Választási ügyrend

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) küldöttgyűlése – az EJI Elnökségének előterjesztése alapján – a Választógyűlésen történő szavazás lebonyolításának rendjéről szóló szabályzatot az alábbiak szerint fogadta el.

I. Általános szabályok

1.1. A Választógyűlés

Az Alapszabály 9.1.1. pontja értelmében a Választógyűlés az EJI tagjainak az új Küldöttgyűlés megválasztására összehívott gyűlése. A Választógyűlés a Küldöttgyűlés tagjainak (küldöttek) megválasztásán kívül egyéb kérdésben határozathozatali joggal nem rendelkezik.

1.2. A Választógyűlés összehívása

Az Alapszabály 9.1.2. pontja alapján a Választógyűlést a Küldöttgyűlés hívja össze. A választógyűlésre szóló meghívót a tagoknak a napirenddel egyidejűleg, az ülést megelőző legalább 15 nappal, írásbeli igazolható módon, kell megküldeni. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül a személyes kézbesítés átvételi igazolása, az ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tag elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). A Választógyűlés meghívójában meg kell jelölni az Egyesület nevét, székhelyét, az ülés Küldöttgyűlés által meghatározott időpontját, helyszínét, a napirendet, és a határozatképtelenség esetén megismételt Választógyűlés időpontját és helyszínét.

1.3. Levezető elnök megválasztása

1.3.1. Az Alapszabály 9.1.2. pontja alapján a Választógyűlést a tagok által egyszerű többséggel, nyílt szavazással megválasztott tag vezeti (levezető elnök). A levezető elnökről a szavazást az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az Elnökség által erre megválasztott más tagja rendeli el. A levezető elnökről a személyesen vagy képviselője útján jelenlévők nyílt szavazással, kézfeltartással szavaznak. A Választógyűlésen elektronikus úton résztvevők az 1.7. pont szerinti számítástechnikai eszköz útján adják le szavazatukat, amelyre legalább egy percet kell biztosítani.

1.3.2. A levezető elnök személyére javaslatot írásban, a jelölt nevének és szekciójának megnevezésével tehet bármely tag, illetve a Jelölő, Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság (a továbbiakban: „Bizottság”). Jelöltet legkésőbb a Választógyűlést megelőző második munkanap 13:00 óráig lehet állítani. A Választógyűlésen jelölt állítására nincs lehetőség. A Bizottság a jelölteket megkeresi a jelöltség elvállalására vonatkozó nyilatkozat beszerzése tárgyában.

1.4. Jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyvhitelesítő választása

1.4.1. Az Alapszabály 9.1.4. pontja alapján a Választógyűlés egyszerű többséggel, nyílt szavazással jegyzőkönyvvezetőt, továbbá a megjelent tagok közül jegyzőkönyvhitelesőt választ. A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvhitelesítő személyéről a személyesen vagy képviselője útján jelenlévők nyílt szavazással, kézfeltartással szavaznak, a Választógyűlésen elektronikus úton résztvevők az 1.7. pont szerinti számítástechnikai eszköz útján adják le szavazatukat, amelyre legalább egy percet kell biztosítani.

1.4.2. A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvhitelesítő személyére javaslatot írásban, a jelölt nevének és szekciójának megnevezésével tehet bármely tag, illetve a jelölő, szavazatszámláló és mandátumvizsgáló bizottság. Jelöltet legkésőbb a Választógyűlést megelőző második munkanap 13:00 óráig lehet állítani. A Választógyűlésen jelölt állítására nincs lehetőség. A Bizottság a jelölteket megkeresi a jelöltség elvállalására vonatkozó nyilatkozat beszerzése tárgyában.

1.5. Határozatképesség

1.5.1. Az Alapszabály 9.1.3. pontja alapján a Választógyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint ötven százaléka jelen van. A határozatképességet a Bizottság állapítja meg.

1.5.2. Ha az Alapszabály 9.1.3. pontja alapján a Választógyűlés ülése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt Választógyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha azt az az eredeti meghívóval az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

1.6. Jelenléti ív és jegyzőkönyv

1.6.1. A Választógyűlésről a tagok nevét és állandó lakcímét tartalmazó jelenléti ív készül. Azon tagok nevét és lakcímét a jelenléti ív elkülönítetten tartalmazza, akik az ülésen elektronikus úton vesznek részt. A jelenléti ívet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető hitelesítik. A Választógyűlésről a jelenléti ív mellett az Alapszabály 9.1.4. pontja szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és jegyzőkönyvvezető írja alá, és a jegyzőkönyv-hitelesítő hitelesíti.

1.6.2. Ha a tag nem személyesen, hanem képviselője útján vesz részt a Választógyűlésen, a tagok képviselője a jelenléti ívet a képviseleti meghatalmazása 2.6.9. pont szerinti elfogadást követően írja alá. A tagsági jogaikat képviselő útján gyakorló tagok képviseleti meghatalmazásait a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

1.7. Tagsági jogok gyakorlása elektronikus úton a Választógyűlésen

Az EJI a Választógyűlésen az Elnökség által meghatározott, megfelelő számítástechnikai eszköz útján biztosítja tagjai számára a tagsági jogok elektronikus úton történő gyakorlását (2016. évi XCIII. törvény 24. § (2) bekezdés).

1.8. Jelen szabályzat rendelkezései a megismételt Választógyűlésre is megfelelően alkalmazandók.

II. A Bizottság

2.1. Az EJI Alapszabályának 9.1.5. pontja alapján az új Küldöttgyűlés megválasztásának (tisztújítás) lebonyolítására a Küldöttgyűlés háromfős Jelölő, Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottságot állít fel az Egyesület tagjaiból. A Bizottságnak nem lehet tagja a Bizottságot megválasztó Küldöttgyűlés tagja. A Választógyűlés eredményes lebonyolítása érdekében a Küldöttgyűlés egy bizottsági póttagot is választ arra az esetre, ha a Bizottság bármely tagja tisztségéről lemondana, egyesületi tagsága megszűnne vagy a feladat ellátásában tartósan akadályozva lenne. A Bizottság tagja a feladat ellátásában tartósan akadályozva van, ha a Bizottság egymást követő két ülésen, illetve a Választógyűlésen (megismételt Választógyűlésen) nem jelenik meg. A Bizottság tagjai a póttag aktiválásnak szükségességét jegyzőkönyvben rögzítik és egyidejűleg a póttagot a körülményekről tájékoztatják.

2.2. A Bizottság a Választógyűlés megtartása előtt legalább két alkalommal ülésezik. A Bizottság első ülését legkésőbb a Választógyűlés meghívójának kiküldése előtt kell megtartani. A Bizottság második ülését – a beérkezett jelölések és elfogadó nyilatkozatok összegzése céljából – a Választógyűlést megelőző munkanapra kell összehívni, az ülést az Alapszabály 9.1.5. pontjában az elfogadó nyilatkozatok beérkezésére előírt határidő letelte utáni időpontban kell megtartani. Megismételt Választógyűlés esetén a Bizottság további ülést tart, amelyet a 3.3. pont szerinti, meghosszabbított jelöltállítási határidő lejártát követő időpontra kell összehívni. A Bizottság ülését az EJI igazgatója hívja össze.

2.3. A Bizottság a megválasztását követő első ülésen tagjai közül elnököt választ. A Bizottság elnöke:
a) vezeti a Bizottság üléseit;
b) képviseli a Bizottságot;
c) a szavazás megkezdése előtt beszámol a Választógyűlésnek a Bizottság által végzett munkáról, valamint annak eredményéről;
d) a szavazás alatt irányítja a Bizottság munkáját, valamint ellátja a jelen Szabályzat által rá ruházott egyéb feladatokat.

2.4. A Bizottság határozatképes, ha legalább két tagja jelen van a szabályszerűen összehívott ülésen. A Bizottság határozatait egyszerű többséggel, nyílt módon hozza. A Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben legalább az ülés időpontját, helyszínét, a résztvevőket, a hozott határozatokat, a határozat elfogadásakor kialakult szavazati arányt rögzíteni szükséges. A jegyzőkönyv egy példányát a Bizottság elnöke az Egyesület igazgatója részére átadja.

2.5. A Bizottság – Bizottság elnök javaslatára – elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is tarthat ülést, továbbá ülésezés nélkül is hozhat határozatot. A hírközlő eszköz igénybevételével megtartott ülés napirendjére vonatkozó részletes tájékoztatás nem mellőzhető, a napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a Bizottság tagjai a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák, a meghívóban továbbá szerepeltetni kell az ülés megtartásának módjára vonatkozó tájékoztatást. A Bizottság elnöke indokolt esetben a szavazást elektronikus úton, ülés tartása nélkül is elrendelheti. Az elektronikus úton történő levelezés esetében az elnök elektronikus levelezési rendszeren keresztül eljuttatja a Bizottság tagjainak az eldöntendő kérdést, a szükséges dokumentumokkal együtt, és ugyancsak elektronikus levelezési rendszeren keresztül fogadja a leadott szavazatokat. A tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye és az általa leadott szavazat.

2.6. A Bizottság elnöke a Bizottság határozatairól Egyesület igazgatóját tájékoztatja.

2.7. A Bizottság ülése zárt, azon a Bizottság tagjain kívül kizárólag az Egyesület munkavállalói továbbá az Elnökség, illetve a Bizottság által meghívott személyek és az Egyesület jogi képviselője vehetnek részt, tanácskozási joggal.

2.8. A Bizottság feladatai

A Bizottság feladatai a Választógyűlést megelőzően

2.8.1. A Bizottság meghatározza a jelöltállítás során alkalmazandó jelölőlapot.

2.8.2. A Bizottság feldolgozza a beérkezett jelöléseket, valamint – azon jelöltek esetében, akik saját magukat nem jelölték – a jelölést elfogadó nyilatkozatokat.

2.8.3. A Bizottság ellenőrzi a jelöltállítás, a Választógyűlésen való részvétel, valamint a szavazás lebonyolításának szabályosságát.

2.8.4. A Bizottság az Alapszabály 9.1.5. pontja alapján felhívja az önmagát nem jelölő jelöltet, hogy legkésőbb a Választógyűlést megelőző munkanap 15:00 óráig írásban nyilatkozzon a jelölés elfogadásáról.

2.8.5. Törli a jelöltek nyilvántartásából azokat a jelölteket, akik esetében az Alapszabály 9.1.5. pontja által előírt jelölést elfogadó nyilatkozat a Választógyűlést megelőző munkanap 15:00 óráig írásban nem kerül benyújtásra.

2.8.6. A Bizottság a Választógyűlést megelőző ülésén a beérkezett jelölések és a jelölést elfogadó nyilatkozatokat összegzi, majd annak alapján elkészíti a szavazólapot és a szavazategyenlőség esetén alkalmazandó szavazólapot (7.5. pont).

2.8.7. A Bizottság meghatározza a szavazólapok hitelesítésének módját.

A Bizottság feladatai a Választógyűlésen

2.9.1. Az Alapszabály 9.1.3. pontja alapján megállapítja a Választógyűlés határozatképességét, illetve határozatképtelenségét.

2.9.2. A Bizottság megvizsgálja, hogy azon tagok képviselőinek meghatalmazása, akik nem személyesen, hanem képviselőjük útján vesznek részt a Választógyűlésen, megfelel-e az Alapszabály 9.1.6. pontjában foglalt feltételeknek. Annak tényét, hogy a meghatalmazás az Alapszabály feltételeinek megfelel, a Bizottság elnöke a meghatalmazás aláírásával igazolja.

2.9.3. A Bizottság előkészíti, ellenőrzi és lezárja a szavazatszámláló urnát. Arról, hogy a szavazatszámláló urna a szavazást megelőzően üres volt, a Bizottság tagjai az urnában jegyzőkönyvet helyeznek el, amelyet a szavazást követően a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

2.9.4. A Bizottság a szavazás befejezését követően összeszámolja a leadott szavazatokat. A Bizottság jelöltenként megállapítja az érvényesen leadott szavazatok számát, továbbá rögzíti az érvénytelenül leadott szavazatok számát is.

2.9.5. A Bizottság az Alapszabály 9.1.7. pontja alapján megállapítja a választás végeredményét.

III. Jelöltállítás

3.1. Az EJI Alapszabályának 9.1.5. pontja alapján a Választógyűlés meghívójában a Küldöttgyűlés felhívja a tagokat jelöltállításra.

3.2. Az EJI Alapszabályának 9.1.5. pontja alapján jelöltet állítani írásban lehet, a jelölt nevének és szekciójának megnevezésével. Ha a tag nem magát jelöli, úgy a Bizottság megbízásából az EJI munkaszervezete írásbeli, igazolható módon megküldött felhívást küld a jelölt részére, hogy legkésőbb a Választógyűlést megelőző munkanap 15:00 óráig írásban nyilatkozzon a jelölés elfogadásáról, ennek elmaradása esetén a jelöltet a jelöltek nyilvántartásából a Bizottság törli. Jelöltet legkésőbb a Választógyűlést megelőző második munkanap 13:00 óráig lehet állítani. A Választógyűlésen jelölt állítására nincs lehetőség.

3.3. Az Alapszabály 9.1.3. pontja alapján a határozatképtelenség esetére összehívott megismételt Választógyűlésre a jelöltállítási eljárást nem kell megismételni, a jelöltállítási határidő ugyanakkor a megismételt Választógyűlést megelőző nap 13:00 óráig meghosszabbodik.

3.4. Az Egyesület tagjai legfeljebb a Küldöttgyűlés taglétszámával egyező számú (15) jelöltet állíthatnak, a leadott jelölést később visszavonni nem lehet. Jelöltet érvényesen írásban, a Bizottság által elfogadott jelölőlapon lehet állítani.

3.5. A jelölő egyesületi tag által aláírt és megfelelően kitöltött jelölőlapot az EJI székhelyére kell postai úton megküldeni vagy azt az EJI Ügyfélszolgálatán kell az EJI munkatársának átadni. A jelölőlap személyes átadására az Ügyfélszolgálat nyitvatartási idejében van lehetőség. A jelölő egyesületi tag által aláírt és scannelt, vagy fokozott biztonságú, illetve minősített elektronikus aláírással ellátott és megfelelően kitöltött jelölőlap példánya a valasztogyules@eji.hu e-mail címre küldött üzenet csatolmányaként is benyújtható a jelölő tag azon e-mail címéről, amelyet az Egyesület a tag vonatkozásában nyilvántart. Az e-mail útján megküldött jelölés kézhezvételét az EJI válaszüzenetben visszaigazolja, hatályos jelölésnek az EJI által visszaigazolt jelölés tekintendő.

3.6. A Bizottság a beérkezett jelölések és a jelölést elfogadó nyilatkozatok alapján összeállított szavazólapon a jelöltek alábbi adatait tünteti fel:
a) a jelölt neve
b) a jelölt szekciójának megnevezése
c) ha az Egyesület tagjai között névazonossággal érintett tagot is szerepeltetni kell a jelöltek között, úgy a tag születési dátuma is megjelenítésre kerül.

IV. A Választógyűlésen történő részvétel rendje

4.1. A tag a Választógyűlésen jogosult személyesen, képviselője útján, illetve elektronikus úton részt venni.

4.1.1. Az EJI Alapszabályának 9.1.6. pontja alapján a Választógyűlésen a tag szavazati jogát személyesen, vagy képviselője útján gyakorolhatja. A képviseleti meghatalmazásban meg kell jelölni annak a Választógyűlésnek az időpontját, amelyre az vonatkozik, azt továbbá közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

4.1.2. A 4.1.1. pont szerinti képviseleti meghatalmazás egy eredeti példányát a Választógyűlés kezdő időpontját megelőzően a Bizottság részére át kell adni ellenőrzés céljából.

4.1.3. A meghatalmazás eredeti, a Bizottság elnöke által aláírással elfogadott példányát – a jelenléti ív képviselő általi aláírásának, valamint a szavazólap kézhez vételének feltételeként – az EJI részére át kell adni.

4.2. A tag a Választógyűlésen személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is részt vehet, illetve elektronikus úton is gyakorolhatja az Alapszabály által biztosított jogait.

4.3. A Választógyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével részt vevő Tagnak a Választógyűlésen való részvétellel kapcsolatos alábbi, az Alapszabályban biztosított jogainak írásbeli gyakorlását az Egyesület az elnökség által meghatározott számítógépi program útján biztosítja:
a) javaslatok, észrevételek tétele,
b) véleménynyilvánítás,
c) bírálat megfogalmazása.

4.4. Ha a tag a Választógyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kíván részt venni, az erről szóló nyilatkozatát legkésőbb a Választógyűlést – illetve a megismételt Választógyűlést – megelőző legkésőbb három munkanappal meg kell küldenie az EJI részére. A nyilatkozatot a határidő lejártát követően benyújtó tagok a Választógyűlésen csak személyesen, illetve képviselőjük útján vehetnek részt.

4.5. A Választógyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével részt vevő tag az Alapszabály szerinti tagsági jogait csak személyesen gyakorolhatja, az EJI képviselő számára nem biztosítja az elektronikus joggyakorlás lehetőségét.

V. A Küldöttgyűlés tagjainak megválasztására vonatkozó szavazás rendje

Az Alapszabály 9.1.7. pontja alapján a Küldöttgyűlés megválasztásakor minden tag a Küldöttgyűlés tagjaival azonos számú (15) szavazattal rendelkezik oly módon, hogy abból legfeljebb 7 szavazatot a zeneművész, 5 szavazatot a színművész, 2 szavazatot a táncművész, 1 szavazatot pedig az artistaművész szekcióból állított jelöltre adhat le.

5.1. Szavazás a Választógyűlésen személyesen vagy képviselő útján

5.1.1. A szavazólapokat a személyesen megjelent tagok – illetve képviselőik – a jelenléti ív aláírásával egyidejűleg kapják meg. A szavazólap átvételét a tag, illetve a tag képviselője a jelenléti ív aláírásával igazolja.

5.1.2. A tag szavazatát akként adja le, hogy a szavazólapon az általa megválasztani kívánt személyek neve melletti előnyomott négyzetben két egymást metsző vonalat (X vagy + jelet) helyez el.

5.1.3. A szavazólap megőrzése a tag felelőssége, az elveszett szavazólapok pótlására nincs lehetőség.

5.1.4. A szavazást a levezető elnök rendeli el. A Választógyűlésen személyesen vagy képviselője útján jelenlévő tag szavazati jogát titkos módon gyakorolja oly módon, hogy a számára átadott szavazólapot a szavazóurnába dobja.

5.1.5. Érvénytelen az adott szavazólapon szereplő valamennyi szavazat, ha
a) a szavazólapot nem hitelesítették előzetesen a Bizottság által meghatározott módon;
b) a szavazólapot áthúzták vagy olyan módon megrongálták, amelynek eredményeként a szavazólapot nem lehet értékelni.

5.1.6. Érvénytelen a szavazólapon az adott szekcióban leadott valamennyi szavazat, ha
a) a szavazólapra az ott feltüntetett jelöltek neve helyett más személy nevét írták;
b) egyértelműen nem állapítható meg, hogy ki(k)re adták a szavazatot;
c) a szavazólapon adott szekcióban választhatónál több jelölt neve mellé helyeztek el két egymást metsző vonalat;
d) a szavazatot leadó nem, vagy nem kizárólag két egymást metsző vonallal jelöli meg a választott jelölte(ke)t.

5.1.7. A levezető elnök a szavazás elrendelésekor vagy szükség esetén azt követően meghatározhatja a szavazás leadásra rendelkezésre álló időt, amely összesen nem lehet 20 percnél rövidebb. A szavazólapot minden olyan személyesen jelenlévő tag jogosult az urnába elhelyezni, aki a szavazásra meghatározott idő lejártakor az urna előtt, a szavazólap bedobása érdekében már sorban áll.

5.2. Szavazás elektronikus úton

5.2.1. Azon tagok, akik szavazati jogukat elektronikus úton kívánják gyakorolni, az erről szóló szándéknyilatkozatukat legkésőbb a Választógyűlést – illetve a megismételt Választógyűlést – megelőző három munkanappal meg kell küldeniük az EJI részére.

5.2.2. A Választógyűlésen megjelent azon tagok, akik a jelen szabályzat 5.2.1. pontja alapján úgy nyilatkoztak, hogy szavazati jogukat elektronikus úton kívánják gyakorolni szavazólapon nem szavazhatnak, kérésükre az EJI a Választógyűlés helyszínén – szavazatuk leadása céljából –hozzáférést biztosít az EJI Elnöksége által az 1.7. pont alapján meghatározott számítástechnikai eszközhöz.

5.2.3. Az elektronikus szavazás leadására nyitva álló, az egyes szavazások elrendelésétől számított időtartam nem lehet kevesebb, mint húsz perc.

VI. Szavazatszámlálás a Küldöttgyűlés tagjainak megválasztása esetén

6.1. A szavazás befejezése után a Bizottság elsőként megszámlálja a szavazólapokat és ellenőrzi, hogy azok száma nem haladja-e meg a szavazás során felvett szavazólapok számát. Ha az urnában talált szavazólapok száma meghaladja a kiadott szavazólapok számát, a Bizottság a jelöltekre leadott szavazatok közül jelöltenként a többletnek megfelelő számú szavazatot érvénytelennek nyilvánít és azt a szavazás végeredményéből levonja.

6.2. Az EJI munkaszervezete az elektronikus szavazásra nyitva álló határidő leteltét követően átadja a Bizottság részére
a) azon tagok összesített számát, akik szavazatukat az 1.7. pont szerinti számítástechnikai eszköz útján adták le;
b) az 1.7. pont szerinti számítástechnikai eszköz útján leadott szavazatok jelöltenként összesített számát.

6.3. Ezt követően a Bizottság a szavazólapokat és a 6.1.2. pont szerinti adatokat megvizsgálja, az érvényesen leadott szavazatokat összesíti, majd megállapítja a választás eredményét. A leadott szavazatok számát úgy kell megállapítani, hogy a szavazólapon leadott szavazatok számát össze kell adni az elektronikusan beérkezett szavazatok számával.

VII. A szavazás megismétlése szavazategyenlőség miatt

7.1. Az Alapszabály 9.1.7. pontja szerint a Küldöttgyűlés megválasztott tagjának azokat kell tekinteni, akik az Alapszabály 9.1.1. pontban meghatározott arányok szerint az adott szekcióból a legtöbb szavazatot szerezték meg. Szavazategyenlőség esetén a szavazást csak a szavazategyenlőséggel érintett szekcióból jelöltek vonatkozásában kell megismételni és csak akkor, ha a legkevesebb szavazatot kapott jelöltek között van szavazategyenlőség, a szavazategyenlőség okán a Küldöttgyűlés tagjainak létszáma meghaladná az alapszabályban foglalt taglétszámot és ezért a megválasztott tagok személyét nem lehet megállapítani. A megismételt szavazáson csak a szavazategyenlőséggel érintett jelöltekre lehet szavazni, de az eljárásban a szavazategyenlőséggel éritett jelöltek mindegyike részt vehet.

7.2. A szavazategyenlőségről a Bizottság a szavazás eredményének VIII. pont szerinti ismertetése keretében tájékoztatja a Választógyűlést.

7.3. A levezető elnök felhívja a szavazategyenlőséggel érintett jelölteket, hogy ha a jelöltségtől vissza kívánnak lépni, úgy erre vonatkozó nyilatkozatukat szóban tegyék meg a Választógyűlés felé. Ha a szavazategyenlőséggel érintett valamely jelölt visszalépése okán a szavazategyenlőség megszűnik, a szavazást nem kell megismételni.

7.4. Ha a szavazategyenlőség a 7.3. pont szerint nem szűnik meg, a levezető elnök a szavazategyenlőséggel érintett szekcióban és a szavazategyenlőséggel érintett jelöltek között megismételt szavazást rendel el.

7.5. A megismételt szavazáson a tagok olyan, a Bizottság által elkészített és a Bizottság által meghatározott módon hitelesített szavazólapokon adják le szavazataikat, amelyen az ismételt szavazásra való utalás a Bizottság által jól láthatóan feltüntetésre került.

7.6. A megismételt szavazásra a jelen szabályzat szavazásra vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.

VIII. A szavazás eredményének ismertetése

8.1. A Bizottság elnöke a szavazatszámlálás lezárását követően a szavazás eredményéről tájékozta a Választógyűlést. A tájékoztatásnak legalább az alábbiakra ki kell terjednie:
a) a leadott szavazólapok száma;
b) a leadott érvénytelen szavazólapok száma;
c) azon szavazólapok száma, amelyeken egy, vagy több szekcióra leadott szavazatok érvénytelenek voltak;
d) az 1.7. pont szerinti számítástechnikai eszköz útján leadott érvényes szavazatok száma;
e) a 5.1.5. pont szerint a Bizottság által érvénytelenített szavazatok száma;
f) a Választógyűlés által megválasztott küldöttek neve, szekciónkénti bontásban.

IX. Jogorvoslat

9.1. Az EJI szervezetén belül a Választógyűlés határozata ellen jogorvoslatra nincs lehetőség.

Budapest, 2023. november 30.

« vissza az előző oldalra

Hírek


Interjúk


Eseménynaptár

2024
02/
29

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms

2024
03/
26

Külföldről beszedett jogdíjak felosztása

2024
07/
04

Jogdíjkifizetés (Hangfelvételek felhasználása és külföldi jogdíjak) / Payout for sound recordings

2024
09/
26

Jogdíjkifizetés (Audiovizuális és online jogdíjak) / Payout for audiovisual and online royalties

2024
10/
31

Regisztrációs határidő (jogosultkutatás) / Deadline for registration (rightholder research)

2025
02/
28

Hangfelvételi adatlapok regisztrációs határideje / Deadline for registration of sound recording forms