszak vonatkozásában közbenső adatszolgáltatást teljesíteni. Ha a hangfelvétel-előállítóval szemben harmadik fél kezdeményezi felszámolási- vagy csődeljárás megindítását, úgy a hangfelvétel-előállító a felszámolási- vagy csődeljárást elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül közbenső adatszolgáltatást teljesít az EJI felé a tárgyév január első napját követő időszak vonatkozásában. A közbenső adatszolgáltatás az éves adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget nem érinti.

3.3. A hangfelvétel-előállító adatszolgáltatási kötelezettségét a www.playlist.hu internetes oldal megfelelő űrlapjának kitöltésével, elektronikus úton teljesíti.

3.4. Az adatszolgáltatásban meg kell jelölni a tárgyidőszakban felhasznált hangfelvétel
a) címét,
b) vezető előadójának nevét,
c) az eredeti hangfelvétel-előállítója nevét,
d) a kiadás, vagy ilyen hiányában az első nyilvánossághoz közvetítés évét,
e) felhasználásából származó bevétel összegét,
f) készítése során közreműködő azon előadóművészek nevét, akik visszatérő díjazásban nem részesültek.
A tárgyidőszakban felhasznált hangfelvétel a)-d) pontok szerinti adatait akkor is fel kell tüntetni az adatszolgáltatásban, ha a hangfelvétel-előállítónak a felhasználással összefüggésben bevétele nem keletkezett.

3.5. Jelen díjszabás értelmezése során „vezető előadóművész˝ kifejezésen azt az előadóművészt vagy az előadóművészeknek azt a közös néven szereplő együttesét kell érteni, akinek (amelynek) a nevével az adott hangfelvétel a kereskedelmi forgalomban azonosítható.

3. 6. A hangfelvétel-előállító és az EJI a jelen díjszabás 4.1. pontja szerinti írásbeli szerződésben megállapodhat arról, hogy az EJI a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételekről vezetett adatbázisához az adatszolgáltatás teljesítése érdekében – a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok keretei között – hozzáférést biztosít.

4. Egyéb feltételek

4.1. Az egyenlő bánásmód követelményével összhangban, az egyes felhasználók közötti indokolatlan megkülönböztetés nélkül a díjfizetés és adatszolgáltatás részletes feltételeiről az EJI és a hangfelvétel-előállító szerződésben állapodik meg.

4.2. Ha a hangfelvétel-előállító a 3. pont szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, és emiatt az EJI nem tudja megállapítani a hangfelvétel-előállító által fizetendő kiegészítő díj mértékét, úgy azt a tárgyévet megelőző naptári év bevétele alapján kell megállapítani. Ha a hangfelvétel-előállító bevétele ezen a módon sem állapítható meg, úgy azt a hangfelvétel-előállító díjfizetési időszakra vonatkozó számviteli beszámolója alapján kell megállapítani. Amennyiben a számviteli beszámolóból, illetve annak kiegészítő mellékletéből más egyértelműen nem következik, úgy a kiegészítő díj megállapítása során a hangfelvétel-előállító bevételének az éves nettó árbevételt kell tekinteni. Ha a hangfelvétel-előállító a 3. pont szerinti adatszolgáltatását a 2.7. pont szerinti jogdíjfizetési értesítő kiállítását követően teljesíti, EJI az adatszolgáltatásának megfelelően módosított jogdíjfizetési értesítőt állít ki számára, a korábban kiküldött jogdíjfizetési értesítő egyidejű visszavonásával.

4.3. A hangfelvétel-előállító a 3. pont szerinti adatszolgáltatás késedelme, vagy hibás teljesítése esetén kötbért köteles fizetni. A kötbér összege napi 1000 forint, melyet a késedelem, illetve a hibás teljesítés minden napja után meg kell fizetni.

4.4. Amennyiben a hangfelvétel-előállító a jogdíjfizetési értesítőn szereplő fizetési határidőig a jogdíjat nem fizeti meg, úgy a késedelem tartamára a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles fizetni. A hangfelvétel-előállító fizetési késedelme esetén az EJI a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt érvényesítheti.

4.5. Ha a hangfelvétel-előállítóval kötött szerződés másként nem rendelkezik, az EJI a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint a hangfelvételek felhasználásának módját és mértékét ellenőrizheti. Ennek során a hangfelvétel-előállító az ellenőrzött időszakra vonatkozóan köteles minden olyan számviteli bizonylatot (pl. számlát, szerződést) és más adatot az EJI vagy megbízottja rendelkezésére bocsátani, amelynek nyilvántartására a hangfelvétel-előállító beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed. Az ellenőrzés – az elévülésre vonatkozó általános szabályok figyelembe vételével – a felhasználónál korábban folytatott ellenőrzés óta eltelt valamennyi időszakra kiterjedhet. Ha az ellenőrzés során jogdíjhátralék kerül megállapításra, úgy az ellenőrzés indokolt és igazolt költségeit a hangfelvétel-előállító köteles az EJI részére megtéríteni.

5. Időbeli hatály

A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2019. január 1. napjától december 31. napjáig érvényesek.

EJI

Megjelent a Hivatalos Értesítő 2018. évi 68. számában. A jogdíjközlemény ide kattintva letölthető.

 

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk

Minden dal egy kicsit olyan, mintha a gyermekem lenne

Az Illés-együttes volt a kezdet, a lázadó kamaszkor, az első nagy szerelmek és csalódások korszaka. A Fonográf idején értem igazán tudatos művésszé és az első szólólemezem sikere avatott engem önálló előadóvá. 

Hiszek a dalok erejében

Rájöttem, a dalokkal olyan eszköz van a kezemben, amellyel kifejezhetem, kiénekelhetem azt, hogy milyennek látom a világot. - Interjú Koncz Zsuzsával

A stand-up több mint vicceseket mondani a színpadon

A jó stand-up strukturált, több rétegű, érzelmeket ébreszt, gondolkodásra ösztönöz. Erre pedig tudatosan kell készülni, mert ez már írói és előadói képesség, amit lehet és kell is fejleszteni. - Interjú Litkai Gergellyel

A jó társulat szakmailag és emberileg is felemel

A közönséget mindig érezni lehet. Maga a színház is: energia, energiaáramlás egymás és a közönség között. Keserves, ha semmi nem jön a nézőtérről. - Interjú Pálmai Anna színésznővel

A jó szinkronszínész dobbantó nélkül ugrik

Amikor szinkronizálunk, nincs idő a felkészülésre. Abban a pillanatban hozni kell az adott karaktert, nincs lehetőség időkérésre, hogy tessék adni nekem öt percet, hogy felhergeljem magam.

A határokat feszegetem, de csak így van értelme!

Amikor a világ dübörög mögöttem, le kell tudom csendesíteni magamat. Számomra erre a naplóírás ad lehetőséget. Muszáj megőrizni ezeket a gondolatokat, mert ősi erőt és természetes energiát jelentenek.

Ahol a szó ereje véget ér, ott kezdődik a táncé

A tánc magánvélemény – vallja Földi Béla.  Az igazi táncos az előadás során önmaga mélységét és magasságát, a világhoz és a pillanathoz való viszonyulását is feltárja, átadja. 

A jazz az életem

Tizenöt éves lehettem, amikor a televízióban sugárzott jazzfesztiválokat nézve megfogott a műfaj nyelvezete, ritmikája és hangulata. Ekkor dőlt el: a jazz-zenének szentelem az életem.

Színpadra lépni csak teljes odaadással lehet

Előadások alatt a takarásból szoktam nézni a közönséget, fantasztikus látni, hogy miként lényegülnek át. Mindig felemelő érzés, ha sikerül eljutnunk az emberek lelkéig.

Magyar hangja Csőre Gábor

Sokan úgy gondolják, hogy a művészekre a rebbenékenység és szenzibilitás jellemző. Ez igaz, ugyanakkor felkészültnek kell lenni minden eshetőségre. A színházhoz kötél idegek és rugalmasság kell. 

A felkészülést nem lehet befejezni

A célunk az, hogy felborzoljuk az érzékeket, elvarázsoljuk, és egy különleges utazásra repítsük a koncertre érkezőket. Dalaink ebben a közegben születnek újjá és nyernek új értelmet. - Jónás Vera, énekes

A tánc a pillanat művészete

A családom és a mestereim is mindig a maximalizmusra neveltek, arra, hogy félgőzzel nem érdemes semmit sem csinálni. Ez egyébként nem csak a táncművészetre igaz. - Kiss János, a Győri Balett igazgatója

A boldogság egy képesség

Azért vagyok színész, mert szeretek az lenni. A színház lehetőséget ad arra, hogy a szerepeimen keresztül közelebb kerülhessek önmagamhoz. A szakma elismerése, a közönség szeretete plusz jutalom, jóleső ráadás.

Horváth Kornél a világ legjobb ütőse

Decemberben a világ legjobb ütőhangszeresévé választották Horváth Kornélt a rangos brit Rhythm zenei magazin internetes szavazásán. Ezt követően készült interjúnk.

Recirquel: a cirkusz újragondolva

Egyik legnagyobb mesterem többször hangsúlyozta: van egy jó ötleted? Dobd el messzire! A Recirquel alapítója, Vági Bence a közönség és az artisták közötti különlegs lelki kapcsolatról mesél a vele készített interjúban.

Kereszt és karma

Szűcs Gabi 2007-ben vált ki a Cotton Club Singers-ből, hogy szólókarriert kezdjen. Az idén Fonogram Díjjal kitüntetett művésszel az őszi koncertek és fellépések mellett hivatástudatról, születőben lévő új dalokról és az alkotás öröméről is beszélgettünk.

Marie Antoinette a BMW új márkanagykövete?

Színes és mozgalmas világ az, amiben Polyák Lilla színművész és popénekesnő éli mindennapjait. A néhány hete debütált Marie Antoinette musical előkészületeiről, mondanivalójáról és fogadtatásáról kérdeztük.


Eseménynaptár

2018
11/
23

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak és 2017. évi audiovizuális jogdíj)

2019
02/
28

Hangfelvételek regisztrációs határideje

2019
03/
28

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak)

2019
06/
28

Jogdíjkifizetés (2018. évi rádiós, televíziós sugárzási jogdíjak, kiegészítő díjak, háttérzenei jogdíjak)

2019
09/
23

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje

2019
10/
30

Jogdíjkifizetés (ismétlési és audiovizuális jogdíjak, külföldi jogdíjak)