Panaszkezelési szabályzat

I. Általános rész

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület Elnöksége (a továbbiakban: „EJI”) – figyelemmel a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: „Kjkt.”) 47.§ rendelkezéseire – a tagjai, az EJI által képviselt előadóművészek és örököseik, illetve az EJI-vel kölcsönös képviseleti szerződést kötött közös jogkezelő szervezetek által (a továbbiakban: „Jogosultak”) benyújtott panaszok hatékony és gyors kezelése céljából az alábbiak szerint határozza meg az EJI panaszkezelési szabályzatát (a továbbiakban: „Szabályzat”).

1. A Szabályzat célja

1.1. A Szabályzat célja, hogy a Jogosultak egyszerűen és gyorsan, az igényeiknek leginkább megfelelő módon juttathassák el panaszaikat az EJI részére.

1.2. A jelen Szabályzat kiterjed különösen

a) a jogkezelési megbízással,
b) a jogkezelési megbízás felmondásával,
c) a közös jogkezelés elleni, a Kjkt. 18. §-ban szabályozott előzetes tiltakozással,
d) a tagsági szabályzattal,
f) a jogdíjak beszedésével, a levonásokkal és azok felosztásával kapcsolatos

azon ügyekre, amely esetében a Jogosult álláspontja szerint az EJI nem a hatályos jogszabályok, illetve nem hatályos belső szabályai szerint járt el és ezzel közvetlenül vagy közvetve megsértette a Jogosult érdekét. A jelen szabályzat nem terjed ki azokra az esetekre, amikor a Jogosult vagy más az EJI tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást kér, illetve amikor a megkeresés az EJI által kezelt valamely jogosulti, felosztási, vagy a végzett felhasználásra vonatkozó adat ellenőrzésére irányul. Kétség esetén úgy kell tekinteni, hogy a Jogosult megkeresésre a jelen szabályzat rendelkezését kell alkalmazni.

2. Alapelvek

2.1. Az eljárás gyorsasága
A panaszt az EJI, a panasz gazdasági súlyára, továbbá a soron következő felosztási határidők betartásához szükséges adminisztratív lépésekre is tekintettel, a panasszal nem érintett jogosultak érdekeire is figyelemmel, gyorsan vizsgálja ki.

2.2. Együttműködési kötelezettség
A panaszkezelési eljárás során az EJI és a Jogosult az adott helyzetben tőle általában elvárható, együttműködő magatartást tanúsít, megadja a másik félnek az eljárás lefolytatásához szükséges tájékoztatást.

2.3. Diszkrimináció tilalma
Az EJI a panaszkezelési eljárás során a Jogosultak között nem tehet különbséget aszerint, hogy az EJI a Jogosult előadóművészi jogait milyen jogviszony alapján képviseli.

2.4. Ingyenesség
A panaszkezelési eljárás a Jogosult, továbbá az EJI-vel kölcsönös képviseleti szerződést kötő közös jogkezelő szervezetek számára ingyenes.

II. A panaszkezelés szabályai

3. Panasz bejelentése, benyújtása

3.1. Panasz írásbeli benyújtása

3.1.1. A Jogosult panaszát elsősorban írásban jelentheti be az EJI-nek. Az panasz elektronikus úton is benyújtható az EJI ügyfélportálja, továbbá az info@eji.hu e-mail címre – a Jogosult által korábban regisztrált elektronikus levelezési címéről küldött – elektronikus levél útján.
3.1.2. A panaszban meg kell jelölni

a) az érintett Jogosult azonosításához szükséges adatokat (név, születési idő, lakhely, illetve székhely),
b) annak megjelölését, hogy a panaszos milyen módon kíván kapcsolatot tartani az EJI-vel a panaszkezelési eljárás alatt, kiegészítve a kapcsolattartáshoz szükséges adatokkal (pl.: levelezési cím, e-mail cím, telefonszám),
c) a panasz részletes leírását,
d) a panasszal érintett előadóművészi teljesítmény azonosítására szolgáló adatokat.

3.1.3. A panaszhoz csatolni kell a panaszt alátámasztó okirat másolatát, kivéve, ha az az EJI rendelkezésére áll, amely esetben e körülményre a megkeresésben hivatkozni kell.
3.1.4. Amennyiben a panaszban az 3.1.2 pontban meghatározott valamely adat nem kerül benyújtásra, az EJI a panasz benyújtóját a beadvány beérkezésétől számított három munkanapon belül felkéri a hiány pótlására. A hiánypótlással érintett valamennyi dokumentum megérkezésének napjáig az EJI az eljárást felfüggeszti, a hiánypótlás ideje az eljárási határidőbe nem számít bele.

3.2. Panasz szóbeli bejelentése

3.2.1. Ha az EJI-nek a Jogosult által kifogásolt eljárása vagy mulasztása egyszerűen orvosolható (például információ hiányon, vagy félreértésen alapul), a Jogosult panaszát szóban is bejelentheti az EJI részére.
3.2.2. Ha a panasz nem orvosolható egyszerűen, az EJI felkéri a Jogosultat a panasz írásos benyújtására.

3.3. A panasz rögzítése

Az EJI a beérkezett panaszokról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a Jogosult nevét és a panasz benyújtásának időpontját.

3.4. Panasz kivizsgálására és megválaszolására vonatkozó általános szabályok

3.4.1. A panasz kivizsgálása az összes lényeges körülmény figyelembe vételével történik.
3.4.2. Az EJI Alapszabályának 5.3.1. b) pontja alapján a Jogdíjbizottságok hatáskörébe tartozik a jogdíjak felosztásával összefüggő panasz elbírálása, így az e tárgykörben a Jogosultak által benyújtott panaszokat az EJI Jogdíjbizottságai, a rájuk irányadó eljárási szabályok szerint bírálják el. Az egyéb tárgyú panaszokat az Ellenőrző Bizottság a jelen szabályzat szerint bírálja el. Megfelel a hatékony és gyors eljárásra vonatkozó alapelvnek, ha a panaszt az illetékes Jogdíjbizottság, illetve az Ellenőrző Bizottság a panasz benyújtását követő első ülésén bírálja el.
3.4.3. A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon Jogosult által tett ismételt panasz, a nyilvánvalóan alaptalan panasz vizsgálata mellőzhető.

3.5. A szóbeli panasz kivizsgálására és megválaszolására vonatkozó sajátos szabályok

3.5.1. A szóban tett panaszt lehetőség szerint azonnal meg kell vizsgálni, a panasz során feltárt hibát, illetve mulasztást – ha ez nem akadályozza aránytalanul az EJI általános közös jogkezelési tevékenységét – azonnal orvosolni kell.
3.5.2. Ha a szóban tett panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a szóbeli panasz kezelésével a panaszos nem ért egyet, a Jogosult panaszát írásban is megismételheti a 3.1. pont szabályai szerint. Ezt követően az eljárásra az írásbeli panaszra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

3.6. Írásbeli panasz kivizsgálására és megválaszolására vonatkozó sajátos szabályok

3.6.1. A tényállás teljessége esetén az EJI a benyújtott írásos panaszt megvizsgálja, a panasszal kapcsolatos érdemi döntéséről, a panasz orvoslásának módjáról és határidejéről a Jogosultat 20 munkanapon belül írásban tájékoztatja. Ha a panasszal az EJI nem ért egyet, álláspontját indokolni köteles. Ha panaszban foglalt tényállás hiányos, vagy annak elbírálásához az EJI-nek további információra van szüksége, az EJI felkéri a Jogosultat az tényállás megfelelő kiegészítésére. Ha a Jogosult a tényállás hiányosságait nem pótolja, a panaszt a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.
3.6.2. Ha a panasz megvizsgálásához, illetve a panasszal érintett hiba vagy mulasztás megoldásához szükséges, az EJI további, a panasz elbírálása szempontjából lényeges információkat kérhet bármely érintett Jogosulttól. A panaszkezelési eljárás a bekért adatok EJI részére történő átadásáig szünetel.

3.7. A panasz orvoslásának határideje
A panasz orvoslásának határidejét az EJI a panasszal érintett ügy valamennyi körülményére, így különösen az érintett Jogosultak, illetve rögzített előadások számára, továbbá a rendelkezésre álló informatikai megoldásokra figyelemmel állapítja meg. A határidő megállapítása során figyelemmel kell lenni a közös jogkezeléssel érintett más jogosultak jogos érdekeire is.

III. Jogorvoslat

4.1. Ha a Jogosult az EJI döntésével, vagy a panasz orvoslásának módjával, határidejével nem ért egyet, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, írásban jogorvoslatot kérhet az EJI Ellenőrző Bizottságától. A jogorvoslati kérelemnek valamennyi olyan adatot, tényt, okiratot tartalmaznia kell, amelyre a Jogosult hivatkozni kíván.

4.2. A jogorvoslati kérelem benyújtására, kivizsgálására, elbírálására, hiánypótlásra az írásbeli kérelemre vonatkozó szabályok irányadóak.

4.3. Az Ellenőrző Bizottságnak a kérelem tárgyában hozott határozata ellen jelen panaszkezelési eljárás keretében további jogorvoslati kérelemnek nincs helye. A Jogosult a panaszkezelési eljárás során hozott döntés, vagy a panaszkezelési eljárással kapcsolatos egyéb kifogás tárgyában a Fővárosi Törvényszékhez, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához is fordulhat.

Budapest, 2016. szeptember 21.


Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület

 

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk

Minden dal egy kicsit olyan, mintha a gyermekem lenne

Az Illés-együttes volt a kezdet, a lázadó kamaszkor, az első nagy szerelmek és csalódások korszaka. A Fonográf idején értem igazán tudatos művésszé és az első szólólemezem sikere avatott engem önálló előadóvá. 

Hiszek a dalok erejében

Rájöttem, a dalokkal olyan eszköz van a kezemben, amellyel kifejezhetem, kiénekelhetem azt, hogy milyennek látom a világot. - Interjú Koncz Zsuzsával

A stand-up több mint vicceseket mondani a színpadon

A jó stand-up strukturált, több rétegű, érzelmeket ébreszt, gondolkodásra ösztönöz. Erre pedig tudatosan kell készülni, mert ez már írói és előadói képesség, amit lehet és kell is fejleszteni. - Interjú Litkai Gergellyel

A jó társulat szakmailag és emberileg is felemel

A közönséget mindig érezni lehet. Maga a színház is: energia, energiaáramlás egymás és a közönség között. Keserves, ha semmi nem jön a nézőtérről. - Interjú Pálmai Anna színésznővel

A jó szinkronszínész dobbantó nélkül ugrik

Amikor szinkronizálunk, nincs idő a felkészülésre. Abban a pillanatban hozni kell az adott karaktert, nincs lehetőség időkérésre, hogy tessék adni nekem öt percet, hogy felhergeljem magam.

A határokat feszegetem, de csak így van értelme!

Amikor a világ dübörög mögöttem, le kell tudom csendesíteni magamat. Számomra erre a naplóírás ad lehetőséget. Muszáj megőrizni ezeket a gondolatokat, mert ősi erőt és természetes energiát jelentenek.

Ahol a szó ereje véget ér, ott kezdődik a táncé

A tánc magánvélemény – vallja Földi Béla.  Az igazi táncos az előadás során önmaga mélységét és magasságát, a világhoz és a pillanathoz való viszonyulását is feltárja, átadja. 

A jazz az életem

Tizenöt éves lehettem, amikor a televízióban sugárzott jazzfesztiválokat nézve megfogott a műfaj nyelvezete, ritmikája és hangulata. Ekkor dőlt el: a jazz-zenének szentelem az életem.

Színpadra lépni csak teljes odaadással lehet

Előadások alatt a takarásból szoktam nézni a közönséget, fantasztikus látni, hogy miként lényegülnek át. Mindig felemelő érzés, ha sikerül eljutnunk az emberek lelkéig.

Magyar hangja Csőre Gábor

Sokan úgy gondolják, hogy a művészekre a rebbenékenység és szenzibilitás jellemző. Ez igaz, ugyanakkor felkészültnek kell lenni minden eshetőségre. A színházhoz kötél idegek és rugalmasság kell. 

A felkészülést nem lehet befejezni

A célunk az, hogy felborzoljuk az érzékeket, elvarázsoljuk, és egy különleges utazásra repítsük a koncertre érkezőket. Dalaink ebben a közegben születnek újjá és nyernek új értelmet. - Jónás Vera, énekes

A tánc a pillanat művészete

A családom és a mestereim is mindig a maximalizmusra neveltek, arra, hogy félgőzzel nem érdemes semmit sem csinálni. Ez egyébként nem csak a táncművészetre igaz. - Kiss János, a Győri Balett igazgatója

A boldogság egy képesség

Azért vagyok színész, mert szeretek az lenni. A színház lehetőséget ad arra, hogy a szerepeimen keresztül közelebb kerülhessek önmagamhoz. A szakma elismerése, a közönség szeretete plusz jutalom, jóleső ráadás.

Horváth Kornél a világ legjobb ütőse

Decemberben a világ legjobb ütőhangszeresévé választották Horváth Kornélt a rangos brit Rhythm zenei magazin internetes szavazásán. Ezt követően készült interjúnk.

Recirquel: a cirkusz újragondolva

Egyik legnagyobb mesterem többször hangsúlyozta: van egy jó ötleted? Dobd el messzire! A Recirquel alapítója, Vági Bence a közönség és az artisták közötti különlegs lelki kapcsolatról mesél a vele készített interjúban.

Kereszt és karma

Szűcs Gabi 2007-ben vált ki a Cotton Club Singers-ből, hogy szólókarriert kezdjen. Az idén Fonogram Díjjal kitüntetett művésszel az őszi koncertek és fellépések mellett hivatástudatról, születőben lévő új dalokról és az alkotás öröméről is beszélgettünk.

Marie Antoinette a BMW új márkanagykövete?

Színes és mozgalmas világ az, amiben Polyák Lilla színművész és popénekesnő éli mindennapjait. A néhány hete debütált Marie Antoinette musical előkészületeiről, mondanivalójáról és fogadtatásáról kérdeztük.


Eseménynaptár

2018
11/
23

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak és 2017. évi audiovizuális jogdíj)

2019
02/
28

Hangfelvételek regisztrációs határideje

2019
03/
28

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak)

2019
06/
28

Jogdíjkifizetés (2018. évi rádiós, televíziós sugárzási jogdíjak, kiegészítő díjak, háttérzenei jogdíjak)

2019
09/
23

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje

2019
10/
30

Jogdíjkifizetés (ismétlési és audiovizuális jogdíjak, külföldi jogdíjak)