Jogdíjfelosztás a rögzített audiovizuális előadások nyilvánossághoz közvetítése alapján

IV. Rész
Jogdíjfelosztás a rögzített audiovizuális előadások nyilvánossághoz közvetítése alapján ("Audiovizuális jogdíj")


A Küldöttgyűlés a Felosztási Szabályzat jelen fejezetében meghatározott rendelkezéseket arra tekintettel állapítja meg, hogy a rögzített audiovizuális előadásokat a jelen fejezet szerinti módon nyilvánossághoz közvetítő médiaszolgáltatók a hatályos jogszabályok értelmében díjfizetésre, vagy adatszolgáltatásra nem kötelesek az EJI irányában.

1. Értelmező rendelkezések

A jelen fejezetben az alábbi kifejezéseket a következő jelentéssel kell alkalmazni:

a) Az "audiovizuális előadás" kifejezésen – a reklám céljából megrendelt előadásokat, a műsor-előzeteseket és a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek felhasználásával készített videoklipeket kivéve – azt az audiovizuális előadást kell érteni, (a) amelyet magyar joghatóság alatt üzemelő televíziós médiaszolgáltató műsorában nyilvánossághoz közvetít; (b) amely szerepel a 2.1. pontban meghatározott játszási listán; és (c) amely előadóművészi teljesítményt tartalmaz. Ha a rögzített előadás videoklip, csak abban az esetben lehet audiovizuális előadásként figyelembe venni, ha az nem tartozik a jelen felosztási szabályzat II. Részének ("Rádiós játszási jogdíj") tárgyi hatálya alá. Ha a rögzített előadást sugárzás vagy nyilvánossághoz történő átvitel céljából rögzítettek, csak abban az esetben lehet audiovizuális előadásként figyelembe venni, ha az nem tartozik a jelen felosztási szabályzat III. Részének ("Ismétlési jogdíj") tárgyi hatálya alá.

b) A "nyilvánossághoz közvetítés" kifejezésen az audiovizuális előadás sugárzását vagy bármilyen más eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítését kell érteni, nem ideértve a rögzített előadás lehívásos nyilvánossághoz közvetítését (Szjt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja).

c) A "játszási lista" kifejezésen a nyilvánossághoz közvetített audiovizuális előadásokról a nyilvánossághoz közvetítő televíziós médiaszolgáltatótól vagy ilyen szervezettel az adatszolgáltatásra is kiterjedő szerződéssel rendelkező közös jogkezelő egyesülettől, vagy a jogdíjbizottság javaslatára az Elnökség által kiválasztott médiafigyelő szolgáltatást nyújtó vállalkozástól származó adatot kell érteni.

d) A "főszereplő" kifejezésen azokat az előadóművészeket kell érteni, akiket a nyilvánossághoz közvetített audiovizuális előadás ekként jelöl meg.

e) A "szereplő" kifejezésen azokat az előadóművészeket kell érteni, akik az érintett audiovizuális előadásban előadóművészi teljesítményt nyújtottak, de a d) pont szerint nem minősülnek főszereplőnek.

f) A "jogdíjbizottság" kifejezésen az EJI Színművészek Jogdíjbizottságát kell érteni.

g) Az "eredeti szereplő" kifejezésen azt az előadóművészt kell érteni, aki a szinkronizált audiovizuális előadás elkészítésében eredetileg, a mű eredeti nyelvén működött közre.

h) A "szinkronizáló előadóművész" kifejezésen azt az előadóművészt kell érteni, aki az audiovizuális előadás nem eredeti nyelvre szinkronizált változatának elkészítésében működött közre.

2. Jogdíjak felosztása a játszási listák alapján

2. 1. A felosztási időszak

2. 1. 1. A jelen fejezet szerint felosztandó jogdíjakat egy naptári évre vonatkozó játszási listák adatai alapján kell felosztani az audiovizuális előadásokban szereplő előadóművészek között.

2. 1. 2. A felosztást – ha az Elnökség másként nem dönt – évente egy ízben kell elvégezni. Ha a felosztási időszakról az Elnökség másként dönt, egy évnél hosszabb tartalmú felosztási időszak csak kivételesen indokolt esetben határozható meg.

2. 1. 3. A felosztás akkor kezdhető meg, ha az EJI rendelkezésére álló játszási listák a magyar joghatóság alatt üzemelő televíziós médiaszolgáltatók műsorában nyilvánossághoz közvetített audiovizuális előadásokat a jogdíjbizottság megítélése szerint reprezentatívan megjelenítik, továbbá, a jelen fejezet szerint felosztandó jogdíjak megfizetésre kerültek. Ha a jogdíjbizottság másként nem dönt, a rendelkezésre álló játszási listákat reprezentatívnak kell tekinteni, ha az EJI rendelkezésére áll legalább négy országos vételkörzettel rendelkező televíziós médiaszolgáltató, továbbá – ezen felül – legalább további négy televíziós médiaszolgáltató játszási listája.

2. 1. 4. A játszási listák beszerzése érdekében az EJI a televíziós médiaszolgáltatókkal a nyilvánossághoz közvetített audiovizuális előadásokról teljesítendő adatszolgáltatásra is kiterjedő felhasználási szerződéssel rendelkező közös jogkezelő szervezettel, az audiovizuális előadásokat nyilvánossághoz közvetítő televíziós médiaszolgáltatókkal, vagy a jogdíjbizottság javaslatára az Elnökség által kiválasztott, médiafigyelő szolgáltatást nyújtó vállalkozással köt megállapodást.

2. 1. 5. A felosztáshoz csak olyan játszási lista vehető figyelembe, amely tartalmazza legalább az audiovizuális előadás címét és az első forgalomba hozatal, illetve a gyártás évét. Ha a játszási listák között ellentmondás mutatkozik, az ellentmondás feloldása érdekében meg kell kísérelni az adatszolgáltatótól, az érintett előadóművészektől, illetve az audiovizuális előadást nyilvánossághoz közvetítő televíziós médiaszolgáltatótól adatot bekérni. Ha erre nincsen lehetőség vagy az ellentmondás ezen az úton nem oldható fel, elsősorban az érintett előadóművészek összecsengő nyilatkozatait, majd a televíziós médiaszolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatot, ezt követően pedig a 2.1.4. pont szerinti közös jogkezelő szervezet adatait kell figyelembe venni.

2. 1. 6. Ha a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy a játszási listán szereplő audiovizuális előadás előadóművészi teljesítményt tartalmaz-e, úgy kell tekinteni, hogy az adott előadás előadóművészi teljesítményt is tartalmaz. A jogdíjak felosztása során nem lehet figyelembe venni a játszási listán szereplő hírműsorokat és reklámokat. Ha a rendelkezésre álló adatokból más nem következik, a jogdíj felosztása során nem lehet figyelembe venni azon audiovizuális műsorokat, amelyek műfaja TV jegyzet, dokumentumfilm, vetélkedő, kvíz show, reality, fikciós reality (scripted reality), játék.

2. 2. A felosztás első lépcsője
A jogdíjak felosztása a játszási listákon szereplő audiovizuális előadások között: az egy előadásra eső jogdíj összegének megállapítása

2. 2. 1. A jelen fejezet szerint felosztandó jogdíjat fel kell osztani azon audiovizuális előadások között, amelyek a játszási listán szerepeltek. Ennek során a jogdíjat az egyes audiovizuális előadások, illetve az előadások ténylegesen felhasznált részletei között azok percben kifejezett hosszának arányában kell megosztani, függetlenül attól, hogy adott audiovizuális előadást melyik televíziós médiaszolgáltató sugározta, illetve attól, hogy a nyilvánossághoz közvetített rögzített előadásnak mi a műfaja. Ha a játszási lista az audiovizuális előadás hosszát nem tartalmazza, és azt más forrásból sem lehet hitelt érdemlő módon megállapítani, úgy kell tekinteni, hogy az audiovizuális előadás hossza 40 perc, az előadás részletének hossza pedig 10 perc. Ha a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg, hogy teljes audiovizuális előadás vagy annak csupán részlete került felhasználásra, a felosztás során úgy kell tekinteni, hogy az egész előadás felhasználásra került.

2. 2. 2. Ha az EJI-vel kölcsönös képviseleti megállapodást kötő külföldi közös jogkezelő szervezet olyan nyilatkozatot tesz, mely szerint egy audiovizuális előadás valamennyi előadóművészét képviseli, az adott előadásra eső jogdíj egészét anélkül kell kifizetni, hogy azt az egyes előadóművészek között az EJI megosztaná. A kifizetésre egyéb tekintetben – így különösen – annak időpontjára az általános szabályokat kell alkalmazni.

2. 3. A felosztás második lépcsője
Az egy audiovizuális előadásra eső jogdíj felosztása az előadásban szereplőelőadóművészek között

2. 3. 1. Az egy audiovizuális előadásra eső jogdíj összegét azon előadóművészek között kell felosztani, akik ebben az előadásban szerepeltek.

2. 3 .2. A szinkronizált audiovizuális előadásra eső jogdíjat meg kell osztani az eredeti szereplők és a szinkronizáló előadóművészek között. A megosztás során

a) a jogdíj 65%-át az eredeti szereplők,
b) a jogdíj 35%-át az szinkronizáló előadóművészek
között kell felosztani.

2. 3. 3. A 2.3.2. ponttól eltérően, ha a szinkron olyan audiovizuális előadáshoz készült, amelynek eredeti szereplői kizárólag hangjukkal vettek részt az előadás elkészítésében (pl. animációs filmek), a jogdíj egészét a szinkronizáló előadóművészek között kell felosztani. Ugyancsak a jogdíj egészét a szinkronizáló előadóművészek között kell felosztani, ha az eredeti audiovizuális előadás védelmi ideje már lejárt, miközben a szinkronteljesítmény még védelem alatt áll.

2. 3. 4. Ha a játszási listából más egyértelműen nem derül ki, úgy kell tekinteni, hogy – a zenés-, opera- és táncfilm kivételével – az eredetileg nem magyar nyelven készített audiovizuális előadás szinkronizáltan került nyilvánossághoz közvetítésre.

2. 3 .5. Ahol a Felosztási Szabályzat másként nem rendelkezik, az eredeti szereplők és a szinkronizáló előadóművészek audiovizuális jogdíjának felosztására a jelen fejezetben foglaltakat eltérés nélkül alkalmazni kell.

2. 3. 6. A közreműködő előadóművészek névsorát a játszási listák alapján, ha pedig az nem tartalmaz ilyen adatot, akkor elsősorban:

a) az e célból létrehozott közgyűjteményből (pl. Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, MaNDA),
b) a Színművészek Jogdíjbizottsága által előzetesen ellenőrzött és jóváhagyott olyan adatbázisból, amelynek jogdíjfelosztás céljára történő felhasználására az EJI jogosultságot szerzett, vagy
c) az EJI-vel kölcsönös képviseleti szerződést kötő közös jogkezelő szervezet adatai alapján
kell megállapítani.

Ha a közreműködő előadóművészek egy részét – a fenti c) pont szerinti eljárással – az EJI a vele kölcsönös képviseleti szerződést kötő közös jogkezelő szervezet adatai alapján állapítja meg, ugyanakkor a közreműködő előadóművészek összesített létszáma nem ismert, úgy a felosztás során az audiovizuális előadás műfajától függően az alábbi közreműködői létszámot kell vélelmezni:

Előadás műfaja

Közreműködők vélelmezett száma

Játékfilm

80

Zenés film

80

Animációs film

25


Ha egy audiovizuális előadás több műfajba is besorolható, vagy a besorolás egyértelműen nem végezhető el, akkor azt a besorolást kell alkalmazni, amely szerint az adott előadásban közreműködő előadóművészek létszáma a legmagasabb volt.

2. 3. 7. Az egy audiovizuális előadásra eső jogdíj felosztása, ha a játszási lista valamennyi közreműködő előadóművész egyedileg azonosítható adatát tartalmazza

2. 3. 7. 1. Ha a játszási lista valamennyi, az adott audiovizuális előadás készítése során közreműködő előadóművész nevét egyedileg azonosítható módon tartalmazza, az egy műsorra eső jogdíj összegét a műsorban szereplő előadóművészek között a játszási listában megjelölt "főszereplő", illetve "szereplő" besorolás szerint kell felosztani, az alábbi pontrendszer alapján:

a) a főszereplő előadóművészek 3 (három) pontot, a szereplő előadóművészek 2 (két) pontot kapnak;
b) a szereplésével készült műsorra eső jogdíj összegéből minden előadóművész a pontszámaival arányosan részesül.

2. 3. 7. 2. Ha a játszási lista hiányos vagy pontatlan és az előadóművészek "főszereplő", illetve "szereplő" besorolását nem lehet egyértelműen megállapítani, akkor az érintett műsorban szereplő valamennyi, a felosztás során közreműködése jellege szerint nem besorolható előadóművészt szereplőnek kell tekinteni, és a jogdíjat ennek figyelembe vételével kell felosztani.

2. 3. 7. 3. Annak érdekében, hogy a felosztás alapjául szolgáló játszási lista esetleges hiányossága vagy pontatlansága ne okozza a felosztás aránytalanságát, az EJI a játszási listán szolgáltatott adatokat honlapján a jogdíjfelosztást megelőzően közzéteheti és azzal kapcsolatban az érintett előadóművészektől észrevételeket kérhet. Ha a jogosult nyilatkozata alapján a játszási lista hiányosnak vagy pontatlannak bizonyul, és a játszási lista a jogosult észrevétele alapján minden kétséget kizárható módon kijavítható, az igény elbírálása szempontjából a továbbiakban a kijavított adatokat kell irányadónak tekinteni. Minden egyéb esetben az igény megalapozottságával kapcsolatban a bizonyítás az érintettet terheli.

2. 3. 8. Az egy audiovizuális műsorra eső jogdíj felosztása, ha a játszási lista a műsor elkészítésében közreműködő előadóművészi együttesnek, csoportnak a nevét tartalmazza

2. 3. 8. 1. Ha a játszási lista az audiovizuális műsor elkészítésében közreműködő valamennyi előadóművész egyedileg azonosítható adata helyett a műsor elkészítésében közreműködő előadóművészek közös néven szereplő együttesét vagy csoportját tartalmazza, úgy az egy audiovizuális műsorra eső jogdíj összegét, az alábbi eltéréssel, a 2.3.3 pontban meghatározott eljárással egyezően kell felosztani.

2. 3. 8. 2. Előadóművészek közös néven szereplő zenei együttese vagy csoportja esetén az együttes, illetve csoport tagjaként az részesül jogdíjban, aki személyi adatlapján tett nyilatkozata szerint a felvétel készítésének időpontjában az együttes tagja volt. Egyéb tekintetben a Felosztási Szabályzat I. Rész 1.9. pontját kell megfelelően alkalmazni.

Utoljára frissítve: 2016. december 16. napján

 

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk

Magyar hangja Csőre Gábor

Sokan úgy gondolják, hogy a művészekre a rebbenékenység és szenzibilitás jellemző. Ez igaz, ugyanakkor felkészültnek kell lenni minden eshetőségre. A színházhoz kötél idegek és rugalmasság kell. 

A felkészülést nem lehet befejezni

A célunk az, hogy felborzoljuk az érzékeket, elvarázsoljuk, és egy különleges utazásra repítsük a koncertre érkezőket. Dalaink ebben a közegben születnek újjá és nyernek új értelmet. - Jónás Vera, énekes

A tánc a pillanat művészete

A családom és a mestereim is mindig a maximalizmusra neveltek, arra, hogy félgőzzel nem érdemes semmit sem csinálni. Ez egyébként nem csak a táncművészetre igaz. - Kiss János, a Győri Balett igazgatója

A boldogság egy képesség

Azért vagyok színész, mert szeretek az lenni. A színház lehetőséget ad arra, hogy a szerepeimen keresztül közelebb kerülhessek önmagamhoz. A szakma elismerése, a közönség szeretete plusz jutalom, jóleső ráadás.

Horváth Kornél a világ legjobb ütőse

Decemberben a világ legjobb ütőhangszeresévé választották Horváth Kornélt a rangos brit Rhythm zenei magazin internetes szavazásán. Ezt követően készült interjúnk.

Recirquel: a cirkusz újragondolva

Egyik legnagyobb mesterem többször hangsúlyozta: van egy jó ötleted? Dobd el messzire! A Recirquel alapítója, Vági Bence a közönség és az artisták közötti különlegs lelki kapcsolatról mesél a vele készített interjúban.

Kereszt és karma

Szűcs Gabi 2007-ben vált ki a Cotton Club Singers-ből, hogy szólókarriert kezdjen. Az idén Fonogram Díjjal kitüntetett művésszel az őszi koncertek és fellépések mellett hivatástudatról, születőben lévő új dalokról és az alkotás öröméről is beszélgettünk.

Marie Antoinette a BMW új márkanagykövete?

Színes és mozgalmas világ az, amiben Polyák Lilla színművész és popénekesnő éli mindennapjait. A néhány hete debütált Marie Antoinette musical előkészületeiről, mondanivalójáról és fogadtatásáról kérdeztük.


Eseménynaptár

2017
02/
28

Hangfelvételek regisztrációs határideje

2017
03/
30

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak)

2017
04/
10

2014. évi jogosultkutatás - regisztrációs határidő

2017
07/
07

Jogdíjkifizetés (2016. évi jogdíjak)

2017
09/
30

2015. és 2016. évi jogosultkutatás megkezdése

2017
11/
30

Jogdíjkifizetés (audiovizuális jogdíjak és külföldi jogdíjak)