Jogdíjfelosztás a megismételt televíziós (rádiós) műsorok alapján

III. Rész
Jogdíjfelosztás a megismételt televíziós műsorok alapján ("Ismétlési jogdíj")


1. Értelmező rendelkezések

A jelen Részben az alábbi kifejezéseket a következő jelentéssel kell alkalmazni:

a) Az "ismétlési jogdíj" kifejezésen az Szjt. 74. § (2) bekezdésének első fordulatában és 27. §-ában foglalt rendelkezések alapján az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítése után fizetett jogdíjat kell érteni.

b) A "felhasználó" kifejezésen azt a rádió, illetve televízió szervezetet kell érteni, amely az EJI hatályos díjszabása szerint a jogdíjat megfizetni, továbbá a felhasznált előadásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni köteles.

c) A "műsor" kifejezésen azt a televíziós vagy rádiós műsort, illetve műsorszámot kell érteni,
i) amelyek sugárzás vagy egyéb nyilvánossághoz történő átvitel (a jelen fejezetben: "sugárzás") céljával a felhasználó saját gyártásában, vagy megrendelésére készültek,
ii) amelyek védett előadóművészi teljesítményt tartalmaznak,
iii) amelyeknek ismételt sugárzása az előadóművészi vagyoni jogok védelmi idején belül történt, továbbá
iv) amelyek sugárzására – az EJI hatályos díjszabása, illetve a felhasználóval kötött felhasználási szerződés  – tárgyi hatálya kiterjed.

d) A "főszereplő" kifejezésen azokat az előadóművészeket kell érteni, akiket a jelen Rész szerinti rögzített előadás ekként jelöl meg. Ha az előadás olyan színházi előadás rögzítése útján jött létre, melynek rendezője előadóművészi teljesítményt nyújtott, a jogdíj megállapítása során a rendezőt főszereplőnek kell tekinteni, ha személye a felhasználó adatszolgáltatása alapján megállapítható. A jogdíjat ugyancsak a főszereplőre vonatkozó szabályok alapján kell megállapítani a rögzített előadás koreográfusa vonatkozásában, ha személye a felhasználó adatszolgáltatása alapján megállapítható.

2. Jogdíjak felosztása a játszási listák alapján

2. 1. A felosztási időszak

2. 1. 1. A felhasználó által megfizetett jogdíjat a felhasználó által szolgáltatott adatok alapján kell felosztani az ismételten sugárzott műsorokban szereplő előadóművészek között. Ugyancsak jelen fejezet szabályai alapján kell a felhasználó által megfizetett jogdíjat felosztani azon műsorokban szereplő előadóművészek között, amelyeket a felhasználó adatszolgáltatása ugyan nem tartalmaz, de az EJI rendelkezésére álló egyéb – különösen a IV. Rész 2.1.4. pont szerinti – adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy az érintett, 1. c) pont szerinti műsor ismételten adásba került.

2. 1. 2. A felosztást – ha az Elnökség másként nem dönt – évente egy ízben kell elvégezni, az továbbá mindig egy naptári évben végzett felhasználás után befizetett jogdíjakra terjed ki (felosztási időszak). Ha a felosztási időszakról az Elnökség dönt, egy évnél hosszabb tartalmú felosztási időszak csak kivételesen indokolt esetben határozható meg.

2. 1. 3. A felosztás akkor kezdhető meg, ha a felhasználók – ezen belül pedig elsősorban a közszolgálati médiaszolgáltató – az adott naptári évben felhasznált előadások után a jogdíjat megfizette és a felhasznált műsorokról teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, vagy a felhasznált műsorok előadóművészeire vonatkozó adat egyéb hitelt érdemlő forrásból az EJI rendelkezésére áll. Ha a felosztás indokolatlan késedelmet szenvedne, az Elnökség döntése alapján egyes felhasználók jogdíja a közszolgálati televízió jogdíjától időben elkülönítetten is felosztásra kerülhet.

2. 1. 4. Ha a felhasználó díjfizetési vagy adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésével késedelembe esik, a jogdíjat a hibátlan teljesítés tényleges megtörténtét követő jogdíjfelosztási időszakban kell felosztani.

2 .2 . A felosztás első lépcsője
A jogdíjak felosztása a játszási listákon szereplő műsorok között: az egy műsorra eső jogdíj összegének megállapítása

2. 2. 1. Ha a Küldöttgyűlés másképp nem dönt, a közszolgálati műsorszolgáltató által befizetett jogdíjat, figyelemmel a műsorstruktúrára, 75% - 25% arányban kell megosztani a televíziós és rádiós műsorok között.

2. 2. 2. A felhasználó által befizetett jogdíjat felhasználónként fel kell osztani azon műsorok között, amelyeknek ismételt sugárzása után az adott felhasználó az adatszolgáltatása szerint a jogdíjat megfizette. Ennek során a jogdíjat az egyes műsorok között azok percben kifejezett hosszának arányában kell megosztani.

2. 2. 3. Ha az EJI rendelkezésére álló adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a műsoridő nagyobb része előadóművészi teljesítményt nem tartalmaz (pl. beszélgetés, interjú), s ebből következően a teljes műsoridőhöz képest az előadóművészi teljesítmény időaránya csekély, a jogdíj megállapítása során a műsor perchosszának negyven százalékát kell – percre kerekítve – figyelembe venni.

2.2.4.  A Felosztási Szabályzat I. Rész 8.1. pontja szerint jelen fejezet alapján felosztandó egyéb jogdíjat azon műsorok percben kifejezett hosszának arányában kell megosztani, amelyekre a felhasználóval kötött szerződés tárgyi hatálya kiterjed, feltéve, hogy a felhasználó a felhasználási szerződés szerinti jogdíjat megfizette. A jelen pont alkalmazása során azon műsorok perchosszát is figyelembe kell venni, amelyekre a felhasználási szerződés tárgyi hatálya ugyan kiterjed, a felhasználót azonban az adott sugárzás kapcsán önálló díjfizetési kötelezettség nem terheli. Ezt a szabályt abban az esetben is alkalmazni szükséges, ha az adott műsornak csak olyan sugárzása volt, amely után a felhasználót önálló díjfizetési kötelezettség nem terhelte.

2. 3. A felosztás második lépcsője
Az egy műsorra eső jogdíj felosztása a műsorban szereplő előadóművészek között

2. 3. 1. Az egy műsorra eső jogdíj összegét azon előadóművészek között kell felosztani, akik

a) a felhasználó adatszolgáltatása vagy

b) az előadást rögzítő (gyártó), a felhasználótól különböző személy adatszolgáltatása vagy

c) az érintett előadóművész által benyújtott hangfelvételi, illetve audiovizuális adatlap szerint ebben a műsorban szerepeltek. Ha a felhasználói adatszolgáltatás az ismétlési jogdíj hatálya alá tartozó és utószinkron technikával készített (például televíziós animációs film vagy televíziós operafilm jellegű) műsor kapcsán az utószinkront készítő előadóművész nevét is feltünteti, az előadóművészt a jogdíj felosztása során figyelembe kell venni.

2. 3. 2. Az egy műsorra eső jogdíj felosztása, ha a felhasználó játszási listája valamennyi közreműködő előadóművész egyedileg azonosítható adatát tartalmazza

2. 3. 2. 1. Ha a felhasználó játszási listája – az EJI díjszabása, illetve a felhasználóval kötött felhasználási szerződés alapján – valamennyi, az adott előadás készítése során közreműködő előadóművész nevét egyedileg azonosítható módon tartalmazza, az egy műsorra eső jogdíj összegét a műsorban szereplő előadóművészek között a felhasználó adatszolgáltatásában megjelölt "főszereplő", illetve "szereplő" besorolás szerint kell felosztani, az alábbi pontrendszer alapján:

a) a főszereplő előadóművészek 3 (három) pontot, a szereplő előadóművészek 2 (két) pontot kapnak;

b) a szereplésével készült műsorra eső jogdíj összegéből minden előadóművész a pontszámaival arányosan részesül.

Ha a felhasználó játszási listája, illetve az érintett előadóművész által benyújtott adatlap a közreműködés ténye vagy jellege (főszereplő, illetve szereplő) vonatkozásában eltérő adatot tartalmaz, a felosztás során az érintett előadóművész nyilatkozatát kell figyelembe venni.

2. 3. 2. 2. Ha a felhasználó adatszolgáltatása hiányos vagy pontatlan és az előadóművészek "főszereplő", illetve "szereplő" besorolását az előadóművészi adatlapok alapján sem lehet egyértelműen megállapítani, akkor az érintett műsorban szereplő valamennyi, a felosztás során közreműködése jellege szerint nem besorolható előadóművészt szereplőnek kell tekinteni, és a jogdíjat ennek figyelembe vételével kell felosztani.

2. 3. 2. 3. Annak érdekében, hogy a felhasználó által szolgáltatott és a jogdíjfelosztás alapjául szolgáló adatok esetleges hiányossága vagy pontatlansága ne okozza a felosztás aránytalanságát, az EJI a felhasználó által szolgáltatott adatokat honlapján a jogdíjfelosztást megelőzően közzéteheti és azzal kapcsolatban az érintett előadóművészektől észrevételeket kérhet. Ha a jogosult nyilatkozata alapján a felhasználó adatszolgáltatása hiányosnak vagy pontatlannak bizonyul, az EJI az érintett felhasználót haladéktalanul felhívja az adatszolgáltatás kijavítására. Amennyiben az adatok ilyen módon kijavíthatóak, az igény elbírálása szempontjából a továbbiakban a kijavított adatokat kell irányadónak tekinteni. Minden egyéb esetben az igény megalapozottságával kapcsolatban a bizonyítás az érintettet terheli.

2. 3. 3. Az egy műsorra eső jogdíj felosztása, ha a televízió játszási listája a műsor elkészítésében közreműködő előadóművészi együttesnek, csoportnak a nevét tartalmazza

2. 3. 3. 1. Ha a televízió játszási listája a műsor elkészítésében közreműködő valamennyi előadóművész egyedileg azonosítható adata helyett a műsor elkészítésében közreműködő előadóművészek közös néven szereplő együttesét vagy csoportját tartalmazza, úgy az egy műsorra eső jogdíj összegét, az alábbi eltéréssel, a 2.3.2 pontban meghatározott eljárással egyezően kell felosztani.

2. 3. 3. 2. Előadóművészek közös néven szereplő együttese vagy csoportja esetén az együttes, illetve csoport tagjaként az részesül jogdíjban, aki személyi adatlapján tett nyilatkozata szerint a felvétel készítésének időpontjában az együttes tagja volt. Ha a felvétel készítésének időpontja a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg egyértelműen, úgy minden olyan előadóművész részesül a jogdíjból, aki személyi adatlapján tett nyilatkozata szerint az együttesnek bármikor tagja volt.

2. 3. 4. Az egy műsorra eső jogdíj felosztása, ha a rádió játszási listája a műsor elkészítésében közreműködő előadóművészi együttesnek, csoportnak a nevét tartalmazza

2. 3. 4. 1. Ha a rádió játszási listája a hangfelvétel elkészítésében közreműködő valamennyi előadóművész egyedileg azonosítható adata helyett a hangfelvétel elkészítésében közreműködő előadóművészek közös néven szereplő együttesét vagy csoportját tartalmazza (vezető előadóművész), úgy az egy hangfelvételre (műsorra) eső jogdíj összegét a jelen Felosztási Szabályzat II. Rész ("Rádiós játszási jogdíj") 2.4.-2.6. pontjaiban meghatározott eljárás alapján kell felosztani.

2. 3. 4. 2. Ha adatok hiányában nem állapítható meg, hogy a hangfelvétel melyik változata került felhasználásra, akkor úgy kell tekinteni, hogy az eredeti változatot használták fel.

2. 3. 4. 3. Ha adott hangfelvétel vonatkozásában az érintett előadóművészek közül a jelen Felosztási Szabályzat II. Rész ("Rádiós játszási jogdíj") 2.6.2. pontjában meghatározott időtartam alatt egy sem nyújtott be hangfelvételi adatlapot, a jogdíjat azon előadóművészek között kell felosztani, akiket a játszási lista szólistaként megjelölt, illetve, előadóművészek együttese esetén, aki személyi adatlapján tett nyilatkozata szerint a felvétel készítésének időpontjában az együttes tagja volt.

2.3.5.  Ha a felhasználó és a gyártó által az EJI részére átadott adatszolgáltatás eltérő adatot tartalmaz a közreműködők személye vagy azok jellege (főszereplő, illetve szereplő) tekintetében, a felosztás során a gyártó nyilatkozatát kell figyelembe venni.

2.3.6. Ha a felhasználó, illetve a gyártó által az EJI részére átadott adatok és az érintett előadóművész által benyújtott adatlap a közreműködés ténye vagy jellege (főszereplő, illetve szereplő) vonatkozásában eltérő adatot tartalmaz, a felosztás során az érintett előadóművész nyilatkozatát kell figyelembe venni.

2.3.7. Ha a felhasználó vagy a gyártó által valamely korábbi és a tárgybéli felosztási időszakra teljesített adatszolgáltatás – a közreműködés ténye vagy jellege (főszereplő, illetve szereplő) vonatkozásában – eltérő adatot tartalmaz, a felosztás során azt az adatot kell figyelembe venni, amely érintett előadóművész számára a kedvezőbb.

Utoljára frissítve: 2020. december 17. napján

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2023
02/
28

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms

2023
02/
28

Számla hiányában nem átutalható jogdíjak kifizetése az SZJA szabályai szerint

2023
04/
17

Jogdíjkifizetés (külföldről beszedett jogdíjak) / Payout of royalties collected from abroad

2023
06/
30

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings

2023
08/
01

Audiovizuális adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of audiovisual forms

2023
09/
29

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális előadások és külföldi jogdíjak) / Payout for audiovisual recordings