Tagsági szabályzat

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (a továbbiakban: „Egyesület”) Küldöttgyűlése az alábbiak szerint határozza meg az Egyesület tagsági szabályzatát.

1. Tagság keletkezése

1.1. A tagfelvételi kérelmet a Küldöttgyűlés által meghatározott formanyomtatványon kell előterjeszteni. A tagfelvételi kérelemhez csatolni kell azokat az okiratokat és más dokumentumokat, amellyel a kérelmező a tagság Alapszabályban meghatározott feltételeinek való megfelelést igazolja.

1.2. A tagfelvételi kérelemről az Elnökség a soron következő ülésén határoz, ha a tagfelvételi kérelem legkésőbb az elnökségi ülést megelőző tízedik napig az Egyesület székhelyére hiánytalanul megérkezik.

1.3. Az Elnökség a tagfelvételről az érintett által megadott adatok és a tagfelvételi kérelemhez csatolt iratok, továbbá az Egyesület rendelkezésére álló további adatok alapján dönt. Az Elnökség szükség esetén, megfelelő határidő tűzésével további okiratok csatolását vagy nyilatkozat megtételét kérheti az érintettől, mely esetben az Elnökség döntését a határidő leteltét követő első ülésén hozza meg. Az Elnökség kizárólag akkor utasíthatja el a tagfelvételi kérelmet, ha az érintett kérelme az Alapszabályban meghatározott valamely feltételnek nem felel meg.

1.4. Az Elnökség a tagfelvételi kérelem tárgyában hozott határozatáról az érintettet megfelelően tájékoztatja. Ha az Elnökség a tagfelvételi kérelmet elutasítja, döntését az elutasítás okaként megjelölt konkrét tagsági követelményre való hivatkozással világosan megindokolja. A kérelem elutasítása esetén az érintettet tájékoztatni kell az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről is.

1.5. Ha az érintett az Elnökség döntésével nem ért egyet, a tájékoztatást követő öt munkanapon belül írásban jogorvoslatot kérhet a Küldöttgyűléstől. A jogorvoslatban meg kell jelölni, hogy a döntéssel az érintett miért nem ért egyet, csatolni kell továbbá ahhoz azokat az okiratokat és más dokumentumokat, amelyek a jogorvoslati kérelem alapjául szolgálnak. A jogorvoslati kérelemhez nem kell csatolni azokat az okiratokat és más dokumentumokat, amelyeket az érintett a tagfelvételi kérelméhez csatolt korábban.

1.6. A jogorvoslati kérelemről a Küldöttgyűlés a soron következő ülésén határoz, ha a kérelem legkésőbb a Küldöttgyűlést megelőző tízedik napig az Egyesület székhelyére hiánytalanul megérkezik.

1.7. A Küldöttgyűlés határozatát a tagfelvételi kérelem, a tagfelvételi kérelem tárgyában hozott elnökségi határozat, a jogorvoslati kérelem és az Egyesület rendelkezésére álló további adatok alapján hozza meg. A Küldöttgyűlés szükség esetén, megfelelő határidő tűzésével további okiratok csatolását vagy nyilatkozat megtételét kérheti az érintettől, mely esetben döntést a határidőt követő első ülésén hoz a Küldöttgyűlés.

1.8. A Küldöttgyűlés tagfelvételi kérelem tárgyában hozott határozatáról az érintettet írásban tájékoztatja. A Küldöttgyűlés tagfelvételi kérelem tárgyában hozott határozatával szemben az Egyesületen belül további jogorvoslatnak helye nincsen.

2. Tagság megszűnése

2.1. A tagság megszűnik a tag halálával, kilépéssel, illetve kizárással.

2.2. A tag halála esetén a tagi jogviszony a halál, napjával szűnik meg.

2.3. A tag kilépési szándékáról írásos kilépési nyilatkozatban tájékoztatja az Egyesületet. A tagság a kilépési nyilatkozat kézbesítésével szűnik meg.

2.4. Ha a tag az Egyesülettel szemben fennálló kötelezettségét mulasztással, vagy tevőlegesen megsértette, megszegte, az Elnökség határozatával – szükség esetén megfelelő határidő tűzésével – felhívja a tagot a jogsértő állapot megszűntetésére, illetve a további jogsértéstől való tartózkodásra. Az Elnökség ugyancsak megfelelő határidő tűzésével hívja fel a tagot, ha a tag az Egyesületnek a kötelező közös jogkezelés körébe tartozó tevékenység ellátására adott megbízását bármilyen szempontból korlátozza. Az Elnökség által tűzött határidő meghatározásakor figyelembe kell venni a kötelezettségszegés jellegét, a jogsértő helyzet megszűntetéséhez szükséges intézkedések időigényét, illetve a tag szakmai pályájából fakadó egyéb körülményeket, így különösen a külföldi turnén való tartózkodást. Az Elnökség által tűzött határidő 15 napnál rövidebb és 30 napnál hosszabb nem lehet. Az Elnökség határozatáról az érintett tagot írásban tájékoztatni kell.

2.5. Ha a tag a 2.4. pont szerinti eljárásban meghatározott határidőt követően a jogsértő állapotot nem szüntette meg, illetve az Egyesülettel szemben fennálló kötelezettségét továbbra is megszegi vagy a kötelező közös jogkezelés körébe tartozó tevékenység ellátására adott megbízás korlátázását fenntartja, az Elnökség a tagot kizárhatja. A tag kizárásáról határozatot hozó elnökségi ülésre az érintett tagot az Elnökség tagjaival együtt meg kell hívni, és az ülésen lehetőséget kell számára biztosítani a védekezésre. Az elnökségi ülésen az érintett tag jogi képviselője jelen lehet. A tag kizárásáról az Elnökség elektronikus úton határozatot nem hozhat. Az Elnökség a tag kizárásáról hozott határozatáról az érintettet írásban tájékoztatja. Az írásos tájékoztatásban meg kell jelölni a kizárás okát és tájékoztatást kell adni a jogorvoslat lehetőségéről.

2.6. Ha az érintett az Elnökség döntésével nem ért egyet, a tájékoztatást követő tíz munkanapon belül írásban jogorvoslatot kérhet a Küldöttgyűléstől. Ha az érintett nem él a jogorvoslat lehetőségével, a tagsági jogviszony a jogorvoslatra nyitva álló határidőt követő első napon szűnik meg. A jogorvoslatban meg kell jelölni, hogy a döntéssel az érintett miért nem ért egyet, csatolni kell továbbá ahhoz azokat az okiratokat és más dokumentumokat, amelyek a jogorvoslati kérelem alapjául szolgálnak.

2.7. A jogorvoslati kérelemről a Küldöttgyűlés a soron következő ülésén határoz, ha a jogorvoslati kérelem legkésőbb a küldöttgyűlést megelőző tízedik napig az Egyesület székhelyére hiánytalanul megérkezik. A kizárásról határozatot hozó Küldöttgyűlés ülésére az érintett tagot a Küldöttgyűlés tagjaival együtt meg kell hívni, és számára az ülésen lehetőséget kell biztosítani a védekezésre. A Küldöttgyűlésen az érintett tag jogi képviselője is jelen lehet.

2.8. A Küldöttgyűlés határozatát a tagfelvételi kérelem, a tagfelvételi kérelem tárgyában hozott elnökségi határozat, a jogorvoslati kérelem és az Egyesület rendelkezésére álló további adatok alapján hozza meg. A Küldöttgyűlés szükség esetén, megfelelő határidő tűzésével további okiratok csatolását vagy nyilatkozat megtételét kérheti az érintettől vagy az Egyesület bármely szervétől, munkavállalójától, mely esetben döntést a határidőt követő első ülésén hoz a Küldöttgyűlés.

2.9. Ha a Küldöttgyűlés a tag kizárásáról határoz, a határozatról az érintett volt tagot írásban kell tájékoztatni. A tagsági jogviszony a Küldöttgyűlésnek a kizárásról hozott határozatát követő napon szűnik meg.

2.10. A tagsági jogviszony megszűnéséig a tag valamennyi jogát korlátozás nélkül gyakorolhatja. A tagsági jogviszony megszűnése vagy megszüntetése nem jelenti az Egyesületnek a közös jogkezelő tevékenység ellátására vonatkozó jogkezelési megbízás korlátozását vagy visszavonását.

3. A Tagság nyilvántartása

3.1. Az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet.

3.2. A tagi nyilvántartásban rögzíteni kell a tag nevét, állandó lakcímét, az elektronikus kommunikáció során alkalmazható e-mail címét és telefonszámát, továbbá a tag által választott szekció megjelölését.

3.3. A tag köteles a 3.2. pontban megjelölt adatai változásáról az Egyesületet az Elnökség által meghatározott formanyomtatvány útján, a változást követő legkésőbb 10 napon belül tájékoztatni.

3.4. Az Egyesület a tag nevét az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza.

Kelt Budapesten, 2016. december 7. napján

Az egységes szerkezetbe foglalt Tagsági Szabályzat letölthető ide kattintva.

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2024
02/
29

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
07/
04

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings

2024
09/
26

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális és online jogdíjak) / Payout for audiovisual and online royalties

2024
10/
31

Regisztrációs határidő (jogosultkutatás) / Deadline for registration (rightholder research)

2025
02/
28

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms