Jogdíjfelosztás a meghosszabbított védelmi idejű hangfelvételben rögzített előadás felhasználására vonatkozó adatok alapján

VI. Rész
Jogdíjfelosztás a meghosszabbított védelmi idejű hangfelvételben rögzített előadás többszörözésére, terjesztésére, illetve lehívásos felhasználására vonatkozó adatok alapján ("Kiegészítő díjazás")


1. Értelmező rendelkezések

1. 1. A "hangfelvétel" kifejezésen azt a hangfelvételben rögzített előadást kell érteni, melyet először a felhasználás évét legalább ötven évvel megelőzően hoztak először forgalomba, vagy – ha erre nem került sor – közvetítettek először nyilvánossághoz, feltéve, hogy a felhasználás évében a hangfelvétel még védelem alatt állt.

1. 2. Az "érintett előadóművész" kifejezésen a hangfelvétel elkészítése során közreműködő azon előadóművészt kell érteni, akit a hangfelvétel előállítójával kötött felhasználási szerződés szerint a hangfelvétel többszörözése, terjesztése, illetve lehívásos felhasználása után ismétlődő díjazás nem illet meg.

1. 3. A "hangfelvétel előállító" kifejezésen azt a természetes személyt, jogi személyt, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot kell érteni, aki (amely) az EJI hatályos díjszabása szerint a hangfelvétel többszörözése, terjesztése, illetve lehívásos felhasználása után a kiegészítő díjazást megfizetni, az adatszolgáltatási kötelezettséget pedig teljesíteni köteles.

2. Kiegészítő díjazás felosztása az adatszolgáltatás alapján

2. 1. A felosztási időszak

2. 1. 1. A hangfelvétel előállító által megfizetett kiegészítő díjazást az általa szolgáltatott adatok, illetve az érintett előadóművészek által benyújtott hangfelvételi adatlapok alapján kell felosztani az érintett előadóművészek között.

2. 1. 2. A kiegészítő díjazás felosztását – ha az Elnökség másként nem dönt – évente egy ízben kell elvégezni, az továbbá mindig az egy naptári évben végzett felhasználás után megfizetett kiegészítő díjazásra terjed ki (felosztási időszak). Ha a felosztási időszakról az Elnökség dönt, egy évnél hosszabb felosztási időszak csak kivételesen indokolt esetben határozható meg.

2. 1. 3. A kiegészítő díjazás felosztása akkor kezdődhet meg, ha a hangfelvétel előállító az adott naptári évben felhasznált hangfelvételek után a kiegészítő díjazást megfizette, és a felhasznált hangfelvételekről teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.

2. 1. 4. Ha a hangfelvétel előállító díjfizetési vagy adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, a kiegészítő díjazást a hibátlan teljesítés tényleges megtörténtét követően kell felosztani.

2. 2. A kiegészítő díjazás felosztásának első lépcsője
A kiegészítő díjazás felosztása az adatszolgáltatásban szereplő hangfelvételek között: az egy hangfelvételre eső kiegészítő díjazás megállapítása

2. 2. 1. A kiegészítő díjazást a felhasznált hangfelvételek között a hangfelvétel előállító adatszolgáltatásában megjelölt bevételek arányában kell megosztani.

2. 2. 2. Ha a hangfelvétel előállító adatszolgáltatásából az egyes hangfelvételekre eső kiegészítő díjazás mértéke egyértelműen nem állapítható meg, úgy a kiegészítő díjazást az érintett hangfelvételek között egyenlő arányban kell megosztani.

2. 3. A kiegészítő díjazás felosztásának második lépcsője
Az egy hangfelvételre eső kiegészítő díjazás felosztása az érintett előadóművészek között

2. 3. 1. Az egy hangfelvételre eső kiegészítő díjazást azon előadóművészek között kell megosztani, akik a hangfelvétel elkészítése során közreműködött és a hangfelvétel többszörözése, terjesztése, illetve lehívásos felhasználása után ismétlődő díjazásra nem jogosult.

2. 3. 2. A jogdíjat a hangfelvétel elkészítésében közreműködő valamennyi előadóművész között kell felosztani. A hangfelvétel elkészítésében közreműködő előadóművészek körének megállapítása során a hangfelvétel előállító adatszolgáltatását, a Felosztási Szabályzat I. Rész 2.2./A. pontja szerinti hangfelvételi adatlapokat , továbbá az I. Rész 5.3. pontja szerinti nyilatkozatokat kell figyelembe venni. Ha a felosztáshoz figyelembe veendő jelen pont szerinti adatok között ellentmondás lenne, úgy a közreműködés ténye, illetve jellege vonatkozásában az érintett előadóművész adatlapján tett nyilatkozatát kell figyelembe venni.

2. 3. 3. Ha a hangfelvétel előállító adatszolgáltatása a hangfelvétel elkészítésében közreműködő és kiegészítő díjazásra jogosult előadóművészként a hangfelvétel elkészítésében közreműködő előadóművészek közös néven szereplő együttesét vagy csoportját jelöli meg, úgy az egy hangfelvételre eső kiegészítő díjazás felosztása során azt kell az együttes, vagy csoport tagjának tekinteni, aki hangfelvételi adatlapján tett nyilatkozata szerint részt vett a hangfelvétel elkészítésében, vagy ilyen hiányában a személyi adatlapján tett nyilatkozata szerint a hangfelvétel elkészítésének időpontjában az együttes tagja volt. Ha a hangfelvétel elkészítésének időpontja a hangfelvétel előállító adatszolgáltatása alapján, vagy az erre vonatkozó hangfelvételi adatlapok hiányában nem állapítható meg egyértelműen, úgy minden olyan előadóművész részesül a kiegészítő díjazásból, aki személyi adatlapján tett nyilatkozata szerint az együttesnek vagy csoportnak a kiegészítő díjazásra jogosító időszakon belül bármikor tagja volt.

2. 3. 4. Az egy hangfelvételre eső kiegészítő díjazásból valamennyi érintett előadóművész egyenlő arányban részesül.

Utoljára frissítve 2018. január 5. napján

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2024
02/
29

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
07/
04

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings

2024
09/
26

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális és online jogdíjak) / Payout for audiovisual and online royalties

2024
10/
31

Regisztrációs határidő (jogosultkutatás) / Deadline for registration (rightholder research)

2025
02/
28

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms