Jogdíjfelosztás a megismételt televíziós (rádiós) műsorok alapján

III. Rész
Jogdíjfelosztás a megismételt televíziós és rádiós műsorok alapján ("Ismétlési jogdíj")

1. Értelmező rendelkezések

A jelen Részben az alábbi kifejezéseket a következő jelentéssel kell alkalmazni:

a) Az "ismétlési jogdíj" kifejezésen az Szjt. 74. § (2) bekezdésének első fordulatában és 27. §-ában foglalt rendelkezések alapján az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítése után fizetett jogdíjat kell érteni.

b) A "felhasználó" kifejezésen azt a rádió, illetve televízió szervezetet kell érteni, amely az EJI hatályos díjszabása szerint a jogdíjat megfizetni, továbbá a felhasznált előadásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni köteles.

c) A "műsor" kifejezésen azt a televíziós vagy rádiós műsort, illetve műsorszámot kell érteni,
i) amelyek sugárzás vagy egyéb nyilvánossághoz történő átvitel (a jelen fejezetben: "sugárzás") céljával a felhasználó saját gyártásában, vagy megrendelésére készültek,
ii) amelyek védett előadóművészi teljesítményt tartalmaznak,
iii) amelyeknek ismételt sugárzása az előadóművészi vagyoni jogok védelmi idején belül történt,
iv) amelyek sugárzására – az EJI hatályos díjszabása, illetve a felhasználóval kötött felhasználási szerződés  – tárgyi hatálya kiterjed, továbbá
v) amely felhasználása után az EJI nem állapított meg a jelen felosztási szabályzat II. Része („Rádiós játszási jogdíj”) alapján jogdíjat.

d) A "főszereplő" kifejezésen azokat az előadóművészeket kell érteni, akiket a jelen Rész szerinti rögzített előadás ekként jelöl meg. Ha az előadás olyan színházi előadás rögzítése útján jött létre, melynek rendezője előadóművészi teljesítményt nyújtott, a jogdíj megállapítása során a rendezőt főszereplőnek kell tekinteni, ha személye a felhasználó adatszolgáltatása alapján megállapítható. A jogdíjat ugyancsak a főszereplőre vonatkozó szabályok alapján kell megállapítani a rögzített előadás koreográfusa vonatkozásában, ha személye a felhasználó adatszolgáltatása alapján megállapítható.

2. Jogdíjak felosztása a játszási listák alapján

2. 1. A felosztási időszak

2. 1. 1. A felhasználó által megfizetett jogdíjat a felhasználó által szolgáltatott adatok alapján kell felosztani az ismételten sugárzott műsorokban szereplő előadóművészek között. Ugyancsak jelen fejezet szabályai alapján kell a felhasználó által megfizetett jogdíjat felosztani azon műsorokban szereplő előadóművészek között, amelyeket a felhasználó adatszolgáltatása ugyan nem tartalmaz, de az EJI rendelkezésére álló egyéb – különösen a IV. Rész 2.1.4. pont szerinti – adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy az érintett, 1. c) pont szerinti műsor ismételten adásba került.

2. 1. 2. A felosztást – ha az Elnökség másként nem dönt – évente egy ízben kell elvégezni, az továbbá mindig egy naptári évben végzett felhasználás után befizetett jogdíjakra terjed ki (felosztási időszak). Ha a felosztási időszakról az Elnökség dönt, egy évnél hosszabb tartalmú felosztási időszak csak kivételesen indokolt esetben határozható meg.

2. 1. 3. A felosztás akkor kezdhető meg, ha a felhasználók – ezen belül pedig elsősorban a közszolgálati médiaszolgáltató – az adott naptári évben felhasznált előadások után a jogdíjat megfizette és a felhasznált műsorokról teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, vagy a felhasznált műsorok előadóművészeire vonatkozó adat egyéb hitelt érdemlő forrásból az EJI rendelkezésére áll. Ha a felosztás indokolatlan késedelmet szenvedne, az Elnökség döntése alapján egyes felhasználók jogdíja a közszolgálati televízió jogdíjától időben elkülönítetten is felosztásra kerülhet.

2. 1. 4. Ha a felhasználó díjfizetési vagy adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, a jogdíjat a hibátlan teljesítés tényleges megtörténtét követő jogdíjfelosztási időszakban kell felosztani.

2 .2 . A felosztás első lépcsője
A jogdíjak felosztása a játszási listákon szereplő műsorok között: az egy műsorra eső jogdíj összegének megállapítása

2. 2. 1. Ha a Küldöttgyűlés másképp nem dönt, a közszolgálati műsorszolgáltató által befizetett jogdíjat, figyelemmel a műsorstruktúrára, 75% - 25% arányban kell megosztani a televíziós és rádiós műsorok között.

2. 2. 2. A felhasználó által befizetett jogdíjat felhasználónként fel kell osztani azon műsorok között, amelyeknek ismételt sugárzása után az adott felhasználó az adatszolgáltatása szerint a jogdíjat megfizette. Ennek során a jogdíjat az egyes műsorok között azok percben kifejezett hosszának arányában kell megosztani. Ha a felhasználó adatszolgáltatása a teljes műsor hossza mellett a műsorban felhasznált részletek hosszát is tartalmazza, a műsorra eső jogdíj megállapítása során a teljes műsor hosszát kell figyelembe venni. A jogdíjak megosztását a közszolgálati műsorszolgáltató esetében a rádiós és televíziós műsorok tekintetében elkülönítetten kell elvégezni. Ha a felhasználó a megismételt előadásokról teljesített adatszolgáltatási kötelezettségét a jelen Felosztási Szabályzat II. része („Rádiós játszási jogdíj”), illetve III. része („Ismétlési jogdíj”) vonatkozásában összevontan teljesíti, úgy azon műsorokat kell a jelen fejezet alá tartozónak tekinteni, amelyek kapcsán a felhasználó adatszolgáltatásában azt jelezte, hogy a rögzített előadást saját maga állította elő („saját gyártású műsor”).

2. 2. 3. Ha az EJI rendelkezésére álló adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a műsoridő nagyobb része előadóművészi teljesítményt nem tartalmaz (pl. beszélgetés, interjú), s ebből következően a teljes műsoridőhöz képest az előadóművészi teljesítmény időaránya csekély, a jogdíj megállapítása során a műsor perchosszának negyven százalékát kell – percre kerekítve – figyelembe venni.

2.2.4.  A Felosztási Szabályzat I. Rész 8.1. pontja szerint jelen fejezet alapján felosztandó egyéb jogdíjat azon műsorok percben kifejezett hosszának arányában kell megosztani, amelyekre a felhasználóval kötött szerződés tárgyi hatálya kiterjed, feltéve, hogy a felhasználó a felhasználási szerződés szerinti jogdíjat megfizette. A jelen pont alkalmazása során azon műsorok perchosszát is figyelembe kell venni, amelyekre a felhasználási szerződés tárgyi hatálya ugyan kiterjed, a felhasználót azonban az adott sugárzás kapcsán önálló díjfizetési kötelezettség nem terheli. Ezt a szabályt abban az esetben is alkalmazni szükséges, ha az adott műsornak csak olyan sugárzása volt, amely után a felhasználót önálló díjfizetési kötelezettség nem terhelte.

2.2.5. Ha a megismételt műsor hossza a felhasználó adatszolgáltatása alapján nem állapítható meg, úgy azt hangfelvételben rögzített előadás esetén a Felosztási Szabályzat II. rész 2.3.1. és 2.3.2. pontjai, audiovizuális előadás esetén pedig a Felosztási Szabályzat IV. rész 2.2.1. és 2.2.1/A. pontjai alapján kell megállapítani.

2. 3. A felosztás második lépcsője
Az egy műsorra eső jogdíj felosztása a műsorban szereplő előadóművészek között

2. 3. 1. Az egy műsorra eső jogdíj összegét azon előadóművészek között kell felosztani, akik

a) a felhasználó adatszolgáltatása vagy

b) az előadást rögzítő (gyártó), a felhasználótól különböző személy adatszolgáltatása vagy

c) az érintett előadóművész által benyújtott hangfelvételi, illetve audiovizuális adatlap szerint ebben a műsorban szerepeltek. Ha a felhasználói adatszolgáltatás az ismétlési jogdíj hatálya alá tartozó és utószinkron technikával készített (például televíziós animációs film vagy televíziós operafilm jellegű) műsor kapcsán az utószinkront készítő előadóművész nevét is feltünteti, az előadóművészt a jogdíj felosztása során figyelembe kell venni.

2. 3. 2. Az egy műsorra eső jogdíj felosztása, ha a 2.3.1. pont alapján valamennyi közreműködő előadóművész egyedileg azonosítható

2. 3. 2. 1. Ha a 2.3.1. pont alapján valamennyi, az adott előadás készítése során közreműködő előadóművész egyedileg azonosítható, az egy műsorra eső jogdíj összegét a műsorban szereplő előadóművészek között a "főszereplő", illetve "szereplő" besorolás szerint kell felosztani, az alábbi pontrendszer alapján:

a) a főszereplő előadóművészek 3 (három) pontot, a szereplő előadóművészek 2 (két) pontot kapnak;

b) a szereplésével készült műsorra eső jogdíj összegéből minden előadóművész a pontszámaival arányosan részesül.

Sem a főszereplő, sem a szereplő pontszámát nem érinti, ha az előadóművész a felvételen több szerepben vagy több minőségben is szerepel, a főszereplő ilyen esetben is változatlanul 3 pontot, a szereplő pedig 2 pontot kap.

2. 3. 2. 2. Ha a felhasználó adatszolgáltatása hiányos és az előadóművészek "főszereplő", illetve "szereplő" besorolását az alapján nem lehet egyértelműen megállapítani, akkor az érintett műsorban szereplő valamennyi, a felosztás során közreműködése jellege szerint nem besorolható előadóművészt szereplőnek kell tekinteni, és a jogdíjat ennek figyelembe vételével kell felosztani.

2. 3. 2. 3. Az egy műsorra eső jogdíjak felosztását elsősorban a gyártó, másodsorban a felhasználó adatszolgáltatása, ilyen adat hiányában pedig az érintett előadóművész által benyújtott adatlapok alapján kell elvégezni. 

2.3.2.4. Ha a gyártó, illetve a felhasználó adatszolgáltatása és az érintett előadóművész által benyújtott adatlap a közreműködés ténye vagy jellege (főszereplő, illetve szereplő) vonatkozásában eltérő adatot tartalmaz, a felosztás során a gyártó, illetve a felhasználó nyilatkozatát kell figyelembe venni mindaddig, amíg az érintett előadóművész az adatlapon jelzett igényének megalapozottságát megfelelően nem igazolja.

2.3.2.5. Annak érdekében, hogy a felhasználó, illetve a gyártó által szolgáltatott és a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatok esetleges hiányossága vagy pontatlansága ne okozza a felosztás aránytalanságát, az EJI a felhasználó által szolgáltatott adatokat honlapján a jogdíjfelosztást megelőzően közzéteheti és azzal kapcsolatban az érintett előadóművészektől észrevételeket kérhet. Ha a jogosult nyilatkozata alapján a felhasználó adatszolgáltatása hiányosnak vagy pontatlannak bizonyul, az EJI az érintett gyártót, illetve felhasználót haladéktalanul felhívja az adatszolgáltatás kijavítására. Amennyiben az adatok ilyen módon kijavíthatóak, az igény elbírálása szempontjából a továbbiakban a kijavított adatokat kell irányadónak tekinteni. Minden egyéb esetben az igény megalapozottságával kapcsolatban a bizonyítás az érintettet terheli.

2.3.3. Az egy műsorra eső jogdíj felosztása, ha a játszási lista a műsor elkészítésében közreműködő előadóművészek helyett helyett azok közös néven szereplő együttesének, vagy más csoportjának a nevét tartalmazza

2.3.3.1. Ha a műsor elkészítésében közreműködő valamennyi előadóművész egyedileg azonosítható adata helyett csupán a műsor elkészítésében közreműködő előadóművészek közös néven szereplő együttesét vagy más csoportját tartalmazza, úgy az egy műsorra eső jogdíj összegét, az alábbi eltéréssel, a 2.3.2 pontban meghatározott eljárással egyezően kell felosztani.

2.3.3.2. Előadóművészek közös néven szereplő együttese vagy csoportja esetén az együttes, illetve csoport tagjaként az részesül jogdíjban, aki személyi adatlapján tett nyilatkozata szerint a felvétel készítésének időpontjában az együttes tagja volt. Ha a felvétel készítésének időpontja a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg egyértelműen, úgy minden olyan előadóművész részesül a jogdíjból, aki személyi adatlapján tett nyilatkozata szerint az együttesnek bármikor tagja volt.

2.3.4. Ha a felhasználó vagy a gyártó által valamely korábbi és a tárgybéli felosztási időszakra teljesített adatszolgáltatás – a közreműködés ténye vagy jellege (főszereplő, illetve szereplő) vonatkozásában – eltérő adatot tartalmaz, a felosztás során azt az adatot kell figyelembe venni, amely érintett előadóművész számára a kedvezőbb.

2.4. A felosztás harmadik lépcsője: Az előadóművész vagy az előadóművész tartózkodási helyének ismeretlensége miatt nem kifizethető jogdíjak kezelése

2.4.1. Az EJI lefolytatja az I. Rész 5.1. – 5.3. pontjai szerinti eljárást azon felvételekre eső jogdíjak vonatkozásában, amelyek vonatkozásában a Felosztási Szabályzat jelen része alapján nem állapítható meg a közreműködő előadóművészek személye, illetve azok tartózkodási helye.

Utoljára frissítve: 2023. május 31. napján

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2024
02/
29

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
07/
04

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings

2024
09/
26

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális és online jogdíjak) / Payout for audiovisual and online royalties

2024
10/
31

Regisztrációs határidő (jogosultkutatás) / Deadline for registration (rightholder research)

2025
02/
28

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms