Tagsági szabályzat

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (a továbbiakban: „Egyesület”) Küldöttgyűlése az alábbiak szerint határozza meg az Egyesület tagsági szabályzatát.

1. Tagság keletkezése

1.1. A tagfelvételi kérelmet a Küldöttgyűlés által meghatározott formanyomtatványon kell előterjeszteni. A tagfelvételi kérelemhez csatolni kell azokat az okiratokat és más dokumentumokat, amellyel a kérelmező a tagság Alapszabályban meghatározott feltételeinek való megfelelést igazolja.

1.2. A tagfelvételi kérelemről az Elnökség a soron következő ülésén határoz, ha a tagfelvételi kérelem legkésőbb az elnökségi ülést megelőző tízedik napig az Egyesület székhelyére hiánytalanul megérkezik.

1.3. Az Elnökség a tagfelvételről az érintett által megadott adatok és a tagfelvételi kérelemhez csatolt iratok, továbbá az Egyesület rendelkezésére álló további adatok alapján dönt. Az Elnökség szükség esetén, megfelelő határidő tűzésével további okiratok csatolását vagy nyilatkozat megtételét kérheti az érintettől, mely esetben az Elnökség döntését a határidő leteltét követő első ülésén hozza meg. Az Elnökség kizárólag akkor utasíthatja el a tagfelvételi kérelmet, ha az érintett kérelme az Alapszabályban meghatározott valamely feltételnek nem felel meg.

1.4. Az Elnökség a tagfelvételi kérelem tárgyában hozott határozatáról az érintettet megfelelően tájékoztatja. Ha az Elnökség a tagfelvételi kérelmet elutasítja, döntését az elutasítás okaként megjelölt konkrét tagsági követelményre való hivatkozással világosan megindokolja. A kérelem elutasítása esetén az érintettet tájékoztatni kell az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről is.

1.5. Ha az érintett az Elnökség döntésével nem ért egyet, a tájékoztatást követő öt munkanapon belül írásban jogorvoslatot kérhet a Küldöttgyűléstől. A jogorvoslatban meg kell jelölni, hogy a döntéssel az érintett miért nem ért egyet, csatolni kell továbbá ahhoz azokat az okiratokat és más dokumentumokat, amelyek a jogorvoslati kérelem alapjául szolgálnak. A jogorvoslati kérelemhez nem kell csatolni azokat az okiratokat és más dokumentumokat, amelyeket az érintett a tagfelvételi kérelméhez csatolt korábban.

1.6. A jogorvoslati kérelemről a Küldöttgyűlés a soron következő ülésén határoz, ha a kérelem legkésőbb a Küldöttgyűlést megelőző tízedik napig az Egyesület székhelyére hiánytalanul megérkezik.

1.7. A Küldöttgyűlés határozatát a tagfelvételi kérelem, a tagfelvételi kérelem tárgyában hozott elnökségi határozat, a jogorvoslati kérelem és az Egyesület rendelkezésére álló további adatok alapján hozza meg. A Küldöttgyűlés szükség esetén, megfelelő határidő tűzésével további okiratok csatolását vagy nyilatkozat megtételét kérheti az érintettől, mely esetben döntést a határidőt követő első ülésén hoz a Küldöttgyűlés.

1.8. A Küldöttgyűlés tagfelvételi kérelem tárgyában hozott határozatáról az érintettet írásban tájékoztatja. A Küldöttgyűlés tagfelvételi kérelem tárgyában hozott határozatával szemben az Egyesületen belül további jogorvoslatnak helye nincsen.

2. Tagság megszűnése

2.1. A tagság megszűnik a tag halálával, kilépéssel, illetve kizárással.

2.2. A tag halála esetén a tagi jogviszony a halál, napjával szűnik meg.

2.3. A tag kilépési szándékáról írásos kilépési nyilatkozatban tájékoztatja az Egyesületet. A tagság a kilépési nyilatkozat kézbesítésével szűnik meg.

2.4. Ha a tag az Egyesülettel szemben fennálló kötelezettségét mulasztással, vagy tevőlegesen megsértette, megszegte, az Elnökség határozatával – szükség esetén megfelelő határidő tűzésével – felhívja a tagot a jogsértő állapot megszűntetésére, illetve a további jogsértéstől való tartózkodásra. Az Elnökség ugyancsak megfelelő határidő tűzésével hívja fel a tagot, ha a tag az Egyesületnek a kötelező közös jogkezelés körébe tartozó tevékenység ellátására adott megbízását bármilyen szempontból korlátozza. Az Elnökség által tűzött határidő meghatározásakor figyelembe kell venni a kötelezettségszegés jellegét, a jogsértő helyzet megszűntetéséhez szükséges intézkedések időigényét, illetve a tag szakmai pályájából fakadó egyéb körülményeket, így különösen a külföldi turnén való tartózkodást. Az Elnökség által tűzött határidő 15 napnál rövidebb és 30 napnál hosszabb nem lehet. Az Elnökség határozatáról az érintett tagot írásban tájékoztatni kell.

2.5. Ha a tag a 2.4. pont szerinti eljárásban meghatározott határidőt követően a jogsértő állapotot nem szüntette meg, illetve az Egyesülettel szemben fennálló kötelezettségét továbbra is megszegi vagy a kötelező közös jogkezelés körébe tartozó tevékenység ellátására adott megbízás korlátázását fenntartja, az Elnökség a tagot kizárhatja. A tag kizárásáról határozatot hozó elnökségi ülésre az érintett tagot az Elnökség tagjaival együtt meg kell hívni, és az ülésen lehetőséget kell számára biztosítani a védekezésre. Az elnökségi ülésen az érintett tag jogi képviselője jelen lehet. A tag kizárásáról az Elnökség elektronikus úton határozatot nem hozhat. Az Elnökség a tag kizárásáról hozott határozatáról az érintettet írásban tájékoztatja. Az írásos tájékoztatásban meg kell jelölni a kizárás okát és tájékoztatást kell adni a jogorvoslat lehetőségéről.

2.6. Ha az érintett az Elnökség döntésével nem ért egyet, a tájékoztatást követő tíz munkanapon belül írásban jogorvoslatot kérhet a Küldöttgyűléstől. Ha az érintett nem él a jogorvoslat lehetőségével, a tagsági jogviszony a jogorvoslatra nyitva álló határidőt követő első napon szűnik meg. A jogorvoslatban meg kell jelölni, hogy a döntéssel az érintett miért nem ért egyet, csatolni kell továbbá ahhoz azokat az okiratokat és más dokumentumokat, amelyek a jogorvoslati kérelem alapjául szolgálnak.

2.7. A jogorvoslati kérelemről a Küldöttgyűlés a soron következő ülésén határoz, ha a jogorvoslati kérelem legkésőbb a küldöttgyűlést megelőző tízedik napig az Egyesület székhelyére hiánytalanul megérkezik. A kizárásról határozatot hozó Küldöttgyűlés ülésére az érintett tagot a Küldöttgyűlés tagjaival együtt meg kell hívni, és számára az ülésen lehetőséget kell biztosítani a védekezésre. A Küldöttgyűlésen az érintett tag jogi képviselője is jelen lehet.

2.8. A Küldöttgyűlés határozatát a tagfelvételi kérelem, a tagfelvételi kérelem tárgyában hozott elnökségi határozat, a jogorvoslati kérelem és az Egyesület rendelkezésére álló további adatok alapján hozza meg. A Küldöttgyűlés szükség esetén, megfelelő határidő tűzésével további okiratok csatolását vagy nyilatkozat megtételét kérheti az érintettől vagy az Egyesület bármely szervétől, munkavállalójától, mely esetben döntést a határidőt követő első ülésén hoz a Küldöttgyűlés.

2.9. Ha a Küldöttgyűlés a tag kizárásáról határoz, a határozatról az érintett volt tagot írásban kell tájékoztatni. A tagsági jogviszony a Küldöttgyűlésnek a kizárásról hozott határozatát követő napon szűnik meg.

2.10. A tagsági jogviszony megszűnéséig a tag valamennyi jogát korlátozás nélkül gyakorolhatja. A tagsági jogviszony megszűnése vagy megszüntetése nem jelenti az Egyesületnek a közös jogkezelő tevékenység ellátására vonatkozó jogkezelési megbízás korlátozását vagy visszavonását.

3. A Tagság nyilvántartása

3.1. Az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet.

3.2. A tagi nyilvántartásban rögzíteni kell a tag nevét, állandó lakcímét, az elektronikus kommunikáció során alkalmazható e-mail címét és telefonszámát, továbbá a tag által választott szekció megjelölését.

3.3. A tag köteles a 3.2. pontban megjelölt adatai változásáról az Egyesületet az Elnökség által meghatározott formanyomtatvány útján, a változást követő legkésőbb 10 napon belül tájékoztatni.

3.4. Az Egyesület a tag nevét az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza.


Kelt Budapesten, 2016. december 7. napján

 

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk

Minden dal egy kicsit olyan, mintha a gyermekem lenne

Az Illés-együttes volt a kezdet, a lázadó kamaszkor, az első nagy szerelmek és csalódások korszaka. A Fonográf idején értem igazán tudatos művésszé és az első szólólemezem sikere avatott engem önálló előadóvá. 

Hiszek a dalok erejében

Rájöttem, a dalokkal olyan eszköz van a kezemben, amellyel kifejezhetem, kiénekelhetem azt, hogy milyennek látom a világot. - Interjú Koncz Zsuzsával

A stand-up több mint vicceseket mondani a színpadon

A jó stand-up strukturált, több rétegű, érzelmeket ébreszt, gondolkodásra ösztönöz. Erre pedig tudatosan kell készülni, mert ez már írói és előadói képesség, amit lehet és kell is fejleszteni. - Interjú Litkai Gergellyel

A jó társulat szakmailag és emberileg is felemel

A közönséget mindig érezni lehet. Maga a színház is: energia, energiaáramlás egymás és a közönség között. Keserves, ha semmi nem jön a nézőtérről. - Interjú Pálmai Anna színésznővel

A jó szinkronszínész dobbantó nélkül ugrik

Amikor szinkronizálunk, nincs idő a felkészülésre. Abban a pillanatban hozni kell az adott karaktert, nincs lehetőség időkérésre, hogy tessék adni nekem öt percet, hogy felhergeljem magam.

A határokat feszegetem, de csak így van értelme!

Amikor a világ dübörög mögöttem, le kell tudom csendesíteni magamat. Számomra erre a naplóírás ad lehetőséget. Muszáj megőrizni ezeket a gondolatokat, mert ősi erőt és természetes energiát jelentenek.

Ahol a szó ereje véget ér, ott kezdődik a táncé

A tánc magánvélemény – vallja Földi Béla.  Az igazi táncos az előadás során önmaga mélységét és magasságát, a világhoz és a pillanathoz való viszonyulását is feltárja, átadja. 

A jazz az életem

Tizenöt éves lehettem, amikor a televízióban sugárzott jazzfesztiválokat nézve megfogott a műfaj nyelvezete, ritmikája és hangulata. Ekkor dőlt el: a jazz-zenének szentelem az életem.

Színpadra lépni csak teljes odaadással lehet

Előadások alatt a takarásból szoktam nézni a közönséget, fantasztikus látni, hogy miként lényegülnek át. Mindig felemelő érzés, ha sikerül eljutnunk az emberek lelkéig.

Magyar hangja Csőre Gábor

Sokan úgy gondolják, hogy a művészekre a rebbenékenység és szenzibilitás jellemző. Ez igaz, ugyanakkor felkészültnek kell lenni minden eshetőségre. A színházhoz kötél idegek és rugalmasság kell. 

A felkészülést nem lehet befejezni

A célunk az, hogy felborzoljuk az érzékeket, elvarázsoljuk, és egy különleges utazásra repítsük a koncertre érkezőket. Dalaink ebben a közegben születnek újjá és nyernek új értelmet. - Jónás Vera, énekes

A tánc a pillanat művészete

A családom és a mestereim is mindig a maximalizmusra neveltek, arra, hogy félgőzzel nem érdemes semmit sem csinálni. Ez egyébként nem csak a táncművészetre igaz. - Kiss János, a Győri Balett igazgatója

A boldogság egy képesség

Azért vagyok színész, mert szeretek az lenni. A színház lehetőséget ad arra, hogy a szerepeimen keresztül közelebb kerülhessek önmagamhoz. A szakma elismerése, a közönség szeretete plusz jutalom, jóleső ráadás.

Horváth Kornél a világ legjobb ütőse

Decemberben a világ legjobb ütőhangszeresévé választották Horváth Kornélt a rangos brit Rhythm zenei magazin internetes szavazásán. Ezt követően készült interjúnk.

Recirquel: a cirkusz újragondolva

Egyik legnagyobb mesterem többször hangsúlyozta: van egy jó ötleted? Dobd el messzire! A Recirquel alapítója, Vági Bence a közönség és az artisták közötti különlegs lelki kapcsolatról mesél a vele készített interjúban.

Kereszt és karma

Szűcs Gabi 2007-ben vált ki a Cotton Club Singers-ből, hogy szólókarriert kezdjen. Az idén Fonogram Díjjal kitüntetett művésszel az őszi koncertek és fellépések mellett hivatástudatról, születőben lévő új dalokról és az alkotás öröméről is beszélgettünk.

Marie Antoinette a BMW új márkanagykövete?

Színes és mozgalmas világ az, amiben Polyák Lilla színművész és popénekesnő éli mindennapjait. A néhány hete debütált Marie Antoinette musical előkészületeiről, mondanivalójáról és fogadtatásáról kérdeztük.


Eseménynaptár

2018
11/
23

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak és 2017. évi audiovizuális jogdíj)

2019
02/
28

Hangfelvételek regisztrációs határideje

2019
03/
28

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak)

2019
06/
28

Jogdíjkifizetés (2018. évi rádiós, televíziós sugárzási jogdíjak, kiegészítő díjak, háttérzenei jogdíjak)

2019
09/
23

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje

2019
10/
30

Jogdíjkifizetés (ismétlési és audiovizuális jogdíjak, külföldi jogdíjak)