Támogatási politika

VIII. Rész
Támogatási politika

1. 1. Az EJI támogatási politikája foglalja össze az előadóművészek jogi védelemben részesülő teljesítményeinek felhasználása után az EJI által beszedett jogdíjak jogosult előadóművészek érdekében történő felhasználásának elveit és céljait. A támogatási politikáról és a jogdíjaknak a jogosultak érdekében történő felhasználásáról, azok céljairól, az egyes célokat szolgáló keretek forrásáról és arányairól az EJI Küldöttgyűlése kizárólagos, nem átruházható hatáskörében dönt az Alapszabállyal és a Felosztási Szabályzat előírásaival összhangban. A támogatási politika összhangban a vonatkozó jogszabályokkal jogosultnak azt az előadóművészt tekinti – függetlenül attól, hogy tagja vagy képviseleti megbízást adott az Egyesületnek - akit, tekintettel előadóművészi teljesítményére, a szerzői jogi törvény szerint olyan vagyoni jog illet meg, amelyet az EJI kezel. Ezért a támogatási politika alapvetően azoknak az előadóművészeknek az érdekeit szolgálja, akik teljesítményükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy vagyoni jogaiknak az EJI által történő érvényesítése eredményeként lehetővé tegyék a jelen fejezetben meghatározott alapelvek és célok megvalósítását.

1. 2. Az EJI a jogdíjbevétele – ideértve az ilyen jogdíjbevétel befektetéséből származó bevételt is – indokolt kezelési költséget nem tartalmazó részének a Küldöttgyűlés által eseti döntéssel meghatározott, de legfeljebb 10%-a használható fel a jogosultak szociális és szakmai-közösségi céljaira.

1. 3. Az EJI az I. Rész 4. 4. pontja szerint nem feloszthatónak minősülő jogdíj 90%-át, a tárgyidőszakól készített számviteli beszámoló elfogadását követő hatvan napon belül átadja a Nemzeti Kulturális Alap számára, amely azt a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben foglalt támogatási célokra használja fel az előadóművészek javára.

2. Az EJI támogatási politikájának alapelvei
2.1. Átláthatóság, bizalom és következetesség
Az EJI támogatási tevékenységében folyamatosan biztosítja az előadóművészek hiteles, széleskörű és naprakész tájékoztatását. A támogatások igénybevehetőségének rendjét, valamint a támogatás tárgyában hozott döntéseit honlapján nyilvánosságra hozza.
Az EJI jelen támogatási politika keretei között is kizárólag csak rendezett gazdasági hátterű, transzparens programokat, eseményeket és célokat támogathat.
Az egyedi támogatásról szóló döntésmeghozatalában az esetleges támogatással érintett személy vagy ilyen személy közeli hozzátartozója nem vehet részt.

2.2 Társadalmi hatás
Kiemelten fontos, hogy a támogatás a lehető legjelentősebb pozitív társadalmi hatást érje el a jogosultak és érintettek körében. Ennek érdekében nagy hangsúlyt kapnak a strukturált, világos célokkal és tartalommal rendelkező, saját kezdeményezésű művészeti programok. Kiemelt figyelmet kap a fiatal tehetségek képzésének, a szociális helyzetük miatt erre rászoruló, valamint kiemelkedő művészi érdemeik elismeréseként és egyben helyzetük javítását is szolgálva az erre érdemes előadóművészek, illetve művészeti közösségeik támogatása, továbbá az előadóművészek szakmai felkészülésének elősegítése, valamint pihenésüket, sportolásukat és egyéb szakmai tevékenységüket szolgáló és segítő tevékenység.

2.3. Értékteremtés
Az EJI előnyben részesíti azokat az igényeket amelyeknél a támogatás további támogatások, pénzeszközök bevonását teszi lehetővé, és egyértelműen segíti az előadóművészek élő előadásainak megvalósulását, foglalkoztatási lehetőségeik szélesítését és a művészeti utánpótlás biztosítását.
Az EJI különösen fontosnak tartja az állam hagyományos eszközeiből kevésbé támogatott előadó-művészeti teljesítmények, így különösen a fiatal közönségre nagy hatást és befolyást gyakorló zenei műfajok, így a rock-pop zene és a jazz, kiemelkedően színvonalas értékeinek bemutatását és annak támogatását.

2.4. Rászorultság elve
Az EJI közvetlenül, vagy a vele erről megállapodást kötő egyesület, alapítvány útján támogatja az erre szociális, egzisztenciális, vagy egyéb okból rászoruló előadóművészeket.

2.5. Tehetségek elismerése, felkarolása
A kiemelkedő teljesítményt nyújtó előadóművészek művészek támogatása mellett az EJI kiemelten fontosnak tartja a megfelelő utánpótlás nevelését.

2.6. A pályakezdés fontossága
Az EJI különösen fontosnak tartja azoknak a kezdeményezéseknek a segítését, amelyeknél a fiatal, pályakezdő előadóművészek egy-egy belföldi vagy külföldi bemutatkozásának támogatásával megadhatja a "kezdő lökést" a sikeres művészi pályafutás elindításához.

2.7. Politikamentesség elve
Az EJI nem támogat politikai célokat és pártokat, továbbá olyan eseményeket és rendezvényeket, amelyek sértik az emberi jogokat, vagy bármilyen jellegű diszkriminatív célt szolgálnak.

2.8. Egyenlő elbánás elve
Az EJI támogatási politikájában – azonosan a felosztási szabályaiban foglaltakkal – semmilyen különbséget nem tesz a belföldi és a külföldi jogosultak között.

2.9. Szolidaritás elve
Egyesületünk az előadóművészek egymást támogató, önsegélyző közösségeként is működik. A jogdíjak egy kisebb részét nem a játszási adatok, hanem az előadóművészek rászorultsága vagy támogatásra érdemes szakmai, közösségi céljai alapján osztjuk fel. Az EJI jelen elv alapján lehetővé teszi azoknak az előadóművészeknek a támogatását is, akik elsősorban művésztanárként járulnak hozzá az értékteremtéshez, vagy akik tanulmányaik befejezésénél, a pályakezdés küszöbén állnak.

3. A támogatási politika céljai
3. 1. Kulturális cél:

- az előadóművészek és közösségeik bemutatkozásának,
- az előadóművészek előadásai és programjai megvalósításának,
- a fiatal, pályakezdő előadóművészek belföldi és külföldi bemutatkozásának,
- a független és alternatív műfajok képviselőinek,
- a fiatal közönségre nagy hatást és befolyást gyakorló zenei műfajok, így a rock-pop zene és a jazz, művészileg és szakmailag színvonalas értékeinek bemutatásának,
- az iskola nevelés és az előadó-művészet kapcsolatát szolgáló programok,
- a nemzetközi előadóművész csere kapcsolatok, együttműködések
- a kiemelkedő előadóművészi életutat felmutató művészek elismerésének,
- nemzetközi tagdíjak

támogatása.


3. 2. Szakmai - közösségi cél:

- az előadó-művészeti szakmai fejlődésének,
- az előadóművészek rögzített előadásainak a közönséghez történő eljuttatásának, megismertetésének és hozzáférhetőségének,
- előadóművészi szakmai folyóiratok és kiadványok megjelenésének,
- az előadóművészek állandó és alkalmi foglalkoztatását és munkahelyteremtését elősegítő programok,
- az előadóművészek érdekeit képviselő szakmai feladatokat ellátó társadalmi szervezetek, egyesületek működésének,
- az előadóművészek érdekeit képviselő nemzetközi szervezetek működésével összefüggő eseményeken való részvétel,
- az előadóművészek érdekeit szolgáló, bel- és külföldi rendezvényekre, vendégszereplésekre történő utazásának költségei,
- az előadóművészek szabadidős, pihenésüket, sportolásukat, és egyéb kikapcsolódásukat szolgáló és segítő tevékenység,
- az előadóművészek érdekképviseletét ellátó hazai és nemzetközi szervezetek tagdíja megfizetésének
- az előadóművészek és közösségeik bemutatkozásával összefüggő műkődési és kisebb beruházási költségek, 
- az előadóművészek előadásai és programjai megvalósításával összefüggő műkődési és kisebb beruházási költségek,
- a fiatal, pályakezdő előadóművészek belföldi és külföldi bemutatkozásával összefüggő költségek,
- a független és alternatív műfajok képviselői előadásának létrehozásával összefüggő műkődési és kisebb beruházási költségek,
- a jazz műfajának bemutatásával összefüggő műkődési és kisebb beruházási költségek, 
- a művészeti nevelés versenyeivel, programjaival összefüggő műkődési költségek,
- a kiemelkedő előadóművészi életutat felmutató művészek elismerésének

támogatása.

3. 3. Szociális cél:

- az előadóművész szociális, egészségi és egzisztenciális helyzetének javítása,
- az arra rászoruló előadóművész segélyezése, nyugdíj-kiegészítése.

Az EJI-től közvetlen szociális támogatásban részesülhet az EJI-nél nyilvántartott felvétellel rendelkező előadóművész.

Az EJI-vel kötött együttműködési megállapodás alapján szociális támogatásban részesülhet az országos hatókörben, az előadóművészeket jelentős számban képviselő, önsegélyző feladatot is ellátó érdekvédelmi egyesület előadóművész tagja is.

Az Alapszabály 2.2.9. pontja értelmében az alábbi ellátások kiegészítése minősül szociális célnak az egészségbiztosítási ellátások keretén belül:

- egészségügyi szolgáltatás;
- pénzbeli ellátások:

i) csecsemőgondozási díj,
ii) gyermekgondozási díj,
iii) táppénz;

- baleseti ellátások:

i) baleseti egészségügyi szolgáltatás,
ii) baleseti táppénz,
iii) baleseti járadék;

- megváltozott munkaképességű személyek ellátásai:

i) rokkantsági ellátás,
ii) rehabilitációs ellátás.

A nyugdíjbiztosítási ellátások keretén belül:

- társadalombiztosítási saját jogú nyugellátás:

i) öregségi nyugdíj,

- hozzátartozói nyugellátás:

i) özvegyi nyugdíj,
ii) árvaellátás,
iii) szülői nyugdíj,
iv) baleseti hozzátartozói nyugellátások, továbbá

az elhunyt házastársa vagy egyeneságbeli rokona részére folyósított temetési segély.

A megállapított szociális segély havi mértéke – összhangban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályozásával – nem haladhatja meg a minimálbér összegének 50%-át.

4. A támogatási politikáról történő döntés folyamata

A támogatási politikáról a Küldöttgyűlés a felosztási szabályzat keretei között dönt.

4.1. A támogatásra fordítható bevételről szóló döntés

4. 1. 1. A Küldöttgyűlés eseti döntésében állapítja meg a jogdíjbevétel azon részét, melyet az Egyesület a szakmai-közösségi és szociális célú felhasználásokra fordít. A Küldöttgyűlés említett eseti döntésével meghatározott kereten belül az Elnökség állapítja meg azt az arányt, illetve összeget, amelyet az Egyesület egyrészt szociális, másrészt szakmai-közösségi célokra használ felfordítandó arányokat.

4. 1. 2. A támogatási kérelmekről, és a korábban meghatározott arányok, illetve összegek esetleges módosításáról a Jogdíjbizottságok javaslata alapján az Elnökség dönt.

5. Az EJI támogatási politikáját, a támogatási célokat, továbbá a szakmai – közösségi célokra fordított összegeket, a kedvezményezettek megnevezésével, a szociális felhasználásokat a támogatottak létszámának és a felhasznált összeg megjelölésével az EJI honlapján nyilvánosságra hozza.

Utoljára frissítve: 2023. április 14. napján

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2024
02/
29

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
07/
04

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings

2024
09/
26

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális és online jogdíjak) / Payout for audiovisual and online royalties

2024
10/
31

Regisztrációs határidő (jogosultkutatás) / Deadline for registration (rightholder research)

2025
02/
28

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms