Televíziók ismétlési jogai

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) díjszabása az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeiről (ISM19)

Az EJI, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: ˝Szjt.˝) 74. § (2) bekezdésének első fordulatában, 27. § (3) bekezdésében, valamint a szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény 57. § (1) és 146.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, az alábbiak szerint állapítja meg az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének [26. § (6) bek.] díját és a felhasználás egyéb feltételeit:

1. Tárgyi hatály

1.1. A díjszabás hatálya a rádió- és televízió-szervezet (a továbbiakban: ˝felhasználó˝) által sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel (a továbbiakban együtt: ˝sugárzás˝) céljára rögzített előadás (a továbbiakban: ˝felvétel˝) első sugárzását követő ismételt sugárzásának díjára és felhasználási feltételeire terjed ki.

1.2. A díjszabás hatálya kiterjed azokra a felvételekre is, amelyeket más személyek a felhasználó megrendelésére és a műsorában történő sugárzása céljával rögzítettek, ha a felhasználó az ilyen felvétel sugárzására annak bármely más felhasználását megelőző kizárólagos jogot szerzett.

2. Az előadóművészi jogdíj mértéke

2.1. A felhasználó a felvétel első sugárzását követő ismételt sugárzásáért az alábbiakban meghatározott előadóművészi jogdíjat köteles fizetni.

2.2. A jogdíjat a felhasználónak a médiaszolgáltatás jellegétől és vételkörzetétől, továbbá az ismételten sugárzott felvétel perchosszától függően, az egy percre eső jogdíj alapulvételével kell megállapítania és megfizetnie:

A médiaszolgáltatás jellege és vételkörzete

Ha a felvétel filmben rögzített előadás

Ha a felvétel hangfelvételben rögzített előadás

A jogdíj mértéke

a) közszolgálati műsorszolgáltatók

aa) országos műsorszolgáltatás esetén

8 495 Ft

389 Ft

ab) körzeti műsorszolgáltatás esetén

2 620 Ft

117 Ft

ac) helyi műsorszolgáltatás esetén

1 370 Ft

59 Ft

b) nem közszolgálati műsorszolgáltatók

ba) országos műsorszolgáltatás esetén

13 100 Ft

595 Ft

bb) körzeti műsorszolgáltatás esetén

3 900 Ft

178 Ft

bc) helyi műsorszolgáltatás esetén

1 965 Ft

89 Ft

2.3. Az eredetileg idegen nyelvű előadás magyar nyelvű szinkronját tartalmazó felvétel ismételt sugárzása esetén a jogdíj mértéke a 2.2. pontban meghatározott jogdíjmérték 25 (huszonöt) %-a.

2.4. A 2.2. és 2.3. pontokban meghatározott jogdíjakat a felhasználónak nem kell megfizetnie
a) a felvétel első sugárzásának napját követő egy éven belüli, egyszeri ismételt sugárzásáért;
b) a felvétel részletének két percet meg nem haladó terjedelemben történő ismételt sugárzásáért, feltéve, hogy a részlet időtartama ezen belül sem haladja meg az első ízben sugárzott felvétel teljes időtartamának tíz százalékát;
c) a felvétel részletének műsorelőzetes céljára történő ismételt sugárzásáért, harminc másodpercet meg nem haladó terjedelemben.

2.5. A felhasználónak a jogdíjat a 2.2. - 2.4. pontokban meghatározott feltételek szerint kell megfizetnie akkor is, ha a felvétel ismételt sugárzására más felhasználónak ad engedélyt. Ilyen esetben azonban az ismételt sugárzást engedélyező felhasználónak a fizetendő jogdíj mértékét nem a saját, hanem annak médiaszolgáltatási jellege és vételkörzete alapján kell megállapítania és megfizetnie, akinek (amelynek) a felvétel ismételt sugárzását engedélyezte. Ezen pontot megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a felhasználó külföldi műsorsugárzó szervezetnek ad engedélyt a felvétel ismételt sugárzására.

A felvételt ismételt sugárzására átadó és azt átvevő felhasználó megállapodása alapján az e pontban meghatározott díjat az átvevő felhasználó is viselheti. Ennek feltétele, hogy a felhasználók között létrejött megállapodásról, valamint az átadott felvétel 3.2. pontban meghatározott adatairól az átadó felhasználó az EJI-t a felhasználás részletes feltételeit tartalmazó szerződésben (3.1. pont) megjelölt módon tájékoztassa.

2.6. A nem közszolgálati médiaszolgáltatókra meghatározott jogdíjak (2.2.b) pont) mérséklésére – legfeljebb a közszolgálati médiaszolgáltatókra megállapított jogdíj (2.2.a) pont) mértékéig – abban az esetben kerülhet sor, ha
a) a nem közszolgálati médiaszolgáltató a hatósági vagy műsorszolgáltatási szerződésben kötelezően előírtnál magasabb arányban vállalja közszolgálati műsorok sugárzását, továbbá
b) az ilyen önként vállalt közszolgálati műsorarány megfelelő méréséről és nyilvántartásáról a felhasználás részletes feltételeit tartalmazó szerződésben (3.1. pont) az EJI-vel megállapodik és
c) az EJI-vel szemben három hónapnál régebben lejárt jogdíjtartozása nem áll fenn és adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben eleget tett.

2.7. A jelen díjszabásban meghatározott jogdíjak tekintetében az EJI és a felhasználó a felhasználás részletes feltételeit tartalmazó írásbeli szerződésben (3.1. pont) átalányösszegben és a felhasználással elért bevétellel arányos módon is megállapodhat.

2.8. A jelen díjszabásban meghatározott jogdíjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, azt a felhasználónak a megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell megfizetnie.

3. A felhasználás egyéb feltételei

3.1. A felhasználás részletes feltételeiről az EJI és a felhasználó szerződésben állapodik meg. Az EJI a felhasználás részletes feltételeiről szóló szerződésben a felhasználók között indokolatlan megkülönböztetést nem alkalmazhat, azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít.

3.2. Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló írásos szerződés másképp nem rendelkezik a felhasználó – a 2.4. b) és c) alpontokban meghatározott eseteket kivéve – köteles az EJI részére a http://www.playlist.hu/ internetes oldal megfelelő űrlapjának kitöltésével adatokat szolgáltatni az ismételten sugárzott felvételekről.

Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló írásos szerződés másképp nem rendelkezik, az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell legalább a következőket:
a) a felvétel címét és perchosszát, a felvétel részletének ismételt sugárzása esetén emellett a részlet perchosszát is;
b) a felvételen, illetve felvétel-részleten szereplő előadóművészek nevét, a főszereplő, illetve szereplő besorolás feltüntetésével.
A felhasználás módjára és mértékére vonatkozó adatszolgáltatásnak digitális formátumban kell eleget tenni.

3.3. Ha a felhasználás részletes feltételeiről szóló írásos szerződés másképp nem rendelkezik, a jogdíj és az adatszolgáltatás naptári félévenként, a félévet követő hónap 15. napjáig esedékes.

3.4. Az EJI a felvétel jelen díjszabásban meghatározott felhasználásának módját és mértékét a helyszínen is ellenőrizheti.

3.5. A jelen díjszabás rendelkezéseit kell eltérés nélkül alkalmazni, ha a felhasználó és az EJI között – bármilyen okból – nem jön létre írásbeli alakban felhasználási szerződés.

4. Időbeli hatály

A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2019. január 1. napjától december 31. napjáig érvényesek.


EJI

Megjelent a Hivatalos Értesítő 2018. évi 68. számában. A jogdíjközlemény ide kattintva letölthető.

 

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk

Minden dal egy kicsit olyan, mintha a gyermekem lenne

Az Illés-együttes volt a kezdet, a lázadó kamaszkor, az első nagy szerelmek és csalódások korszaka. A Fonográf idején értem igazán tudatos művésszé és az első szólólemezem sikere avatott engem önálló előadóvá. 

Hiszek a dalok erejében

Rájöttem, a dalokkal olyan eszköz van a kezemben, amellyel kifejezhetem, kiénekelhetem azt, hogy milyennek látom a világot. - Interjú Koncz Zsuzsával

A stand-up több mint vicceseket mondani a színpadon

A jó stand-up strukturált, több rétegű, érzelmeket ébreszt, gondolkodásra ösztönöz. Erre pedig tudatosan kell készülni, mert ez már írói és előadói képesség, amit lehet és kell is fejleszteni. - Interjú Litkai Gergellyel

A jó társulat szakmailag és emberileg is felemel

A közönséget mindig érezni lehet. Maga a színház is: energia, energiaáramlás egymás és a közönség között. Keserves, ha semmi nem jön a nézőtérről. - Interjú Pálmai Anna színésznővel

A jó szinkronszínész dobbantó nélkül ugrik

Amikor szinkronizálunk, nincs idő a felkészülésre. Abban a pillanatban hozni kell az adott karaktert, nincs lehetőség időkérésre, hogy tessék adni nekem öt percet, hogy felhergeljem magam.

A határokat feszegetem, de csak így van értelme!

Amikor a világ dübörög mögöttem, le kell tudom csendesíteni magamat. Számomra erre a naplóírás ad lehetőséget. Muszáj megőrizni ezeket a gondolatokat, mert ősi erőt és természetes energiát jelentenek.

Ahol a szó ereje véget ér, ott kezdődik a táncé

A tánc magánvélemény – vallja Földi Béla.  Az igazi táncos az előadás során önmaga mélységét és magasságát, a világhoz és a pillanathoz való viszonyulását is feltárja, átadja. 

A jazz az életem

Tizenöt éves lehettem, amikor a televízióban sugárzott jazzfesztiválokat nézve megfogott a műfaj nyelvezete, ritmikája és hangulata. Ekkor dőlt el: a jazz-zenének szentelem az életem.

Színpadra lépni csak teljes odaadással lehet

Előadások alatt a takarásból szoktam nézni a közönséget, fantasztikus látni, hogy miként lényegülnek át. Mindig felemelő érzés, ha sikerül eljutnunk az emberek lelkéig.

Magyar hangja Csőre Gábor

Sokan úgy gondolják, hogy a művészekre a rebbenékenység és szenzibilitás jellemző. Ez igaz, ugyanakkor felkészültnek kell lenni minden eshetőségre. A színházhoz kötél idegek és rugalmasság kell. 

A felkészülést nem lehet befejezni

A célunk az, hogy felborzoljuk az érzékeket, elvarázsoljuk, és egy különleges utazásra repítsük a koncertre érkezőket. Dalaink ebben a közegben születnek újjá és nyernek új értelmet. - Jónás Vera, énekes

A tánc a pillanat művészete

A családom és a mestereim is mindig a maximalizmusra neveltek, arra, hogy félgőzzel nem érdemes semmit sem csinálni. Ez egyébként nem csak a táncművészetre igaz. - Kiss János, a Győri Balett igazgatója

A boldogság egy képesség

Azért vagyok színész, mert szeretek az lenni. A színház lehetőséget ad arra, hogy a szerepeimen keresztül közelebb kerülhessek önmagamhoz. A szakma elismerése, a közönség szeretete plusz jutalom, jóleső ráadás.

Horváth Kornél a világ legjobb ütőse

Decemberben a világ legjobb ütőhangszeresévé választották Horváth Kornélt a rangos brit Rhythm zenei magazin internetes szavazásán. Ezt követően készült interjúnk.

Recirquel: a cirkusz újragondolva

Egyik legnagyobb mesterem többször hangsúlyozta: van egy jó ötleted? Dobd el messzire! A Recirquel alapítója, Vági Bence a közönség és az artisták közötti különlegs lelki kapcsolatról mesél a vele készített interjúban.

Kereszt és karma

Szűcs Gabi 2007-ben vált ki a Cotton Club Singers-ből, hogy szólókarriert kezdjen. Az idén Fonogram Díjjal kitüntetett művésszel az őszi koncertek és fellépések mellett hivatástudatról, születőben lévő új dalokról és az alkotás öröméről is beszélgettünk.

Marie Antoinette a BMW új márkanagykövete?

Színes és mozgalmas világ az, amiben Polyák Lilla színművész és popénekesnő éli mindennapjait. A néhány hete debütált Marie Antoinette musical előkészületeiről, mondanivalójáról és fogadtatásáról kérdeztük.


Eseménynaptár

2018
11/
23

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak és 2017. évi audiovizuális jogdíj)

2019
02/
28

Hangfelvételek regisztrációs határideje

2019
03/
28

Jogdíjkifizetés (külföldi jogdíjak)

2019
06/
28

Jogdíjkifizetés (2018. évi rádiós, televíziós sugárzási jogdíjak, kiegészítő díjak, háttérzenei jogdíjak)

2019
09/
23

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje

2019
10/
30

Jogdíjkifizetés (ismétlési és audiovizuális jogdíjak, külföldi jogdíjak)