Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület szabályzata a nyugdíj-kiegészítő segélyről

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (továbbiakban: „EJI”), mint önsegélyező feladatot is vállaló jogi személy, az EJI alapszabályának II. fejezetének 2.2.9. pontjában foglaltak alapján a szociális segélyezési tevékenysége keretében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosult előadóművész jogosultaknak az alábbi szabályzat szerint nyújt nyugdíj-kiegészítő segélyt.

A nyugdíj-kiegészítő segély

1. A nyugdíj-kiegészítő segélyben (a továbbiakban: „nyugdíj-kiegészítés”) az EJI által legalább öt éve képviselt előadóművészek (az EJI tagjai, megbízói vagy az EJI-nél regisztrált előadóművészek) részesülhetnek (a továbbiakban: „jogosultak”).

1.1. A nyugdíj-kiegészítő segély szabályzatának elfogadása és annak alkalmazása során az EJI az általa képviselt valamennyi jogosult érdekeinek figyelembevételével és a köztük tett bármilyen indokolatlan megkülönböztetés nélkül jár el.

1.2. Az EJI biztosítja, hogy a jelen szabályzat szerinti eljárásában, illetve az önsegélyező tevékenységben a jogosultak indokolatlan megkülönböztetés nélkül, tisztességes feltételek alapján vehessenek részt.

1.3. Az EJI az önsegélyező tevékenysége során is alkalmazza a Felosztási Szabályzat VIII. fejezete (Támogatási Politika) alapelveit.

1.4. Az Elnökség a tapasztalatok és a rendelkezésre álló forrás alapján meghatározza, illetve szükség esetén felülvizsgálja a nyugdíj-kiegészítésben részesíthető jogosultak maximális létszámát.

Eljárási szabályok

2. A nyugdíj-kiegészítésről történő döntési eljárás javaslatra vagy kérelemre indul. Javaslatot az előadóművészeket képviselő országos szakmai szervezet, az előadóművészeket képviselő országos szakszervezet, az EJI Jogdíjbizottságának tagja tehet, kérelmet a jogosult nyújthat be az EJI Jogdíjbizottságához. A javaslat vagy kérelem az EJI Elnöksége által elfogadott űrlap útján nyújtható be.

3. A nyugdíj-kiegészítés jogosultságának objektív, igazolt feltételei, amelyeknek hiányában a döntéshozási eljárás nem indul meg:
a) igazolt, legalább huszonöt évi előadóművészként, főfoglalkozás-szerűen eltöltött idő , (évenként további 1 pont)
b) az előadóművész öregségi nyugdíjban részesül, amelynek összege nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 500%-át és betöltötte a 65. életévét,
c) a kérelmező a jelen szabályzat 1. pontja alapján nem minősül jogosultnak.

3.1. Nem részesülhet nyugdíj-kiegészítésben az, aki
- Kossuth-díjban, a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Népköztársaság Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Magyarország Babérkoszorúja és a Népművészet Mestere díjak valamelyikében,
- a kultúráért felelős miniszter feladatkörében adományozható művészeti díjban, művészet-igazgatási területen végzett vagy művészetelméleti tevékenységre tekintettel adományozott díjban, Művészeti Életpálya Elismerés díjban és az ehhez kapcsolódó járadékban, vagy
- a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlése által adományozott, a Magyar Művészeti Akadémia Életműdíja, a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíja, a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díja, és a Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérme díjak valamelyikében
részesült és ennek alapján a Magyar Művészeti Akadémia művészjáradékban részesíti, vagy részesíthetné.

Ugyancsak nem részesülhet nyugdíj-kiegészítésben
- a Nemzet Színésze cím viselésére jogosult személy,
- a Nemzet Művésze díjban részesített személy,
- a Magyar Állami Operaház Mesterművésze címben részesített személy,
- a Magyar Mozgókép Mestere cím birtokosa,
- a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusa,
- a nyugdíj-kiegészítő segélyben kérelmezése időpontjában a Kiváló vagy Érdemes művészek járadékában részesülő személy, továbbá
- a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezeté által adományozott a Magyar Zene - és Táncművészet Kiemelkedő Előadóművésze elismerésben és nyugdíj-kiegészítő segélyben részesülő személy, valamint
- az az előadóművész, aki más államtól kapott előadóművészi tevékenységére tekintettel állandó járadékkal járó kitüntetést vagy elismerést.

3.2. A javaslat, kérelem elbírálásakor figyelembe vehető szakmai, szociális és egészségügyi szempont :
a) az előadóművész pályán teljesített élő előadások száma (50 élő előadásig 0 pont, 500 élő előadásig 1 pont, 1000 élő előadásig 2 pont, 1000 élő előadás felett 100 előadásonként további 1 pont, legfeljebb összesen 5 pont);
b) az előadóművészként készített élő televíziós műsorok, illetve televíziós felvételek száma (50 előadásig 1 pont, 100-ig 2 pont, 100 felett 10 előadásonként további 1 pont, legfeljebb összesen 5 pont);
c) az előadóművészként készített élő rádiós műsorok, illetve rádiófelvételek száma (500 műsorig 1 pont, 1000-ig 2 pont, 1000 felett 100 felvételként további 1 pont, legfeljebb összesen 5 pont);
d) az előadóművész közreműködésével készített játékfilmek száma (további legfeljebb 3 pont);
e) az előadóművész közreműködésével készített és kereskedelmi forgalomba hozott hangfelvételek száma (50 hangfelvételig 1 pont, 100-ig 2 pont, 100 felett 10 felvételként további 1 pont, legfeljebb összesen 5 pont);
f) az előadóművészi teljesítmény elismeréseként – a 3.1. pontban felsorolt kitüntetéseken kívül – kapott állami vagy más bel-és külföldi díj (díjanként 1-3 pont);
g) az előadóművész számára megállapított öregségi nyugdíj melletti átlagos éves jövedelem összege(legfeljebb további 3 pont, ha az előadóművésznek nincsen további jövedelme, illetve – ha a jogosultnak van egyéb jövedelme, úgy legfeljebb két pont, a jövedelem és a nyugdíj aránya alapján, fordítottan arányosan. Az előadónak nem jár pont, ha jelentős, a legalacsonyabb nyugdíj havi összegének 300%-nak tizenkétszeresét elérő vagy meghaladó éves egyéb jövedelme van.);
h) az előadóművész számára megállapított öregségi nyugdíj mértéke (további legfeljebb 3 pont a legkisebb öregségi nyugdíjhoz viszonyítva, fordítottan arányosan);
i) az előadóművész egészségi állapota (további legfeljebb 3 pont);
j) az előadóművész életkora (65 éven túl három évenként további 1 pont);
k) az előadóművész családi állapota (egyedül élő jogosult esetén további 2 pont);
l) az előadóművész által – saját jövedelemmel nem rendelkező – eltartott családtagok megjelölése, jogcíme (eltartottanként további 1-3 pont);
m) egyéb, a javaslattevő vagy kérelmező által fontosnak tartott szempont (további legfeljebb 3 pont).

3.3. A díjazás megállapítása során legfeljebb 44 pont vehető figyelembe.

4. A javaslatokról, kérelmekről a Jogdíjbizottság javaslatot alakít ki, amelyről az EJI Elnöksége dönt. Az elutasító döntés ellen – kizárólag jogszabálysértésre vagy a vonatkozó EJI szabályok megsértésére hivatkozva – az érintett javaslattevő vagy kérelmező írásban az EJI Küldöttgyűléséhez fordulhat. A Küldöttgyűlés döntése az EJI-re kötelező.

A nyugdíj-kiegészítés összege, időtartama

5. A nyugdíj-kiegészítés havi összegét az Elnökség a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összege 50-300%-ának megfelelő ezer forintra kerekített összegében határozza meg olyan módon, hogy a 3.2. pont szerint megállapított minden egyes bírálati pont értékét 2.590 Ft-nak felelteti meg. Az Elnökség – az érintett Jogdíjbizottság egyhangú javaslata alapján, különös méltánylást igénylő esetben, továbbá a korábban megállapított nyugdíj-kiegészítés reálértékének megőrzése érdekében saját hatáskörében eljárva – ennél magasabb, legfeljebb a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 400%-ának megfelelő havi összegű nyugdíj-kiegészítést állapíthat meg. Amennyiben a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összege változik, továbbá, ha ezt az infláció vagy egyéb általános külső körülmény indokolja, az Elnökség módosíthatja a havi nyugdíj-kiegészítés, és a már megállapított havi nyugdíj-kiegészítés összegét, amennyiben az Egyesület költségvetése ezt lehetővé teszi. Az Elnökség a már megállapított nyugdíj-kiegészítés folyósítását megszünteti, amennyiben a jogosult a 3.1. pontban felsorolt valamely elismerésben és azzal együttesen nyugdíjkiegészítésben részesül.

6. A nyugdíj-kiegészítést az Elnökség legfeljebb a naptári év utolsó napjáig állapítja meg, az legfeljebb egy naptári évre biztosított. Amennyiben az EJI következő évre vonatkozó jogdíjbevétele ezt biztosítja, a nyugdíj-kiegészítés automatikusan, külön eljárás nélkül folyósítható. A fedezet rendelkezésre állását az Elnökség határozatban állapítja meg, évente.

Egyéb rendelkezések

7. Az EJI nem vállal kötelezettséget arra, hogy a jelen szabályzat szerinti önsegélyező rendszert akkor is fenntartja, ha annak gazdasági feltételei, így különösen, ha a kifizetésekhez szükséges jogdíjbevételek nem biztosítottak. Jelen szabályzat egyetlen előadóművész jogosult számára sem keletkeztet jogot az öregségi nyugdíjat kiegészítő segély követelésére. Amennyiben a támogatottak létszáma csökken, új kérelmek befogadására a fenti eljárásban kerülhet sor.

8. A nyugdíj-kiegészítésben részesülő előadóművész köteles 15 napon belül az EJI-t írásban tájékoztatni minden személyét érintő adatváltozásról.

8.1. Amennyiben a 3.1. pontban felsoroltak alapján járadékban részesül, és azt nem jelenti be az EJI-nek, a jelen Szabályzat szerinti jogosultsága külön döntés nélkül megszűnik a nyugdíj-kiegészítő segélyre, és az ezen a jogcímen kapott valamennyi segélyt visszamenőleg, a 3.1. pont szerinti járadék folyósításától kezdően kamatjaival együtt köteles visszafizetni az EJI részére.

9. A nyugdíj-kiegészítésről szóló döntések – azonosan a segélyezéssel – olyan személyes adatokat tartalmaznak, amelyeknek nyilvánosságra hozása csak az érintett kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Ennek hiányában a támogatásról semmilyen olyan információ nem kerülhet nyilvánosságra, amely alkalmas a személy beazonosítására. A döntés folyamatában résztvevőket ennek megfelelően titoktartási kötelezettség terheli. Az EJI a megállapított nyugdíj-kiegészítés összegét, illetve a segélyben részesülő jogosultak nevének monogramját honlapján nyilvánosságra hozza.

A nyugdíj-kiegészítő támogatás igényléséhez szükséges űrlap letölthető ide kattintva. A kérelem benyújtási határideje 2024. február 27. 

Utoljára módosítva: 2024. február 5. napján

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2024
02/
29

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
07/
04

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings

2024
09/
26

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális és online jogdíjak) / Payout for audiovisual and online royalties

2024
10/
31

Regisztrációs határidő (jogosultkutatás) / Deadline for registration (rightholder research)

2025
02/
28

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms