AZ ELŐADÓMŰVÉSZI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) Felügyelő Bizottsága (FB) az EJI Alapszabályának 9.6.10. pontja alapján az alábbi ügyrendet fogadta el:

I. A FB ülésének szabályai

1. A FB ülése zárt, az ülésen azonban a FB által meghívott személyek jelen lehetnek. Az ülés állandó meghívottja az EJI igazgatója.

2. A FB-ot évente legalább egy alkalommal, ezen kívül szükség szerint kell összehívni. A Felügyelőbizottság ülését össze kell hívni továbbá, ha azt az EJI Elnöke, Elnöksége, Küldöttgyűlése, Igazgatója vagy a Felügyelőbizottság két tagja kezdeményezi.

3. A FB ülését a FB által saját tagjai közül megválasztott Elnök hívja össze. A FB ülését annak elnöke oly módon hívja össze, hogy az ülés időpontját és helyszínét is tartalmazó meghívót legkésőbb az ülést megelőző három nappal megküldi a tagoknak. A meghívó a tagok által meghatározott elektronikus levelezési címre megküldött elektronikus üzenettel is megküldhető. Sürgős esetben a FB ülése telefonon is összehívható.

4. A FB ülése határozatképes, ha azon valamennyi tagja jelen van. Ha az ülés nem határozatképes, a megismételt ülést az eredeti (határozatképtelen) ülést követően, későbbi időpontra kell összehívni.

5. A FB ülését a FB Elnöke vezeti. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az egyesület nevét, az ülés időpontját és helyét, a jelenlévők névsorát és a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvvezető az EJI Igazgatója. Az Igazgató akadályoztatása esetén a jegyzőkönyvvezető a FB által kijelölt felügyelőbizottsági tag. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető írja alá és az Elnök hitelesíti.

II. A FB határozathozatala

6. A FB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

7. A FB sürgős esetben elektronikus úton is meghozhatja határozatát. Elektronikus útnak minősül különösen a fax és az elektronikus levél. A FB csak akkor hozhat elektronikus úton határozatot, ha a döntéshozatalban résztvevők személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton egyértelműen megállapítható, a szavazat pedig dokumentálható. Ha a FB határozatát elektronikus úton hozza meg, a szavazat leadására legalább egy munkanapos határidőt kell biztosítani a FB tagjai számára. Az elektronikus úton leadott szavazatok alapján a határozatot akkor kell meghozottnak tekinteni, ha szavazásra megadott határidőn belül a FB valamennyi tagja leadta szavazatát. A leadott szavazatokról és az azok útján hozott határozatról a FB Elnöke haladéktalanul tájékoztatja a FB tagjait, gondoskodik továbbá a leadott szavazatok dokumentálásáról és arról, hogy a hozott határozat feljegyzésre kerüljön.

III. A FB feladatköre

8. A FB az Elnökség éves beszámolójának, valamint a számviteli beszámolónak a tervezetét a kézhezvételt követő legkésőbb 10 napon belül véleményezi. Egyéb esetekben a FB vizsgálatait harminc napon belül zárja le. Szükség esetén a vizsgálat időtartamát a FB további harminc nappal meghosszabbíthatja.

9. A FB megvizsgálja a Küldöttgyűlés, az Elnökség vagy a tagok legalább tíz százaléka által meghatározott ügyeket, vizsgálatáról pedig határozatot hoz. A FB az Elnök és az Igazgató által meghatározott ügyeket megvizsgálhatja, ha pedig a vizsgálatot elvégzi, annak eredményéről határozatot hoz. A FB emellett bármilyen az EJI tevékenységével összefüggő ügyben vizsgálatot tarthat, amelynek eredményéről határozatot hoz.

10. A FB tagjai az ellenőrzési tevékenység során az EJI irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthetnek, az Elnökség tagjaitól és az egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhetnek, az EJI fizetési számláját, pénztárát, továbbá – ha az EJI ilyennel rendelkezik - értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

11. A FB Elnöke a FB tevékenységéről, a FB tárgyévben lefolytatott vizsgálatairól és a vizsgálatok eredményeként tett megállapításokról, illetve javaslatokról éves jelentést készít és beszámol a Küldöttgyűlésnek.

Budapest, 2021. november 30.

A Felügyelő Bizottság egységes szerkezetbe foglalt ügyrendje ide kattintva letölthető. 

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2023
09/
29

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális előadások és külföldi jogdíjak) / Payout for audiovisual recordings

2024
02/
15

Választógyűlés az EJI székhelyén

2024
02/
22

Megismételt Választógyűlés a BMC-ben

2024
02/
29

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
06/
25

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings